Browsing Czech translation

110 of 29 results
1.
Authors are entities that literally are recorded as having authored some entry on your website. Authors are distinct from normal member profiles- in fact, there is nothing to say an author of an entry is even present on your website (it may have been submitted by a member, but authored by a company, for example). i.e. There is no guarantee that an author of an entry is going to have a member account on the system.\n\nThe following types of content support the author system:\n - news\n - downloads\nAssociation between authors and members is supported, either automatically by sharing a common name (author = username) or by manual configuration. If OCF (the inbuilt forum and member system) is used then this binding is strongest as a link to a members associated author profile (if it exists) is presented on said member's profile screen.
Autoři jsou subjekty, kteří mají doslova záznam o tom, že jsou autoři některého příspěvku na Vaši stránce. Autoři jsou rozdílní od normálních profilů členů - vlastně nic neříká, že autor příspěvku je vůbec na Vaší stránce přítomen (mohl být předložen členem, ale vytvořen, například, společností. Tzn. že neexistuje záruka, že autor příspěvku bude mít v systému členský účet.\n\nNásledující typy obsahu podporují systém autorů:\n - zprávy\n - stahování\nSpojení mezi autory a členy je podporováno, buď automaticky sdílením společného jména (autor = uživatelské jméno) nebo ručním nastavením. Pokud OCF (zabudovaný systém fóra a členů) je použit, pak propojení je nejsilnější, protože odkaz na člena spojeného s profilem autora (pokud existuje) je vystaven na obrazovce profilu tohoto člena.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DOC_AUTHORS
2.
View my author profile
Zobrazit můj profil autora
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]VIEW_MY_AUTHOR_PROFILE
3.
Edit my author profile
Upravit můj profil autora
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]EDIT_MY_AUTHOR_PROFILE
4.
Author management
Správa autorů
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]AUTHOR_MANAGE
5.
Merge authors
Sloučit autory
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]MERGE_AUTHORS
6.
The numerical ID associated with the author's member account, or the username, if you prefer. Be careful to not enter an incorrect ID/username, as this would result in the author being disassociated with the correct member. You may leave this field blank if you want the author to be linked to your own member profile.
Číselná ID spojená s členským účtem autora, nebo uživatelské jméno, pokud chcete. Ujistěte se, že nezadáte nesprávné ID/uživatelské jméno, protože to by mělo za následek, že autor nebude propojen se správným členem. Toto pole můžete nechat prázdné, pokud chcete, aby autor byl spojen s Vaším vlastním členským profilem.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DESCRIPTION_MEMBER_ID
7.
Website/E-mail address
Adresa E-mailu/Stránky
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]AUTHOR_URL
8.
For example: <tt>http://tim.example.com/</tt> or <tt>tim@example.com</tt>.
(no translation yet)
Located in [strings]DESCRIPTION_AUTHOR_URL
9.
For example: Juggling, cryptography and mud wrestling.
Například: Žonglování, kryptografie a zápas v bahně.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2011-04-23
Located in [strings]DESCRIPTION_SKILLS
10.
Define author
(no translation yet)
Located in [strings]DEFINE_AUTHOR
110 of 29 results

This translation is managed by translation group ocportal.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Konki, Peter Ondruška, Zbyněk Schwarz.