Translations by OpenBMS JSC

OpenBMS JSC has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
1.
Category
2013-10-10
Phân loại
2.
Information
2013-10-10
Thông tin
3.
ir.module.record
2013-10-10
ir.module.record
4.
End
2013-10-10
Kết thúc
6.
Author
2013-10-10
Tác giả
7.
Directory Name
2013-10-10
Tên thư mục
9.
Demo Data
2013-10-10
Dữ liệu mẫu
10.
Filename
2013-10-10
Tên tập tin
11.
Version
2013-10-10
Phiên bản
14.
Record from Date
2013-10-10
Bản ghi từ Ngày
19.
Full Description
2013-10-10
Mô tả đầy đủ
20.
Module Name
2013-10-10
Tên mô-đun
21.
Objects
2013-10-10
Các đối tượng
22.
Module .zip File
2013-10-10
Tập tin .zip của mô-đun
23.
Module successfully created !
2013-10-10
Mô-đun được tạo thành công !
26.
Created
2013-10-10
Đã tạo
29.
Modified
2013-10-10
Đã sửa đổi
30.
Record
2013-10-10
Ghi
31.
Continue
2013-10-10
Tiếp tục
33.
Error
2013-10-10
Lỗi
34.
Normal Data
2013-10-10
Dữ liệu thông thường
35.
OK
2013-10-10
Đồng ý
37.
Type of Data
2013-10-10
Loại dữ liệu
38.
Module Information
2013-10-10
Thông tin về mô-đun
39.
YAML
2013-10-10
YAML