Translations by Stefano Giorgio

Stefano Giorgio has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 487 results
14.
New Account
2011-10-31
Nov račun
15.
Edit Account
2011-10-31
Uredi račun
16.
Account Name:
2011-10-31
Ime računa:
17.
Account Type:
2011-10-31
Tip računa:
18.
Account Status:
2011-10-31
Status računa:
20.
Currency:
2011-10-31
Valuta:
21.
Select Currency
2011-10-31
Izberi valuto
22.
Favorite Account
2011-10-31
Priljubljeni račun
23.
Notes
2011-10-31
Opombe
24.
Others
2011-10-31
Ostalo
25.
Account Number:
2011-10-31
Številka računa:
26.
Held At:
2011-10-31
Odprt pri:
27.
Website:
2011-10-31
Spletna stran:
28.
Contact:
2011-10-31
Stik:
29.
Access Info:
2011-10-31
Dostopne informacije:
32.
Enter the Name of the Account. This name can be renamed at any time.
2011-10-31
Vnesite ime računa. Ime lahko spremenite kadarkoli.
33.
Specify the type of account to be created.
2011-10-31
Določite tip računa ki bo ustvarjen
34.
Specify if this account has been closed. Closed accounts are inactive in most calculations, reporting etc.
2011-10-31
Določite da je ta račun zaprt. Zaprti računi niso aktivni v večini kalkulacij, poročil ipd.
35.
Enter the initial balance in this account.
2011-10-31
Vnesite začetno bilanco za ta račun.
36.
Specify the currency to be used by this account.
2011-10-31
Določite valuto ki bo uporabljena za ta račun.
37.
Select whether this is an account that is used often. This is used to filter accounts display view.
2011-10-31
Izberite če je to račun ki ga uporabljate pogosteje. To se uporablja za filtriranje računov pri izpisu.
38.
Enter user notes and details about this account.
2011-10-31
Vnesit opombe in podrobnosti o tem računu.
39.
Enter the Account Number associated with this account.
2011-10-31
Vnesite številko računa povezanega s tem računom.
40.
Enter the name of the financial institution in which the account is held.
2011-10-31
Vnesite ime finančne institucije pri kateri je odprt račun.
41.
Enter the URL of the website for the financial institution.
2011-10-31
Vnesite spletno stran finančne institucije.
42.
Enter any contact information for the financial institution.
2011-10-31
Vnesite kontaktno informacijo finančne institucije.
43.
Enter any login/access information for the financial institution. This is not secure as anyone with access to the mmb file can access it.
2011-10-31
Vnesite dostopne informacije finančne institucije. PODATKI NISO VARNI. VSAK Z DOSTOPOM DO .mmb DATOTEKE LAHKO DOSTOPA DO PODATKOV.
44.
Account Name
2011-10-31
Ime računa
45.
Currency
2011-10-31
Valuta
48.
Open Last Opened Database
2011-10-31
Odpri zadnjo odprto bazo podatkov
49.
Create a New Database
2011-10-31
Kreiraj novo bazo podatkov
50.
Create a new database file to get started
2011-10-31
Kreiraj novo bazo podatkov za pričetek dela
51.
Open Existing Database
2011-10-31
Odpri obstoječo bazo podatkov
52.
Open an already created database file with extension (*.mmb)
2011-10-31
Odpri že kreirano bazo podatkov s končnico (*.mmb)
53.
Read Documentation
2011-10-31
Preberi dokumentacijo
54.
Read the user manual
2011-10-31
Preberi navodila za uporabo
55.
Visit Website for more information
2011-10-31
Za več informacij obiščite spletno stran
60.
New/Edit Asset
2011-10-31
Nova/Uredi aktiva
61.
Asset Details
2011-10-31
Podrobnosti Premoženja
62.
Name
2011-10-31
Naziv
63.
Enter the name of the asset
2011-10-31
Vnesi naziv Premoženja
64.
Date
2011-10-31
Datum
65.
Specify the date of purchase of asset
2011-10-31
Vnesi datum nakupa Premoženja
66.
Asset Type
2011-10-31
Tip Premoženja
67.
Select type of asset
2011-10-31
Izberi tip Premoženja
68.
Value
2011-10-31
Vrednost
69.
Enter the current value of the asset
2011-10-31
Vnesi trenutno vrednost premoženja
70.
Change in Value
2011-10-31
Sprememba vrednosti
71.
Specify if the value of the asset changes over time
2011-10-31
Navedite ali se vrednost premoženja s časom spreminja
75.
Enter notes associated with this asset
2011-10-31
Vnesi opombe vezane na premoženje