Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 242 results
1.
The buyer has to approve the RFQ before being sent to the supplier. The RFQ becomes a confirmed Purchase Order.
2014-07-23
Kupec musí schválit RFQ před tím, než bude zaslat dodavateli. RFQ se stance potvrzenou nákupní objednávkou.
2.
Incoming products to control
2014-07-23
Příchozí výrobky k ovládání
3.
Invoiced & Paid
2014-07-23
Fakturováno & Zaplaceno
4.
Destination
2014-07-23
Cíl
6.
Date on which this document has been created
2014-07-23
Datum, kdy byl dokument vytvořen
7.
Group By...
2014-07-23
Seskupit podle...
8.
Responsible
2014-07-23
Odopovědné
11.
Supplier
2014-07-23
Dodavatel
12.
Pricelists
2014-07-23
Ceníky
14.
Do you want to generate the supplier invoices ?
2014-07-23
Chcete generovat faktury dodavatele ?
15.
Use this menu to search within your purchase orders by references, supplier, products, etc. For each purchase order, you can track the products received, and control the supplier invoices.
2014-07-23
Použijte tuto nabídku k hledání ve vašich nákupních objednávkách podle odkazu, dodavatele, výrobků, aj. Pro každou nákupní objednávku můžete sledovat obdržené výrobky a ovládat faktury dodavatelů.
16.
Supplier Invoices
2014-07-23
Faktury dodavatele
17.
Purchase Orders Statistics
2014-07-23
Statistiky nákupních objednávek
18.
From a Pick list
2014-07-23
Ze seznamu navádění
19.
No Pricelist !
2014-07-23
Žádný ceník !
21.
Request for Quotations
2014-07-23
Vyžádat ocenění
23.
Company
2014-07-23
Společnost
24.
This is the leads/security time for each purchase order.
2014-07-23
Toto je Čekací/Ochranná lhůta pro nákupní objednávku.
25.
Monthly Purchase by Category
2014-07-23
Měsíční nákupy podle kategorie
26.
Set to Draft
2014-07-23
Nastavit na koncept
27.
Invoice Exception
2014-07-23
Výjimka faktury
28.
Default Purchase Pricelist
2014-07-23
Výchozí nákupní ceník
29.
Put an address if you want to deliver directly from the supplier to the customer.In this case, it will remove the warehouse link and set the customer location.
2014-07-23
Vložte adresu, pokud chcete doručit přímo od dodavatel k zákazníkovi. V tomto případě bude odstraněn odkaz na sklad a nastaveno umístění zákazníka.
30.
This pricelist will be used, instead of the default one, for purchases from the current partner
2014-07-23
Pro nákup od aktuálního partnera bude použit tento ceník namísto výchozího
31.
Fax :
2014-07-23
Fax :
32.
To Approve
2014-07-23
Ke schválení
33.
Purchase Properties
2014-07-23
Vlastnosti nákupu
35.
History
2014-07-23
Historie
36.
Approve Purchase
2014-07-23
Schválit nákup
37.
Day
2014-07-23
Den
41.
Purchases
2014-07-23
Nákupy
43.
Origin
2014-07-23
Původ
44.
Notes
2014-07-23
Poznámky
45.
September
2014-07-23
Září
46.
Taxes
2014-07-23
Daně
47.
Purchase Order
2014-07-23
Nákupní příkaz
48.
Order Reference
2014-07-23
Odkaz objednávky
49.
Net Total :
2014-07-23
Čistého celkem:
50.
Products
2014-07-23
Výrobky
51.
Total Qty and Amount by month
2014-07-23
Celkové množ. a částka za měsíc
53.
Cancelled
2014-07-23
Zrušeno
54.
Convert to Purchase Order
2014-07-23
Převést na nákupní příkaz
55.
Pricelist
2014-07-23
Ceník
56.
Shipping Exception
2014-07-23
Výjimka přepravy
57.
Invoice Lines
2014-07-23
Řádky faktury
58.
Incoming Products
2014-07-23
Příchozí výrobky
59.
Outgoing Products
2014-07-23
Odchozí výrobky
60.
Manually Corrected
2014-07-23
Ručně opraveno
61.
Reference
2014-07-23
Odkaz
62.
Stock Move
2014-07-23
Přesun zásob