Translations by Monsz_

Monsz_ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 60 results
13.
Cover pdf file:
2007-07-24
Plik pdf okładki:
19.
Browse filesystem for a cover file
2007-07-24
Przeglądaj system z plikiem okładki
20.
Browse filesystem for a footer file
2007-07-24
Przeglądaj system za plikiem stopki
31.
Select a PDF file to encrypt
2007-07-24
Wybierz plik PDF do zaszyfrowania
36.
Encryption angorithm:
2007-07-24
Algorytm szyfrowania:
38.
Low quality print
2007-07-24
Wydruk w niskiej jakości
39.
Copy or extract
2007-07-24
Kopiuj lub wyodrębnij
41.
Add or modify text annotations
2007-07-24
Dodaj lub modyfikuj adnotacje
42.
Fill form fields
2007-07-24
Wypełnij pola formularza
46.
Encrypt options:
2007-07-24
Opcje szyfrowania:
50.
Use the same output folder as the input file or choose a folder.
2007-07-24
Użyj tego samego folderu co plik wejściowy lub wybierz folder.
69.
Merge type
2007-07-24
Typ łączenia
70.
Unchecked
2007-07-24
Odznaczone
71.
Use this merge type for standard pdf documents
2007-07-24
Użyj tego typu łączenia dla standardowych dokumentów pdf
73.
Use this merge type for pdf documents containing forms
2007-07-24
Użyj tego typu łączenia dla dokumentów pdf zawiarających formy
76.
Destination output file
2007-07-24
Docelowy plik wyjściowy
77.
Browse or enter the full path to the destination output file.
2007-07-24
Przeglądaj lub wpisz pełną ścieżkę docelowego pliku wyjściowego.
78.
Check the box if you want to overwrite the output file if it already exists.
2007-09-18
Zaznacz to pole jeśli chcesz nadpisać plik docelowy jeśli już istnieje.
80.
Merge section loaded.
2007-07-24
Wyczytano sekcję łączenia.l
81.
Browse filesystem for the first file to mix
2007-07-24
Przeglądaj system w poszukiwaniu pierwszego pliku do miksa
82.
Browse filesystem for the second file to mix
2007-07-24
Przeglądaj system w poszukiwaniu drugiego pliku do miksa
83.
First pdf document:
2007-07-24
Pierwszy dokument pdf:
84.
Second pdf document:
2007-07-24
Drugi dokument pdf:
85.
Reverse this document
2007-07-24
Odwróć ten dokument
94.
Split options
2007-07-24
Opcje dzielenia
96.
Explode the pdf document into single pages
2007-07-24
Podziel dokument pdf na pojedyncze strony
97.
Split the document every "n" pages
2007-07-24
Podziel dokument co każde "n" stron
98.
Split the document every even page
2007-07-24
Podziej dokument co każdą stronę parzystą
99.
Split the document every odd page
2007-07-24
Podziej dokument co każdą stronę nieparzystą
100.
Split the document after page numbers (num1-num2-num3..)
2007-07-24
Podiel dokument po stronach nr (nr1-nr2-nr3..)
102.
If it contains "[CURRENTPAGE]" or "[TIMESTAMP]" it performs variable substitution.
2007-09-18
Jeśli zawiera "[CURRENTPAGE]" lub "[TIMESTAMP]" tworzy zamienniki.
103.
Ex. prefix_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generates prefix_FileName_005.pdf.
2007-09-18
Np. prefiks_[BASENAME]_[CURRENTPAGE] generuje prefiks_NazwaPliku_005.pdf
104.
If it doesn't contain "[CURRENTPAGE]" or "[TIMESTAMP]" it generates oldstyle output file names.
2007-09-18
Jeśli nie zawiera "[CURRENTPAGE]" lub "[TIMESTAMP]" generuje nazwy plików wyjściowych starego stylu.
105.
Available variables: [CURRENTPAGE], [TIMESTAMP], [BASENAME].
2007-07-24
Dostęne zmienne: [CURRENTPAGE], [TIMESTAMP], [BASENAME].
107.
Split section loaded.
2007-07-24
Wczytano sekcję dzielenia.
108.
Building menus..
2007-07-24
Tworzenie menu...
109.
Building buttons bar..
2007-07-24
Tworzenie paska przycisków..
110.
Loading plugins..
2007-07-24
Wczytywanie wtyczek..
111.
Building tree..
2007-07-24
Tworzenie drzewa...
112.
Building status bar..
2007-07-24
Tworzenie paska stanu..
120.
Contributes:
2007-07-24
Udziały:
121.
Look and feel:
2007-07-24
Wygląd i uczucia:
125.
Load default environment at startup:
2007-07-24
Wczytaj domyślne środowisko przy stracie:
126.
Settings
2007-07-24
Ustawienia
128.
Set your preferred language (restart needed)
2007-07-24
Ustaw preferowany język (wymagany restart)
129.
Look and feel
2007-07-24
Wygląd i uczucia
130.
Set your preferred look and feel and your preferred theme (restart needed)
2007-07-24
Ustaw preferowany wygląd i uczucia oraz preferowany motyw (wymagany restart)
131.
Log level
2007-07-24
Poziom logu
132.
Set a log detail level (restart needed)
2007-07-24
Ustaw poziom szczegółowości logu (wymagany restart)
133.
Default env.
2007-07-24
Domyślne środ.