Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 502 results
1.
Track Outgoing Lots
2014-07-23
Sledovat odchozí položky
5.
Put in a new pack
2014-07-23
Dát do nového balíku
6.
Upstream Traceability
2014-07-23
Sledování proti proudu
8.
Last Product Inventories
2014-07-23
Zásoby posledních výrobků
9.
Today
2014-07-23
Dnes
10.
Revision Number
2014-07-23
Číslo revize
12.
Product Moves
2014-07-23
Pohyby výrobků
14.
Moves Analysis
2014-07-23
Analýza pohybů
15.
Internal reference number in case it differs from the manufacturer's serial number
2014-07-23
Interní referenční číslo v případě, že se liší od sériového čísla výrobce
16.
You cannot perform this operation on more than one Stock Inventories.
2014-07-23
Tuto operaci nemůžete provést na více než jednom skladovém inventáři.
19.
Picking list
2014-07-23
Naváděné zboží
20.
Quantity
2014-07-23
Množství
22.
Day
2014-07-23
Den
23.
UoM
2014-07-23
UoM
24.
Physical Inventories
2014-07-23
Fyzické inventáře
25.
Stock journal
2014-07-23
Deník zásob
29.
Deliver/Receive Products
2014-07-23
Odeslat/Příjmout výrobky
30.
You cannot delete any record!
2014-07-23
Nemůžete smazat žádný záznam!
34.
The current move line is already assigned to a pack, please remove it first if you really want to change it ' # 'for this product: "%s" (id: %d)
2014-07-23
Aktuální řádek pohybu je již přiřazen k balíku. Pokud jej chcete opravdu změnit ' # 'pro tento výrobek: "%s" (id: %d), nejprve jej prosíme odstraňte.
35.
Not Applicable
2014-07-23
Nelze použít
36.
Other reference or serial number
2014-07-23
Jiný odkaz nebo sériové číslo
37.
Origin
2014-07-23
Původ
39.
Non Inv
2014-07-23
Bez Inv.
40.
Downstream Traceability
2014-07-23
Sledování příchozích
41.
Reference
2014-07-23
Odkaz
42.
Products to Process
2014-07-23
Výrobky ke zpracování
43.
If checked, all product quantities will be set to zero to help ensure a real physical inventory is done
2014-07-23
Pokud je zaškrtnuto, všechna množství výrobků budou nastavena na nulu k ujistění se, že byla provedena skutečná fyzická inventůra
45.
You cannot cancel picking because stock move is in done state !
2014-07-23
Nemůžete zrušit navádění, protože pohyb zásob je dokončeném stavu !
46.
Warning!
2014-07-23
Varování!
47.
Group by partner
2014-07-23
Seskupit podle partnera
48.
Partner
2014-07-23
Společník
50.
No invoicing
2014-07-23
Bez fakturace
52.
Production lot
2014-07-23
Výrobní dávka
54.
Moves for this pack
2014-07-23
Přesunout pro tento balík
56.
Internal Location
2014-07-23
Vnitřní umístění
58.
State
2014-07-23
Stav
59.
Accounting Information
2014-07-23
Účetní informace
60.
Real Stock Value
2014-07-23
Skutečná hodnota zásob
61.
Lag (Days)
2014-07-23
Zpoždění (dnů)
62.
Action traceability
2014-07-23
Sledovatelnost akce
63.
UOM
2014-07-23
UOM
64.
Available
2014-07-23
Dostupné
65.
Expected Date
2014-07-23
Očekávaný datum
67.
In Qty
2014-07-23
V množ.
68.
No product in this location.
2014-07-23
V tomto místě není žádný výrobek.
69.
Location Output
2014-07-23
Výstup umístění
70.
Split into
2014-07-23
Rozdělit do
72.
Currency for average price
2014-07-23
Měna pro průměrnou cenu
74.
Location Type
2014-07-23
Typ umístění
75.
Shipping type specify, goods coming in or going out.
2014-07-23
Zadejte typ přepravy, zboží doručené nebo odeslané.