Translations by OpenBMS JSC

OpenBMS JSC has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
1.
Open Assets
2011-07-20
Mở Tài sản
2.
Ending date
2011-07-20
Ngày kết thúc
4.
Asset
2011-07-20
Tài sản
5.
Invalid model name in the action definition.
2011-07-20
Tên mô hình không hợp lệ trong định nghĩa hành động.
6.
Linear
2011-07-20
Tuyến tính
7.
Change duration
2011-07-20
Thay đổi thời gian
9.
Asset Value
2011-07-20
Giá trị Tài sản
10.
Reason
2011-07-20
Lý do
15.
Assets
2011-07-20
Tài sản
18.
Notes
2011-07-20
Các ghi chú
21.
Methods
2011-07-20
Phương pháp
23.
Partner
2011-07-20
Đối tác
26.
Analytic account
2011-07-20
Tài khoản phân tích
27.
State
2011-07-20
Trạng thái
29.
Other information
2011-07-20
Thông tin khác
32.
Invalid XML for View Architecture!
2011-07-20
XML không hợp lệ với Kiến trúc Xem!
38.
Date created
2011-07-20
Ngày tạo
44.
Note
2011-07-20
Chú thích
45.
Draft
2011-07-20
Dự thảo
48.
Method
2011-07-20
Phương pháp
49.
Normal
2011-07-20
Thông thường
51.
Localisation
2011-07-20
Bản địa hóa
54.
Active
2011-07-20
Hoạt động
55.
User
2011-07-20
Người sử dụng
57.
Date
2011-07-20
Ngày
60.
History
2011-07-20
Lịch sử
62.
Period
2011-07-20
Chu kỳ
64.
Cancel
2011-07-20
Hủy bỏ
65.
Close
2011-07-20
Ðóng
66.
Open
2011-07-20
Mở
67.
The Object name must start with x_ and not contain any special character !
2011-07-20
Tên đối tượng phải bắt đầu bằng x_ và không bao gồm bất kỳ ký tự đặc biệt nào!
75.
Journal
2011-07-20
Sổ nhật ký
80.
Depreciation
2011-07-20
Khấu hao
82.
Total value
2011-07-20
Tổng giá trị
85.
Sequence
2011-07-20
Trình tự
88.
Direct
2011-07-20
Trực tiếp
89.
Indirect
2011-07-20
Gián tiếp
91.
Asset Hierarchy
2011-07-20
Phân cấp Tài sản