Browsing Czech translation

110 of 83 results
1.
This statistics screen shows a graph of the view counts of different pages, with a text-listing of the same statistics below, with links to per-page breakdowns. The graph displayed is a bar graph, and orders pages from highest to lowest view counts. Such data is invaluable in working out how popular each page on your site is, which can point to problems with some pages.
Tato obrazovka statistik zobrazuje graf počtů zobrazení různých stránek s textovým seznamem stejných statistik níže spolu s odkazy na rozložení podle stránky. Zobrazený graf je sloupcový a řadí stránky od nejvyšší po nejnižší podle počtu zobrazení. Taková data jsou neocenitelná při zjišťování jak jsou jednotlivé stránky na Vaší stránce oblíbené, což může poukázat na problémy s některými stránkami.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_PAGE_STATISTICS
2.
This statistics screen shows a line-graph of the number of users online for each day, with a text-listing of the same statistics below. Such data can be used to analyse when greater or fewer numbers of people come to visit your site.
(no translation yet)
Located in [strings]DOC_USERS_ONLINE_STATISTICS
3.
This statistics screen shows a line-graph of the number of submissions for each day, with a text-listing of the same statistics below. Such data can be used to analyse when (and why) people submit to your site.
Tato obrazovka statistik zobrazuje čárový graf počtu předložení každý den s textovým seznamem stejných statistik níže. Taková data mohou být použita při analýze kdy (a proč) lidé na Vaši stránku předkládají.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_SUBMISSION_STATISTICS
4.
This statistics screen shows a bar chart of how long each page (on average) takes to be generated and outputted. This is useful for optimising your site; finding bottlenecks and jams, where things could be spread out more (i.e. putting fifteen blocks on different pages, instead of the same one).
(no translation yet)
Located in [strings]DOC_LOAD_TIMES
5.
This statistics screen shows a pie chart of the top referrers to the site, with a text-listing of the same statistics below. Such data is invaluable in finding out where to get your site advertised, which advertising schemes aren't working, etc.
Tato obrazovka statistik zobrazuje koláčový graf největších odkazovatelů na stránku s textovým seznamem stejných statistik níže. Taková data jsou neocenitelná při zjišťování, kde má být stránka propagována, který reklamní systém nefunguje, atd.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_TOP_REFERRERS
6.
This statistics screen shows a pie chart of the top Google keywords used to find the site, with a text-listing of the same statistics below. Such data helps you see how to refine your website to be better in tune with what people are searching for.
Tato obrazovka statistik zobrazuje koláčový graf nejvíce používaných klíčových slov Google použitých při hledání této stránky s textovým seznamem stejných statistik níže. Taková data Vám pomohou zjistit, jak Vaši stránku vylepšit, aby lépe odpovídala tomu, co lidé hledají.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_TOP_SEARCH_KEYWORDS
7.
The software comes with a large list of mappings that allow it to determine where on the planet (with a reasonable degree of accuracy) an IP address is. This allows more detailed statistics concerning placement of members and visitors. However, this list is too long to sensibly be installed when the software is installed, so it has to be installed separately. To do this, you simply click the "Install geolocation data" link in the "Site statistics" section of the left-hand Admin Zone menu. The resulting page will automatically refresh many times so that it can easily install all the required data.
Software je dodáván spolu s velkým seznamem mapování, které umožňují zjistit, kde na planetě (s přiměřenou mírou přesnosti) se IP adresa nachází. Toto umožňuje podrobnější statistiky týkající se polohy členů a návštěvníků. Nicméně tento seznam je příliš dlouhý na to, aby byl rozumně nainstalován, při instalaci softwaru, takže musí být nainstalován odděleně. Abyste toto provedli, klikněte na odkaz "Nainstalovat data pro geolokaci" v sekci "Statistiky stránky" v levém menu Administrátorské zóny. Výsledná stránka bude automaticky mnohokrát obnovována, takže může snadno nainstalovat potřebná data.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_INSTALL_GEOLOCATION_DATA
8.
It's always nice to be able to summarise your site's activity: average visitor counts, which search engine terms are finding your site, the browsers your visitors are using, and so on. You can view all the collected statistics using state-of-the-art [abbr="Scaleable Vector Graphics"]SVG[/abbr] technology (which allows you to view the graphs interactively).
Je vždy hezké mít možnost shrnout aktivitu Vaší stránky: průměrné počty návštěvníků, které hledané výrazy nacházejí Vaší stránku, prohlížeče, které Vaši návštěvníci používají a tak dále. Všechny shromážděné statistiky můžete zobrazit použitím nejmodernější technologií [abbr="Škálovatelná Vektorová Grafika"]SVG[/abbr] (která umožňuje grafy interaktivně zobrazit).
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DOC_STATISTICS
9.
Demographics
Demografie
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DEMOGRAPHICS
10.
This graph shows the age distribution of your members.
Tento graf zobrazuje věkovou strukturu Vašich členů.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-06-22
Located in [strings]DESCRIPTION_DEMOGRAPHICS
110 of 83 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Zbyněk Schwarz.