Translations by Jordi Esteve (www.zikzakmedia.com)

Jordi Esteve (www.zikzakmedia.com) has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 292 results
3.
Sales by Salesman in last 90 days
2014-07-23
Vendes per comercial últims 90 dies
4.
If you don't have enough stock available to deliver all at once, do you accept partial shipments or not?
2014-07-23
Si no disposeu de suficients existències per enviar-ho tot d'una vegada, accepteu enviaments parcials o no?
6.
Shipping address for current sales order.
2014-07-23
Adreça d'enviament per a la comanda de venda actual.
7.
Quantity
2014-07-23
Quantitat
8.
Day
2014-07-23
Dia
9.
Cancel Order
2014-07-23
Cancel·la comanda
10.
The quotation '%s' has been converted to a sales order.
2014-07-23
El pressupost '%s' s'ha convertit a una comanda de venda.
12.
Warning !
2014-07-23
Avís!
13.
VAT
2014-07-23
IVA
14.
Drives procurement orders for every sales order line.
2014-07-23
Genera ordres de proveïment per a cada línia de comanda de venda.
15.
Analytic Account
2014-07-23
Compte analític
16.
Here is a list of each sales order line to be invoiced. You can invoice sales orders partially, by lines of sales order. You do not need this list if you invoice from the delivery orders or if you invoice sales totally.
2014-07-23
Aquesta és una llista de totes les línies de comandes de venda a facturar. Podeu facturar comandes de venda parcialment, per línies de comanda. No necessiteu aquesta llista si factureu des d'albarans de sortida o si factureu comandes de venda completes.
18.
Procurement Order
2014-07-23
Ordre de proveïment
19.
Partner
2014-07-23
Empresa
21.
Order Line
2014-07-23
Línia de la comanda
22.
Sales Orders help you manage quotations and orders from your customers. OpenERP suggests that you start by creating a quotation. Once it is confirmed, the quotation will be converted into a Sales Order. OpenERP can handle several types of products so that a sales order may trigger tasks, delivery orders, manufacturing orders, purchases and so on. Based on the configuration of the sales order, a draft invoice will be generated so that you just have to confirm it when you want to bill your customer.
2014-07-23
Les comandes de vendes us ajuden a gestionar pressupostos i comandes dels vostres clients. OpenERP suggereix que comenceu per crear un pressupost. Una vegada estigui confirmat, el pressupost es convertirà en una comanda de venda. OpenERP pot gestionar diversos tipus de productes de manera que una comanda de venda pot generar tasques, ordres de lliurament, ordres de fabricació, compres, etc. Segons la configuració de la comanda de venda, es generarà una factura en esborrany de manera que només cal confirmar-la quan es vulgui facturar al seu client.
23.
The sale order will automatically create the invoice proposition (draft invoice). Ordered and delivered quantities may not be the same. You have to choose if you want your invoice based on ordered or shipped quantities. If the product is a service, shipped quantities means hours spent on the associated tasks.
2014-07-23
La comanda de venda crearà automàticament la proposta de factura (factura esborrany). Les quantitats demanades i lliurades poden no ser les mateixes. Heu de triar si voleu que la vostra factura es basi en les quantitats demanades o lliurades. Si el producte és un servei, les quantitats enviades són les hores dedicades a les tasques associades.
24.
Default Payment Term
2014-07-23
Termini pagament per defecte
27.
State
2014-07-23
Estat
28.
Disc.(%)
2014-07-23
Desc.(%)
29.
Total Price
2014-07-23
Preu total
30.
Check the box to group the invoices for the same customers
2014-07-23
Marqueu aquesta opció per agrupar les factures dels mateixos clients.
32.
Ordered Quantities
2014-07-23
Quantitats demanades
33.
Sales by Salesman
2014-07-23
Vendes per comercial
34.
Inventory Moves
2014-07-23
Moviments d'inventari
35.
Order Reference
2014-07-23
Referència comanda
36.
Other Information
2014-07-23
Altra informació
37.
Dates
2014-07-23
Dates
38.
The invoice is created automatically if the shipping policy is 'Invoice from pick' or 'Invoice on order after delivery'.
2014-07-23
La factura es crea de forma automàtica si la política de facturació és "Facturar des de l'albarà" o "Facturar comanda després de l'enviament".
41.
Sales Make Invoice
2014-07-23
Vendes. Realitza factura
43.
Discount (%)
2014-07-23
Descompte (%)
44.
My Quotations
2014-07-23
Els meus pressuposts
45.
Sales Manager Dashboard
2014-07-23
Tablero responsable ventas
46.
Packaging
2014-07-23
Empaquetament
47.
From a sales order
2014-07-23
Des d'una comanda de venda
48.
Shop Name
2014-07-23
Nom tenda
50.
No Customer Defined !
2014-07-23
No s'ha definit un client!
51.
Sales in Exception
2014-07-23
Vendes en excepció
53.
Conditions
2014-07-23
Condicions
54.
There is no income category account defined in default Properties for Product Category or Fiscal Position is not defined !
2014-07-23
No hi ha cap compte de categoria d'ingressos definida en les propietats per defecte de la categoria del producte o la posició fiscal no està definida!
55.
August
2014-07-23
Agost
56.
You try to assign a lot which is not from the same product
2014-07-23
Esteu intentant assignar un lot que no és del mateix producte
57.
invalid mode for test_state
2014-07-23
Mode no vàlit pe ra test_state
58.
June
2014-07-23
Juny
59.
Could not cancel this sales order !
2014-07-23
No podeu cancel·lar aquesta comanda de venda!
60.
Sales Orders Statistics
2014-07-23
Estadístiques comandes de venda
61.
The analytic account related to a sales order.
2014-07-23
El compte analític relacionat amb una comanda de venda.
62.
October
2014-07-23
Octubre
64.
Quotations
2014-07-23
Pressuposts
65.
Pricelist for current sales order.
2014-07-23
Tarifa per la comanda de venda actual.