Browsing Czech translation

110 of 87 results
1.
ocPortal upgrader
Aktualizace ocPortal
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_UPGRADER_TITLE
2.
This is the ocPortal upgrade tool. This tool is a part of ocPortal, but it is intentionally kept lightweight to keep it working even if ocPortal is partly broken.
Toto je nástroj pro aktualizaci ocPortal. Tento nástroj je součástí ocPortal, je ale úmyslně udržován jako nenáročný na zdroje, aby mohl fungovat, i když ocPortal částečně nefunguje.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_UPGRADER_INTRO
3.
Once you log in you will be presented with some options to help you upgrade or perform maintenance on your ocPortal-powered website.
Jakmile se přihlásíte, zobrazí se Vám několik možností, které Vám pomůžou s aktualizací, nebo provedením údržby na Vaší stránce, kterou pohání ocPortal.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_LOGIN_INFO
4.
If so, find the <kbd>admin_password</kbd> line of your <kbd>info.php</kbd> file and use the one between quotation marks (this isn't your actual password, but it is based on it and will get you in).
Pokud ano, pak nalezněte řádek <kbd>admin_password</kbd> ve Vašem souboru kbd>info.php</kbd> a použijte to mezi uvozovkami (toto není Vaše skutečné heslo, ale je na něm založeno a umožní Vám přístup k možnostem.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_LOGIN_INFO_PASS_FORGET
5.
Forgot your password?
Zapomněli jste heslo?
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_LOGIN_FORGOT_PASSWORD_Q
6.
The following choices are available to you:
Následující možnosti jsou Vám dostupné:
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FU_CHOICES
7.
<p>The following files have been superseded by new versions, but you have overrides/customisations blocking the new versions. Look into this and consider reincorporating your changes into our new version. If this is not done, bugs (potentially security holes) may occur, or be left unfixed. If you edited using an inbuilt editor, the file on which you based it will be saved as <kbd>file.editfrom</kbd>: you may use a tool such as <a href="http://winmerge.sourceforge.net/" target="_blank">WinMerge</a> to compare the <kbd>editfrom</kbd> file to your own, and then apply those same changes to the latest version of the file.</p><ul>{1}</ul>
<p>Následující soubory byly nahrazeny novými verzemi, ale Vy máte potlačení/úpravy bránící novým verzím. Podívejte se na to a zvažte Vaše změny znovu začlenit do naší nové verze. Pokud toto není provedeno, chyby (potenciálně i chyby v bezpečnosti) se mohou objevit, nebo nemusí být opraveny. Pokud jste je upravili použitím zabudovaného editoru, soubor, na kterém jste ho založili, bude uložen jako <kbd>soubor.editfrom</kbd>: můžete použít nástroj jako <a href="http://winmerge.sourceforge.net/" target="_blank">WinMerge</a> pro porovnání souboru <kbd>editfrom</kbd> s Vaším vlastním a pak použít ty samé změny na poslední verzi souboru.</p><ul>{1}</ul>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]WARNING_FILE_OUTDATED
8.
<p>The following alien files were found in ocPortal and possibly should be deleted. It may be that these files are remnants of the previous version or files from uninstalled addons (these ones are pre-ticked/checked), and they may cause problems if left behind. Please check each file to see what it is, and if you believe it to be an outdated file, delete it. Please take a backup first though!</p><ul>{1}</ul>
<p>Následující cizí soubory byly nalezeny v ocPortal a pravděpodobně mohou být smazány. Tyto soubory mohou být pozůstatky předchozí verze nebo souborů z odinstalovaných doplňků (ty jsou již zaškrtnuty) a mohou způsobit problémy, pokud jsou ponechány. Prosím zkontrolujte každý soubor, abyste zjistili, k čemu slouží a pokus věříte, že je to zastaralý soubor, smažte ho. Nejdříve si ale pořiďte zálohu!</p><ul>{1}</ul>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-04-30
Located in [strings]WARNING_FILE_ALIEN
9.
A module file, <kbd>{1}</kbd>, was apparently moved from the &ldquo;<kbd>{2}</kbd>&rdquo; zone to the &ldquo;<kbd>{3}</kbd>&rdquo; zone previously.
Soubor modulu, <kbd>{1}</kbd>, byl zřejmě předtím přesunut ze zóny &ldquo;<kbd>{2}</kbd>&rdquo; do zóny &ldquo;<kbd>{3}</kbd>&rdquo;.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]FILE_MOVED
10.
<p>No specific upgrade needed to be done.</p>
<p>Źádná určitá aktualizace nemusí být provedena.</p>
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-07-03
Located in [strings]NO_UPGRADE_DONE
110 of 87 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.