Translations by Иван Старчевић

Иван Старчевић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 322 results
~
Author:
2012-03-04
Аутор:
1.
Merge options
2012-05-13
Могућности спајања
2.
PDF documents contain forms
2012-05-13
ПДФ документи садрже обрасце
3.
Merge type
2012-05-13
Врста спајања
4.
Unchecked
2012-05-13
Непроверено
5.
Use this merge type for standard pdf documents
2012-05-13
Користите овај начин спајања стандардних ПДФ докумената
6.
Checked
2012-05-13
Проверено
7.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2012-05-13
Користите овај тип стапања за пдф документе који садржи обрасце
8.
Note
2012-03-04
Белешка
9.
Setting this option the documents will be completely loaded in memory
2012-05-13
Постављањем ове могућности документи ће бити у потпуности учитани у меморију
10.
Destination output file
2012-05-13
Одредиште излазне датотеке
11.
Error:
2012-03-04
Грешка:
12.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2012-05-13
Погледај или унеси пуну путању до одредишна излазне датотеке.
13.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2012-05-13
Означи поље ако желите да замените излазну датотеку уколико већ постоји
14.
Check the box if you want compressed output files.
2012-05-13
Означите поље ако желите сажмете излазне датотеке
15.
PDF version 1.5 or above.
2012-05-13
ПДФ издање 1.5 или новије
16.
Set the pdf version of the ouput document.
2012-05-13
Постави пдф издање излазног документа.
17.
Please wait while all files are processed..
2012-05-14
Молимо сачекајте, све датотеке се обрађују...
18.
Found a password for input file.
2012-05-13
Пронађена је лозинка за улазну датотеку
19.
Please select at least one pdf document.
2012-05-14
Изаберите бар један пдф документ.
20.
Warning
2012-03-04
Упозорење
21.
Execute pdf merge
2012-05-13
Изврши пдф спајање
22.
Merge/Extract
2012-05-13
Обједини/Издвоји
23.
Merge section loaded.
2012-05-13
Учитано је за спсјање
24.
Export as xml
2012-05-13
Извези као xml
25.
Unable to save xml file.
2012-05-13
Није могуће сачувати xml датотеку.
27.
File xml saved.
2012-05-13
xml датотека је сачувана.
28.
Error saving xml file, output file is null.
2012-05-13
Грешка при чувању xml датотеке, излазна датотека је неважећа.
29.
Split options
2012-05-13
Могућности дељења
30.
Burst (split into single pages)
2012-05-13
Разбиј (издели на појединачне странице)
31.
Split every "n" pages
2012-05-13
Одвоји сваку "n" страницу
32.
Split even pages
2012-05-13
Одвоји парне странице
33.
Split odd pages
2012-05-13
Одвоји непарне странице
34.
Split after these pages
2012-05-13
Одвоји после ових страница
35.
Split at this size
2012-05-13
Издели на овој величини
36.
Split by bookmarks level
2012-05-13
Издели по означеним нивоима
37.
Burst
2012-05-13
Раскид
38.
Explode the pdf document into single pages
2012-05-13
Растури пдф документ на појединачне странице
39.
Split the document every "n" pages
2012-05-13
Издели документ сваких "n" страница
40.
Split the document every even page
2012-05-13
Раздвој документ сваке парне странице
41.
Split the document every odd page
2012-05-13
Раздвој документ сваке непарне странице
42.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2012-05-13
Раздвој документ после бројева странице (б1-б2-б3..)
43.
Split the document in files of the given size (roughly)
2012-05-13
Раздвој документ у датотеке на дату величину (приближно)
44.
Split the document at pages referred by bookmarks of the given level
2012-05-13
Издели документ на страницама које које су означене на датом нивоу
45.
Destination folder
2012-03-04
Одредишна фасцикла
46.
Same as source
2012-03-04
Исто као извор
47.
Choose a folder
2012-03-04
Одабери фасциклу
48.
Destination output directory
2012-05-13
Одредиште излазне фасцикле
49.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2012-05-13
Користите исту фасциклу излазне као и улазне датотеке или изаберите фасциклу
50.
To choose a folder browse or enter the full path to the destination output directory.
2012-05-13
Да бисте изабрали фасциклу прегледајте или унесите пуну путању до одредишне излазне фасцикле