Translations by OpenBMS JSC

OpenBMS JSC has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

125 of 25 results
1.
Category
2014-07-23
Phân loại
2.
Information
2014-07-23
Thông tin
3.
ir.module.record
2014-07-23
ir.module.record
4.
End
2014-07-23
Kết thúc
6.
Author
2014-07-23
Tác giả
7.
Directory Name
2014-07-23
Tên thư mục
9.
Demo Data
2014-07-23
Dữ liệu mẫu
10.
Filename
2014-07-23
Tên tập tin
11.
Version
2014-07-23
Phiên bản
14.
Record from Date
2014-07-23
Bản ghi từ Ngày
19.
Full Description
2014-07-23
Mô tả đầy đủ
20.
Module Name
2014-07-23
Tên mô-đun
21.
Objects
2014-07-23
Các đối tượng
22.
Module .zip File
2014-07-23
Tập tin .zip của mô-đun
23.
Module successfully created !
2014-07-23
Mô-đun được tạo thành công !
26.
Created
2014-07-23
Đã tạo
29.
Modified
2014-07-23
Đã sửa đổi
30.
Record
2014-07-23
Ghi
31.
Continue
2014-07-23
Tiếp tục
33.
Error
2014-07-23
Lỗi
34.
Normal Data
2014-07-23
Dữ liệu thông thường
35.
OK
2014-07-23
Đồng ý
37.
Type of Data
2014-07-23
Loại dữ liệu
38.
Module Information
2014-07-23
Thông tin về mô-đun
39.
YAML
2014-07-23
YAML