Translations by Ve4ernik

Ve4ernik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 215 results
7.
Modified transition properties
2012-01-12
Свойствата на преходните ефекти са променени.
22.
Fade In
2012-01-12
Ефект „Fade in“ (осветляване)
23.
Fade Out
2012-01-12
Ефект „Fade out“ (избледняване)
24.
Fade In & Out
2012-01-12
Ефекти „Fade in“ (осветляване) и „Fade out“ (избледняване)
38.
If you close without saving, your changes will be discarded.
2012-01-12
Ако затворите без да запазите, промените ви ще бъдат загубени.
41.
Unable to open the Help Contents. Please ensure the openshot-doc package is installed.
2012-04-22
Помощното съдържание не може да бъде отворено. Моля, проверете дали е инсталиран пакетът openshot-doc.
42.
Unable to open the Launchpad web page.
2012-04-22
Уебстраницата на Launchpad не може да бъде отворена.
43.
Unable to open the web page.
2012-08-11
Уебстраницата не може да бъде отворена.
44.
Openshot Error!
2012-01-12
Грешка с OpenShot!
45.
The timeline is empty, there is nothing to export.
2012-01-12
Времевата линия е празна, няма какво да бъде изнесено.
51.
Empty Folder
2012-01-12
Празна папка
52.
The selected folder was empty.
2012-01-12
Избраната папка е празна.
53.
Empty Folders
2012-01-12
Празни папки
54.
The selected folders were empty.
2012-01-12
Избраните папки са празни.
55.
Unsupported File Type
2012-01-12
Неподдържан тип файл (файлово разширение)
56.
OpenShot does not support this file type.
2012-01-12
OpenShot не поддържа този тип файл (файлово разширение)
57.
Unsupported File Types
2012-01-12
Неподдържани типове файлове (файлови разширения)
58.
OpenShot supports none of the file types of the selected files.
2012-01-12
OpenShot не поддържа нито един от типовете файлове (файлови разширения) на избраните файлове.
59.
Already Imported File
2012-01-12
Файлът е вече внесен
60.
The selected file has already been imported to the project.
2012-01-12
Избраният файл е вече внесен в проекта.
61.
Already Imported Files
2012-01-12
Файловете са вече внесени
62.
All of the selected files have already been imported to the project.
2012-01-12
Всички избрани файлове са вече внесени в проекта.
63.
File Import Error
2012-01-12
Грешка при внасянето на файл
64.
The selected files either have an unsupported file type or have already been imported to the project.
2012-01-12
Избраните файлове или са от неподдържан тип файл (файлово разширение), или вече са внесени в проекта.
65.
Please enter a track name.
2012-04-22
Моля, въведете име на пътека.
70.
Removed marker
2012-01-12
Маркерът е премахнат.
89.
Zoom In (75% to 100%)
2012-01-12
Увеличение (75% до 100%)
90.
Zoom Out (100% to 75%)
2012-01-12
Умаление (100% до 75%)
116.
Video converted to Image Sequence
2012-01-12
Видео файлът е успешно преобразуван към серия от изображения.
119.
Create Folder
2012-01-12
Създаване на папка
123.
Thumbnail View
2012-01-12
Умален изглед (като миниатюри)
124.
Detail View
2012-01-12
Детайлен изглед (с подробности)
156.
Please enter a name for the new Title file.
2012-01-12
Моля, въведете име за новия файл за заглавие.
157.
Enter Name
2012-01-12
Въведете име
160.
An image with the name '%s' already exists in the project. Do you want to overwrite it?
2012-01-12
В проекта вече съществува изображение с името '%s'. Желаете ли да го замените с настоящето?
161.
Overwrite Image?
2012-01-12
Замяна на предишното изображение с настоящето?
165.
There was an error importing the Transition!
2012-01-12
Възникна грешка при внасянето на прехода!
171.
Small
2012-01-12
Малък
172.
Medium
2012-01-12
Средно голям
187.
There was an error importing the selected file(s).
2012-01-12
Има грешка при внасянето на избрания (-те) файл (-ове).
214.
You do not have write permissions to the selected folder, please select another location.
2012-08-11
Нямате позволения за запис в избраната папка, моля, изберете друго местоположение.
224.
There is already a project named %s%s in the selected folder. Would you like to overwrite it?
2012-01-12
В избраната папка вече има проект, озаглавен %s%s. Желаете ли да замените стария проект с новия, като така презапишете новия върху стария (старият ще изчезне)?
228.
Warning!
2012-08-11
Предупреждение!
229.
The file %s has properties that may prevent it working properly in OpenShot. You may need to transcode it to another format.
2012-08-11
Файлът %s има свойства, които може да възпрепятстват това да работи правилно в OpenShot. Може да се наложи да го прекодирате (преобразувате, конвертирате, превърнете) в друг формат.
278.
Updated Label
2012-01-12
Етикетът (надписът) е подновен!
280.
Removed folder
2012-01-12
Папката е изтрита.
287.
Please choose a valid video file.
2011-04-04
Моля, изберете валиден видео файл.
288.
Please enter a valid title.
2011-04-04
Моля, въведете валидно заглавие (наименование).
289.
Please enter a valid description.
2011-04-04
Моля, въведете валидно описание.
290.
Please enter a valid username.
2011-04-04
Моля, въведете валидно потребителско име.