Browsing Czech translation

110 of 122 results
1.
'menus' usually reside on panel-pages [no_parse]('panels')[/no_parse] which are placed around the main section of the website. They consist of links which may be organised in a tree structure, and displayed in various ways (for example, as popup menus, or expansion menus).
'menus' jsou většinou umístěny na stránkách panelů [no_parse]('panels')[/no_parse] , které jsou umístěny okolo hlavní sekce stránky. Jsou sestaveny z odkazů, které mohou být uspořádány do stromové struktury a zobrazeny různými způsoby (například vyskakující nebo rozbalovací menu).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_MENUS
2.
You can display information about the PHP server environment via a page PHP itself provides called 'PHP info', which shows all the technical details of the PHP configuration, such as the installed PHP extensions and the defined options.\n\nSome PHP options can be defined in the '.htaccess' file (Apache non-CGI web server users only), as illustrated by the default [tt]recommended.htaccess[/tt] file. On CGI servers you need to use a custom [tt]php.ini[/tt] file instead (see our FAQ). Full details of this are in the [url="PHP manual"]http://www.php.net/docs.php[/url].\n\nThe PHP info is also convenient for identifying wider factors of the system environment, such as server paths.
Můžete zobrazit informace o prostředí PHP serveru pomocí stránky, kterou samo PHP poskytuje, nazvanou 'PHP info', která zobrazuje všechny technické podrobnosti nastavení PHP, jako nainstalovaná rozšíření PHP a nastavené možnosti.\n\nNěkteré možnosti PHP mohou být nastaveny v souboru '.htaccess' (pouze pro uživatele serveru Apache bez CGI), tak jak je doloženo ve výchozím souboru [tt]recommended.htaccess[/tt]. Na serverech CGI potřebujete místo toho použít vlastní soubor [tt]php.ini[/tt] (podívejte se na naše nejčastěji kladené otázky). Podrobné informace o tomto naleznete v [url="manuálu PHP"]http://www.php.net/docs.php[/url].\n\nPHP info se také hodí pro zjištění širších faktorů systémového prostředí, např. cesty serveru.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_PHP_INFO
3.
As a webmaster, it is important that you are able to monitor and control every facet of your website. This is possible through the Admin Zone: the heart of your website.
Jako správce stránky, je důležité, abyste mohli sledovat a kontrolovat každý aspekt Vaší stránky. To je možné pomocí Administrátorské Zóny: srdce Vaší stránky.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_ADMIN_ZONE
4.
Structure is very important to your website: without a solid structure, your website would just be a jumble of information and features. Structure provides navigation and organisation.
Struktura je pro Vaší stránku velmi důležitá: bez pevné struktury by Vaše stránka byla pouze míchanice informací a funkcí. Struktura poskytuje navigaci a uspořádání.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_STRUCTURE
5.
The usage section of the Admin Zone contains all the logs for various aspects of your website, as well as visual representations of activity, and tracking features.
Sekce použití Administrátorské Zóny obsahuje všechny záznamy různých hledisek Vaší stránky a také vizuální znázornění aktivity a funkce sledování.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_USAGE
6.
Presentation is key - without it, your website content and functionality are likely not to even be discovered. This section of the Admin Zone is where you can change the appearance of your website. The software has exceptional themeing support, with a whole range of features from simple personalisation by filling in a few form fields, to advanced programming features to completely restructure the layout of your website.\n\n[b]You can find additional contextual style tools in the footer, where it says ‘(Select development tool)’.[/b]
Prezentace je klíčová - bez ní by ani funkce ani Váš obsah stránky pravděpodobně nebyly nikdy objeveny. V této sekci Administrátorské Zóny můžete změnit vzhled Vaší stránky. Software má výjimečnou podporu vytváření vzhledu. s širokou škálou funkcí od jednoduchého přizpůsobení vyplněním pár polí formuláře po pokročilé programovací funkce k úplné přestavbě rozvržení stránky.\n\n[b]Další kontextové nástroje můžete nalézt v zápatí, kde se píše ‘Vyberte nástroj úpravy kontextu)’.[/b]
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_STYLE
7.
In this section of the Admin Zone you will find tools to setup your website. This may be the area you spend most time in initially, but visit less and less over time. If this is your first visit, we recommend you use the 'Setup Wizard' to quickly set the most important options in a user-friendly way.\n\nThe software has a core system as well as addons: some of what you would consider essential to your website may be provided by addons (because what you might consider essential for your website might be considered unnecessary clutter for others). Official addons can be installed or uninstalled at any time, and (depending on experience) you can also install or make other addons as desired (the system is highly extendable).
V této sekci Administrátorské zóny najdete nástroje k nastavení Vaší stránky. Toto může být oblast, kde ze začátku strávíte nejvíce času, ale postupem ji budete navštěvovat čím dál tím méně. Pokud je toto Vaše první návštěva, doporučujeme Vám použít 'Průvodce Nastavením' k rychlému nastavení nejdůležitějších možností uživatelsky příjemným způsobem.\n\nSoftware má hlavní systém stejně jako doplňky: něco, co by jste na Vaší stránce považovali za důležité může být poskytováno doplňky (protože to, co Vy můžete považovat za důležité pro Vaší stránku jiní mohou považovat za zbytečné). Oficiální doplňky mohou být kdykoliv nainstalovány a odinstalovány a (v závislosti na zkušenostech) můžete také nainstalovat, nebo vytvořit jiné doplňky, jak jen chcete (systém je velmi rozšiřovatelný).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_SETUP
8.
These are tools to accomplish specific website tasks. Most tools here are advanced and you need not have any understanding of them: as your website grows, you may however find them very useful.
Tyto nástroje slouží k provádění jistých činností na stránce. Většina nástrojů zde jsou pokročilá a nemusíte mít o nich nic vědět: jak se ale Vaše stránka bude rozrůstat, můžete zjistit, že jsou velmi užitečné.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_TOOLS
9.
This section allows you to modify all settings related to security (including staff, usergroups and censorship).\n\nThere is a vast array of settings here, particularly the 'Permissions tree editor', which you will find very useful for identifying and setting permissions across your whole website.\n\nocProducts takes all security considerations very seriously, so many internal security mechanisms are provided that you shouldn't need to manually configure. Thus, they are not presented in this section.
Tato sekce Vám umožňuje upravit všechna nastavení souvisejících s bezpečností (zahrnující obsluhu, uživatelské skupiny a cenzuru).\n\nExistuje zde široké pole nastavení, zvláště 'Editor stromu oprávnění', který Vám bude velmi užitečný pro zjišťování a nastavování oprávnění na celé Vaší stránce.\n\nocProducts bere všechny bezpečnostní otázky velmi vážně, takže je poskytováno mnoho vnitřních mechanizmů bezpečnosti, které byste neměli muset ručně nastavovat. Proto v této sekci nejsou uvedeny.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]DOC_SECURITY
10.
All captions must be filled-in
Všechny popisky musí být vyplněny
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-05-26
Located in [strings]MISSING_CAPTION_ERROR
110 of 122 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.