Translations by MerlinSVK

MerlinSVK has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

138 of 38 results
6.
Error: '%s' invalid
2011-05-25
Chyba: '%s' nie je platné
29.
Reload
2011-05-25
Obnoviť
51.
Ubuntu Archive Automatic Signing Key <ftpmaster@ubuntu.com>
2011-05-25
Automatický podpisový kľúč Ubuntu archívu <ftpmaster@ubuntu.com>
52.
Ubuntu CD Image Automatic Signing Key <cdimage@ubuntu.com>
2011-05-25
Automatický podpisový kľúč obrazu Ubuntu CD <cdimage@ubuntu.com>
55.
Install software additionally or only from this source?
Install software additionally or only from these sources?
2011-05-25
Nainštalovať softvér dodatočne alebo len z tohto zdroja?
Nainštalovať softvér dodatočne alebo len z týchto zdrojov?
Nainštalovať softvér dodatočne alebo len z týchto zdrojov?
58.
The file '%s' does not contain any valid software sources.
2011-05-25
Súbor '%s' neobsahuje žiadne platné zdroje softvéru.
59.
The APT line includes the type, location and components of a repository, for example '%s'.
2011-05-25
APT riadok obsahuje typ, umiestnenie a komponenty z repozitára, napr. '%s'.
60.
2011-05-25
61.
<b>Downloadable from the Internet</b>
2011-05-25
<b>Stiahnuteľné z internetu</b>
62.
<b>Installable from CD-ROM/DVD</b>
2011-05-25
<b>Inštalovateľné z CD-ROM/DVD</b>
63.
<b>Trusted software providers</b>
2011-05-25
<b>Dôveryhodní poskytovatelia softvéru</b>
64.
<b>moonUpdate</b>
2011-05-25
<b>moonUpdate</b>
65.
<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>
2011-05-25
<i>Poznámka: Novšie verzie balíkov môžu mať iné závislosti. Ak aktualizácia potrebuje inštaláciu alebo odstránenie iného balíku, tento ostane zachovaný a nebude aktualizovaný. Ak aj napriek tomu zvolíte túto možnosť, balík bude aktualizovaný a všetky nové závislosti sa vyriešia. Keďže toto môže mať za následok inštaláciu nových balíkov alebo odstránenie niektorých súčasných, mali by ste túto možnosť používať len ak ste skúsený v používaní APT.</i>
75.
Restore _Defaults
2011-05-25
Obnoviť pre_dvolené
76.
Restore the default keys of your distribution
2011-05-25
Obnoví predvolené skratky Vašej distribúcie
77.
To install from a CD-ROM or DVD, insert the medium into the drive.
2011-05-25
Ak chcete inštalovať z CD-ROM alebo DVD, vložte nosič do mechaniky.
78.
Updates
2011-05-25
Aktualizácie
79.
_Import Key File...
2011-05-25
_Importovať súbor s kľúčom...
80.
_Include dist-upgrade packages?
2011-05-25
Zahrnúť d_ist-upgrade balíky?
81.
<b><big>Testing download servers</big></b> A series of tests will be done to find the best mirror for your location.
2011-05-25
<b><big>Testujú sa serveri na sťahovanie</big></b> Séria testov vyhľadá najlepšie zrkadlo podľa Vašej polohy.
82.
<b>Comment:</b>
2011-05-25
<b>Komentár:</b>
83.
<b>Components:</b>
2011-05-25
<b>Súčasti:</b>
84.
<b>Distribution:</b>
2011-05-25
<b>Distribúcia:</b>
85.
<b>Type:</b>
2011-05-25
<b>Typ:</b>
86.
<b>URI:</b>
2011-05-25
<b>URI:</b>
87.
<big><b>Enter the complete APT line of the repository that you want to add as source</b></big>
2011-05-25
<big><b>Vložte kompletný APT riadok archívu, ktorý chcete pridať ako zdroj</b></big>
88.
APT line:
2011-05-25
Riadok APT:
89.
Binary Source
2011-05-25
Binárny zdroj
90.
Choose _Server
2011-05-25
Vybrať _server
91.
Choose a Download Server
2011-05-25
Vybrať server na sťahovnie
92.
Edit Source
2011-05-25
Upraviť zdroj
93.
Performs a connection test to find the best mirror for your location
2011-05-25
Vykonať test pripojenia, ktorý nájde najvhodnejšie zrkadlo podľa Vašej polohy
94.
Protocol:
2011-05-25
Protokol:
95.
Scanning CD-ROM
2011-05-25
Prehľadáva sa CD-ROM
96.
_Add Source
2011-05-25
Prid_ať zdroj
97.
_Reload
2011-05-25
Ob_noviť
98.
_Replace
2011-05-25
Nah_radiť
99.
_Select Best Server
2011-05-25
Vybrať najlepší _server