Translations by Joan Creus

Joan Creus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
2.
OI About is a standalone about dialog that is shared between apps.
2011-12-25
OI Quant a és un diàleg independent que es comparteix entre aplicacions.
3.
This application is invoked through the menu of other OI applications.
2011-12-25
Aquesta aplicació s'invoca mitjançant el menú d'altres aplicacions d'OI.
4.
It allows you to view version information, links, credits, and license of an application.
2011-12-25
Et permet veure informació de la versió, enllaços, crèdits i la llicència d'una aplicació.
5.
Credits include authors, documentation, translators, and artists.
2011-12-25
Els crèdits inclouen els autors, documentació, traductors i artistes.
6.
All of this functionality is brought together in a simplistic and efficient layout.
2011-12-25
Tota aquesta funcionalitat s'aporta en un format simple i efficient.
7.
This application is ad free and does not require the internet permission.
2011-12-25
Aquesta aplicació no té anuncis i no necessita permisos a Internet.
8.
The source code of this free and open source application is available at:
2011-12-25
El codi font d'això és lliure i l'aplicació de codi obert està disponible a:
9.
For the complete list of changes and a list of frequently asked questions, please visit:
2011-12-25
Per a una llista sencera de canvis i una llista de preguntes més freqüents, vegeu:
10.
You can help to improve the translation into your language at Launchpad:
2011-12-25
Podeu ajudar a millorar la traducció al vostre idioma a Launchpad
11.
Features:
2011-12-25
Característiques
12.
Shows general info, credits, and license tabs.
2011-12-25
Mostra pestanyes d'informació general, crèdits i llicència
13.
Shows translators of all language versions.
2011-12-25
Mostra els traductors de totes les versions idiomàtiques.
14.
Retrieves information from application manifest through default tags and metadata.
2011-12-25
Aconsegueix informació del manifest de l'aplicació mitjançant les etiquetes per defecte i metadades.
15.
Optionally, all fields can be modified through intent extras.
2011-12-25
Opcionalment, es poden modificar tots els camps mitjançant extres d'intent.
16.
Applications that work with "OI About":
2011-12-25
Aplicacions que funcionen amb "OI Quant a":
17.
OI Notepad
2011-12-25
Bloc de notes d'OI
18.
OI File manager
2011-12-25
Gestor de fitxers d'OI
19.
OI Shopping List
2011-12-25
Llista de compra d'OI
20.
OI Convert CSV
2011-12-25
Convertor a CSV d'OI
21.
OI Safe
2011-12-25
OI Segur
22.
OI Countdown
2011-12-25
Compte enrere d'OI
23.
OI Flashlight
2011-12-25
OI Flashlight
24.
Keywords:
2011-12-25
Paraules clau:
25.
About, Credits, Information.
2011-12-25
Quant a, crèdits, informació.
26.
OI, OpenIntents, Open Intents.
2011-12-25
OI, OpenIntents, Open Intents.
27.
International versions:
2011-12-25
Versions internacionals:
28.
Search strings for Market:
2011-12-25
Cerca cadenes al Mercat:
41.
OI, OpenIntents, Open Intents
2011-12-25
OI, OpenIntents, Open Intents
42.
OI File Manager allows you to browse your SD card, create directories, rename, copy, move, and delete files.
2011-12-25
El gestor de fitxers d'OI et permet navegar per la teva targeta SD, crear directoris, reanomenar, moure i esborrar fitxers.
43.
It also acts as an extension to other applications to display "Open" and "Save" dialogs.
2011-12-25
També actua com a extensió a altres aplicacions per mostrar diàlegs "Obre" i "Desa".
44.
Show list of files with thumbnails for images.
2011-12-25
Mostra una llista de fitxers amb previsualitzacions d'imatges.
45.
Move, copy, rename, and delete files.
2011-12-25
Mou, copia, reanomena i esborra fitxers.
46.
Create and delete directories (folders).
2011-12-25
Crea i esborra directoris (carpetes).
47.
Send files by email.
2011-12-25
Envia fitxers per correu electrònic.
48.
Acts as an extension to other applications, like GMail, to attach files.
2011-12-25
Actua com a extensió a altres aplicacions, com el GMail, per adjuntar fitxers.
49.
Support for many file endings and mime types.
2011-12-25
Suporta moltes extensions de fitxer i tipus mime.
50.
Supports PICK_FILE and PICK_DIRECTORY intents so that other applications can use OI File Manager.
2011-12-25
Suporta els intents PICK_FILE I PICK_DIRECTORY per tal que altres aplicacions puguin utilitzar el gestor de fitxers d'OI.
51.
Available extensions for "OI File Manager":
2011-12-25
Extensions disponibles per al gestor de fitxers d'OI:
52.
Show the license information with "OI About".
2011-12-25
Mostra informació de llicència amb "OI Quant a"
53.
Applications that work with "OI File Manager":
2011-12-25
Aplicacions que funcionen amb el "gestor de fitxers d'OI":
54.
Open and save text files in "OI Notepad".
2011-12-25
Obre i desa fitxers de text amb el "bloc de notes d'OI".
55.
file manager, filemanager, file explorer
2011-12-25
gestor de fitxers, explorador de fitxers, explorador
56.
OI, IO, OpenIntents, Open Intents
2011-12-25
OI, IO, OpenIntents, Open Intents
57.
OI Flashlight is a simple and effective application that helps you find a way in the dark.
2011-12-25
OI Flashlight és una aplicació simple i efectiva que et permet trobar un camí entre la foscor.
58.
OI Flashlight locks the display backlight on, clearly illuminating the surrounding area.
2011-12-25
OI Flashlight bloqueja la llum de fons, il·luminant clarament l'àrea al voltant.
59.
For devices with a camera flash, OI Flashlight can also use the flash as a bright torch to brighten the room.
2011-12-25
Per a dispositius amb càmera amb flaix OI Flashlight també pot utilitzar el flaix com a llanterna per il·luminar l'habitació.
60.
The color of the backlight is completely customizable with OI Color Picker.
2011-12-25
El color de la llum de fons és completament personalitzable amb el capturador de colors d'OI.
61.
Lock the display backlight on.
2011-12-25
Manté bloquejada la llum de fons.
62.
Lock camera flash on.
2011-12-25
Manté el flaix de càmera activat.
63.
The color of backlight is customizable.
2011-12-25
El color de la llum de fons és personalitzable.