Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 253 results
2.
Reinclude the description of the task in the task of the user
2014-07-23
Znovu zahrne popis úkolu v úkolu uživatele
3.
The task '%s' has been delegated to %s.
2014-07-23
Úkol '%s' byl delegován na %s.
4.
The chosen company is not in the allowed companies for this user
2014-07-23
VYbraná společnost není v povolených pro tohoto uživatele
7.
Warn Partner
2014-07-23
Varovat partnera
8.
Put here the remaining hours required to close the task.
2014-07-23
Zde dejte zbývající požadované hodiny do uzavření úkolu.
9.
Deadlines
2014-07-23
Konečný termín
10.
Operation Not Permitted !
2014-07-23
Operace není povolena!
11.
CHECK:
2014-07-23
KONTROLA:
13.
Work done
2014-07-23
Dokončená práce
15.
Task Delegate
2014-07-23
Delegace úlohy
16.
Hours to Validate
2014-07-23
Hodiny ke schválení
18.
Total remaining time, can be re-estimated periodically by the assignee of the task.
2014-07-23
Celkový zbývající čas může být pravidelně odhadován dle nabyvatele úkolu.
20.
Gives the sequence order when displaying the list of projects
2014-07-23
Dává pořadové číslo, když zobrazuje seznam projektů
21.
Error! project start-date must be lower then project end-date.
2014-07-23
Chyba! Počáteční datum projektu musí být menší než datum ukončení.
22.
Reevaluation Task
2014-07-23
Znovu vyhodnocení úkolu
23.
Project Members
2014-07-23
Členové projektu
24.
Task by delegate
2014-07-23
Úkoly dle delegace
25.
March
2014-07-23
Březen
26.
Delegated tasks
2014-07-23
Delegované ůkoly
27.
Delegated Tasks
2014-07-23
Delegované ůkoly
28.
Header added at the beginning of the email for the warning message sent to the customer when a task is closed.
2014-07-23
Hlavička přidaná na začátek emailu varovací zprávy zaslané zákazníkovi, když je úkol uzavřen.
29.
My Tasks
2014-07-23
Mé úkoly
30.
Error ! You cannot create recursive tasks.
2014-07-23
Chyba ! Nemůžete vytvořit rekurzivní úlohy.
31.
Company
2014-07-23
Společnost
33.
Your Task Title
2014-07-23
Nadpis vašeho úkolu
34.
Stage Name
2014-07-23
Jméno fáze
35.
Set pending
2014-07-23
Nastavit nevyřízené
37.
Define the Requirements and Set Planned Hours.
2014-07-23
Definuje požadavky a nastavuje plánované hodiny
38.
Change Stage
2014-07-23
Změnit fázi
39.
New Project Based on Template
2014-07-23
Nový projekt ze šablony šablony
40.
Error! You cannot assign escalation to the same project!
2014-07-23
Chyba! Nemůžete přiřadit stupňování ke stejnému projektu!
41.
Very urgent
2014-07-23
Velmi naléhavé
42.
User you want to delegate this task to
2014-07-23
Uživatel, na kterého chcete delegovat tuto úlohu
43.
My Task
2014-07-23
Můj úkol
44.
Day
2014-07-23
Den
46.
Set as Template
2014-07-23
Nastavit jako šablonu
47.
Draft task
2014-07-23
Náčrt úkolu
48.
Task
2014-07-23
Úkol
49.
Members
2014-07-23
Členové
50.
My Open Tasks
2014-07-23
Moje otevřené úlohy
53.
Project Task Work
2014-07-23
Práce úkolu projektu
54.
Notes
2014-07-23
Poznámky
55.
Project vs remaining hours
2014-07-23
Projekt vs. zbývající hodiny
56.
Avg. Plan.-Eff.
2014-07-23
Prům. Plán.-efek.
57.
This field is computed automatically and have the same behavior than the boolean 'active' field: if the task is linked to a template or unactivated project, it will be hidden unless specifically asked.
2014-07-23
Pole je spočítáno automaticky a chová se stejně, jako boolean pole 'aktivní': pokud je úkol napojen na šablonu nebo neaktivovaný projekt, bude skryt pokud není zadáno jinak.
58.
Task Summary
2014-07-23
Souhrn úlohy
59.
Not a Template Task
2014-07-23
Není šablonová úloha
60.
Start Task
2014-07-23
Začít úkol
61.
Task is Completed
2014-07-23
Úkol je kompletní
62.
Automatic variables for headers and footer. Use exactly the same notation.
2014-07-23
Automatické proměnné pro hlavičky a zápatí. Používá přesně stejnou notaci.