Translations by Mitko K.

Mitko K. has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 242 results
~
Never
2008-10-19
Никога
~
pdfsam start up
2008-10-19
pdfsam стартира
~
Check for updates:
2008-10-19
Провери за осъвременявания:
~
Error getting default environment.
2008-10-19
Грешка при получаване на средата по подразбиране
~
Unable to initialize menu bar.
2008-10-19
Не мога да инициализирам лентата на менюто
~
Found zero or many jars in plugin directory
2008-10-19
Намерих нула ог много JARs в директорията с допълнения /plugins/
~
Unable to get the default environment informations.
2008-10-19
Не мога да получа информацията да средата по подразбиране.
~
Remove every pdf file from the merge list
2008-10-19
Премахни всеки PDF файл в листа за сливане
~
Error: Unable to reload the selected file/s.
2008-10-19
Грешка: Не мога да презаредя избраните файл/ове/
~
Error loading
2008-10-19
Грешка пи зареждане на
~
Selected file is not a pdf document.
2008-10-19
Избраният файл не е PDF документ
~
Please wait while reading
2008-10-19
Моля почакайте докато прочитам
~
Ok
2008-10-19
ОК
2.
PDF documents contain forms
2008-10-19
PDF документ/ите/ съдържат форми
3.
Merge type
2008-10-19
Тип на сливането
4.
Unchecked
2008-10-19
Неотментато
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2008-10-19
Ползвайте това за тип на стандартни PDF документи
6.
Checked
2008-10-19
Отметнато
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2008-10-19
Ползвайте този тип сливане за PDF документи, съдържащи форми
8.
Note
2008-10-19
Бележка
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2008-10-19
Настройването на тази опция ще зарежда документите изцяло в паметта
10.
Destination output file
2008-10-19
Изходен файл за запис
11.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2008-10-19
Прегледайте или въведете пълен път за достъп до изходния файл за запис
12.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2008-10-19
Отметнете кутийката, ако искате да презапишете изходния файл, ако вече съществува
13.
Check the box if you want compressed output files.
2008-10-19
Отметнете кутийката, ако искате компресирани изходни файлове
14.
PDF version 1.5 or above.
2008-10-19
PDF v1.5 или по-висока
15.
Set the pdf version of the ouput document.
2008-10-19
Задай PDF версията на изходния документ
16.
Execute pdf merge
2008-10-19
Изпълни PDF сливане
17.
Merge/Extract
2008-10-19
Сливане/Изваждане
18.
Merge section loaded.
2008-10-19
Секцията за сливане заредена
19.
Error:
2008-10-19
Грешка:
20.
Found a password for input file.
2008-10-19
Има парола на входния файл
21.
Export as xml
2008-10-19
Експортирай като XML
23.
Unable to save xml file.
2008-10-19
В невъзможност да се запази XML файла
24.
File xml saved.
2008-10-19
XML файла запазен
25.
Error saving xml file, output file is null.
2008-10-19
Грешка при запазване на XML файла, изходния е ->null
2008-10-19
Грешка пи запазване на XML файла, изходния е ->null
26.
Split options
2008-10-19
Опции за разделяне
27.
Burst (split into single pages)
2008-10-19
Разцепване /разделяне в отделни файлове/
28.
Split every "n" pages
2008-10-19
Разделяне на всеки “n“ страници
29.
Split even pages
2008-10-19
Раздели четните страници
30.
Split odd pages
2008-10-19
Раздели нечетните страници
31.
Split after these pages
2008-10-19
Раздели след тези страници
32.
Split at this size
2008-10-19
Раздели при този размер
34.
Burst
2008-10-19
Разцепи
35.
Explode the pdf document into single pages
2008-10-19
Разцепване на PDF документа на отделни страници
36.
Split the document every "n" pages
2008-10-19
Разделяй документа на всеки “n“ страници
37.
Split the document every even page
2008-10-19
Разделяй документа на всяка четна страница
38.
Split the document every odd page
2008-10-19
Разделяй документа на всяка нечетна страница
39.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2008-10-19
Разделяй документа след номер на страница (num1-num2-num3..)