Translations by Jiří Hajda

Jiří Hajda has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 96 results
1.
Order Ref.
2014-07-23
Zn. objednávky
2.
Delivery by Poste
2014-07-23
Dodání poštou
3.
Destination
2014-07-23
Cíl
4.
Net weight
2014-07-23
Čistá hmotnost
5.
Delivery Order
2014-07-23
Objednávka doručení
6.
Delivery Grid Line
2014-07-23
Řádek cenové úrovně
7.
Delivery grids
2014-07-23
Cenové úrovně
8.
Volume
2014-07-23
Objem
9.
Grid Line
2014-07-23
Řádek cenové úrovně
10.
The partner that is doing the delivery service.
2014-07-23
Partner, který provádí dodání.
11.
Delivery order
2014-07-23
Příkaz dodání
12.
Deliveries Properties
2014-07-23
Vlastnosti doručení
13.
Picking to be invoiced
2014-07-23
Dodání k fakturaci
14.
Advanced Pricing
2014-07-23
Pokročilé nacenění
15.
Gives the sequence order when displaying a list of delivery grid.
2014-07-23
Udává pořadí posloupnosti při zobrazení seznamu cenových úrovní dopravy.
16.
Countries
2014-07-23
Země
17.
Delivery Order :
2014-07-23
Příkaz dodání:
18.
Variable Factor
2014-07-23
Proměnný koeficient
19.
The delivery price list allows you to compute the cost and sales price of the delivery according to the weight of the products and other criteria. You can define several price lists for one delivery method, per country or a zone in a specific country defined by a postal code range.
2014-07-23
Ceník dodání vám umožní spočítat cenu a prodejní cenu přepravy podle hmotnosti výrobků a dalších kritérií. Můžete určit několik ceníků pro jednu dodací metodu podle země nebo zóny ve specifické zemi určené podle rozsahu počtovního kódu.
20.
Amount
2014-07-23
Částka
21.
Fixed
2014-07-23
Pevné
22.
Delivery Method
2014-07-23
Způsob doručení
23.
No price available!
2014-07-23
Není dostupná žádná cena!
24.
Stock Move
2014-07-23
Pohyb zásob
25.
Carrier Tracking Ref
2014-07-23
Odkaz sledování přepravce
26.
Net Weight
2014-07-23
Čistá hmotnost
27.
Grid Lines
2014-07-23
Řádky cenové úrovně dopravy
28.
Grid definition
2014-07-23
Definice cenových úrovní dopravy
29.
_Cancel
2014-07-23
_Zrušit
30.
Operator
2014-07-23
Operátor
31.
Partner
2014-07-23
Partner
32.
Sales Order
2014-07-23
Potvrzení objednávky
34.
Lot
2014-07-23
Šarže
35.
Transport Company
2014-07-23
Přepravce
36.
Delivery Grid
2014-07-23
Cenové úrovně dopravy
38.
Invoiced to
2014-07-23
Fakturováno
39.
Picking List
2014-07-23
Dodací list
40.
Delivery Grids
2014-07-23
Cenové úrovně dopravy
41.
Make Delievery
2014-07-23
Provést dodání
42.
Name
2014-07-23
Název
43.
Start Zip
2014-07-23
Počáteční PSČ
44.
Amount of the order to benefit from a free shipping, expressed in the company currency
2014-07-23
Cena objednávky, nad kterou je doprava zdarma vyjádřena v měně společnosti
45.
Warning
2014-07-23
Varování
46.
Grid
2014-07-23
Cen. úrovně
47.
If the active field is set to False, it will allow you to hide the delivery grid without removing it.
2014-07-23
Pokud je aktivní pole nastaveno na nepravdu, můžete skrýt cenové úrovně dopravy bez jejich odebrání.
48.
To Zip
2014-07-23
Na PSČ
49.
Default price
2014-07-23
Výchozí cena
51.
Normal Price
2014-07-23
Běžná cena
52.
Order Date
2014-07-23
Datum objednání
53.
Grid Name
2014-07-23
Název cenové úrovně