Translations by Zbigniew Szalbot

Zbigniew Szalbot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
~
You have regular list members but non-digestified mail is turned off. They will receive non-digestified mail until you fix this problem.
2011-02-24
Istnieją subskrybenci z włączonym trybem normalnym, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty dopóki ten problem nie zostanie usunięty.
~
When a message is posted to the list, a series of moderation steps are taken to decide whether a moderator must first approve the message or not. This section contains the controls for moderation of both member and non-member postings. <p>Member postings are held for moderation if their <b>moderation flag</b> is turned on. You can control whether member postings are moderated by default or not. <p>Non-member postings can be automatically <a href="?VARHELP=privacy/sender/accept_these_nonmembers" >accepted</a>, <a href="?VARHELP=privacy/sender/hold_these_nonmembers">held for moderation</a>, <a href="?VARHELP=privacy/sender/reject_these_nonmembers" >rejected</a> (bounced), or <a href="?VARHELP=privacy/sender/discard_these_nonmembers" >discarded</a>, either individually or as a group. Any posting from a non-member who is not explicitly accepted, rejected, or discarded, will have their posting filtered by the <a href="?VARHELP=privacy/sender/generic_nonmember_action">general non-member rules</a>. <p>In the text boxes below, add one address per line; start the line with a ^ character to designate a <a href= "http://docs.python.org/library/re.html" >Python regular expression</a>. When entering backslashes, do so as if you were using Python raw strings (i.e. you generally just use a single backslash). <p>Note that non-regexp matches are always done first.
2009-04-03
Po wysłaniu wiadomości na listę, Mailman przeprowadza analizę co należy dalej z nią zrobić (sprawdzany jest adres nadawcy). Ta sekcja umożliwia kontrolowanie wiadomości wysyłanych przez . prenumeratorów lub osoby spoza listy. <p>Jeśli <b>znacznik moderowania</b> jest aktywny dla prenumeratorów oznacza to, że jego listy będą zatrzymywane do moderowania. <p>Wiadomości od osób nie zapisanych mogą być automatycznie <a href="?VARHELP=privacy/sender/accept_these_nonmembers" >akceptowane</a>, <a href="?VARHELP=privacy/sender/hold_these_nonmembers"> zatrzymywane do moderowania</a>, <a href="?VARHELP=privacy/sender/reject_these_nonmembers" >odrzucane</a> (odbite) lub <a href="?VARHELP=privacy/sender/discard_these_nonmembers" >kasowane</a>, zarówno indywidualnie jak i grupowo. Każdy email wysłany przez osobę nie będącą prenumeratorem, który nie został wprost zaakceptowany, odrzucony lub skasowany, podlega <a href="?VARHELP=privacy/sender/generic_nonmember_action">ogólnej zasadzie stosowanej dla nie subskrybentów</a>.<p>W polach należy wpisywać po jednym adresie w linii. Znak ^ napoczątku nowej linii oznacza <a href="http://docs.python.org/library/re.html"> wyrażenie regularne w Pythonie</a>. <p>Pamiętaj, że linie bez użycia wyrażeń regularnych są dopasowywane wcześniej.
~
The topic filter categorizes each incoming email message according to <a href="http://docs.python.org/library/re.html">regular expression filters</a> you specify below. If the message's <code>Subject:</code> or <code>Keywords:</code> header contains a match against a topic filter, the message is logically placed into a topic <em>bucket</em>. Each user can then choose to only receive messages from the mailing list for a particular topic bucket (or buckets). Any message not categorized in a topic bucket registered with the user is not delivered to the list. <p>Note that this feature only works with regular delivery, not digest delivery. <p>The body of the message can also be optionally scanned for <code>Subject:</code> and <code>Keywords:</code> headers, as specified by the <a href="?VARHELP=topics/topics_bodylines_limit">topics_bodylines_limit</a> configuration variable.
2009-04-03
Filtr tematyczny dzieli wszystkie przychodzące wiadomości na kategorie według <a href="http://docs.python.org/library/re.html">wyrażenia regularnego </a>, które określisz. Jeżeli pola nagłówka <code>Subject:</code> lub <code>Keywords:</code> zostaną dopasowane do tego wyrażenia, wiadomość jest umieszczana w konkretnym wątku tematycznym. Każdy z użytkowników może wybrać, które tematy go interesują i otrzymywać tylko interesujące wiadomości. Wiadomość, która nie będzie pasowała do żadnego z tematów podanych przez użytkownika, nie zostanie dostarczona. <p> Uwaga, ta opcja działa tylko w trybie dostarczania listów - nie działa z trybie paczek. <p> Treść wiadomości może być również przeszukiwana pod kątem nagłówków <code>Subject:</code> i <code> Keyword:</code>, przeszukiwane jest tylko pierwszych <a href="?VARHELP=topics/topics_bodylines_limit">topics_bodylines_limit</a> linii.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2009-04-03
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em, a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane ustawienie. W tym przypadku Mailman tworzy nową wiadomość dla każdego zwykłego prenumeratora. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, by zawierało adres prenumeratora, a nie adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Chodzi o następujące zmienne: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
How big in Kb should a digest be before it gets sent out?
2009-04-03
Ile kilobajtów powinna mieć paczka zanim zostanie wysłana?
~
When you scrub attachments, they are stored in archive area and links are made in the message so that the member can access via web browser. If you want the attachments totally disappear, you can use content filter options.
2009-04-03
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcie załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania treści.
~
You have digest members, but digests are turned off. Those people will not receive mail.
2009-04-03
Istnieją prenumeratorzy z włączonym trybem paczek, a wyłączyłeś go globalnie. Ci ludzie nie będą otrzymywać poczty.
~
The confirmation email has been sent.
2009-04-03
Potwierdzenie zostało wysłane.
67.
Welcome!
2009-04-03
Witamy!
70.
<p>Below is the collection of publicly-advertised %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.
2009-04-03
<p>Poniżej wyświetlono publicznie dostępne %(mailmanlink)s listy na serwerze %(hostname)s. Kliknij nazwę listy, aby przejść do jej konfiguracji.
87.
Tend to pending moderator requests
2009-04-03
Sprawdź kolejkę listów wymagających moderacji
94.
Emergency moderation of all list traffic is enabled
2009-04-03
Awaryjne moderowanie wszystkich wiadomości dla tej listy zostało włączone
96.
Additional Member Tasks
2009-04-03
Inne zadania związane z prenumeratorami
97.
<li>Set everyone's moderation bit, including those members not currently visible
2009-04-03
<li>Ustaw wszystkim znacznik moderowania, łącznie z aktualnie niewidocznymi prenumeratorami
113.
Spam Filter Rule %(i)d
2009-04-03
Reguła filtra anty-spamowego %(i)d
116.
Reject
2009-04-03
Odrzuć
130.
Membership List
2009-04-03
Lista prenumeratorów
132.
Find member %(link)s:
2009-04-03
Znajdź prenumeratora %(link)s:
135.
%(allcnt)s members total, %(membercnt)s shown
2009-04-03
%(allcnt)s prenumeratorów, wyświetlono %(membercnt)s
136.
%(allcnt)s members total
2009-04-03
%(allcnt)s prenumeratorów
138.
member address<br>member name
2009-04-03
adres<br>nazwisko prenumeratora
144.
nodupes
2009-04-03
bez duplikatu
154.
<b>unsub</b> -- Click on this to unsubscribe the member.
2009-04-03
<b>usuń</b> -- Kliknij, by wypisać prenumeratora.
155.
<b>mod</b> -- The user's personal moderation flag. If this is set, postings from them will be moderated, otherwise they will be approved.
2009-04-03
<b>mod.</b> -- Znacznik moderowania. Jeśli jest ustawiony, wszystkie wiadomości wysyłane z tego adresu będą moderowane. W przeciwnym razie będą przesyłane na listę.
156.
<b>hide</b> -- Is the member's address concealed on the list of subscribers?
2009-04-03
<b>ukryj</b> -- Czy adres prenumeratora na liście jest niewidoczny?
160.
<b>nodupes</b> -- Does the member want to avoid duplicates of the same message?
2009-04-03
<b>bez duplikatów</b> -- Nadawca nie dostaje duplikatów tej samej wiadomości.
177.
Below, enter additional text to be added to the top of your invitation or the subscription notification. Include at least one blank line at the end...
2009-04-03
Wprowadź tekst, który zostanie dodany do zaproszenia, bądź powiadomienia o prenumeracie. Dodaj co najmniej jedną pustą linię na końcu...
178.
Send unsubscription acknowledgement to the user?
2009-04-03
Czy wysłać użytkownikowi powiadomienie o wypisaniu?
179.
Send notifications to the list owner?
2009-04-03
Czy wysyłać powiadomienie do opiekuna listy?
225.
Ignoring changes to deleted member: %(user)s
2009-04-03
Nie znaleziono prenumeratora: %(user)s.
231.
Click here to reload this page.
2009-04-03
Kliknij tutaj, żeby odświeżyć tę stronę.
235.
Discard all messages marked <em>Defer</em>
2009-04-03
Zignoruj wszystkie wiadomości oznaczone jako <em>Odłóż</em>
237.
a single held message.
2009-04-03
jedna wstrzymana wiadomość.
250.
Held Messages
2009-04-03
wszystkie wstrzymane wiadomości.
258.
Forward messages (individually) to:
2009-04-03
Prześlij wiadomości (pojedynczo) do:
259.
Clear this member's <em>moderate</em> flag
2009-04-03
Wyczyść <em>znacznik moderacji</em> dla tego adresu
260.
<em>The sender is now a member of this list</em>
2009-04-03
<em>Nadawca jest teraz prenumeratorem tej listy</em>
286.
is already a member
2009-04-03
jest już prenumeratorem
290.
The address requesting unsubscription is not a member of the mailing list. Perhaps you have already been unsubscribed, e.g. by the list administrator?
2009-04-03
Podany adres nie jest zapisany na tę listę. Być może został już wcześniej wypisany, n.p. przez opiekuna listy ?
299.
Your confirmation is required in order to complete the subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>. Your subscription settings are shown below; make any necessary changes and hit <em>Subscribe</em> to complete the confirmation process. Once you've confirmed your subscription request, you will be shown your account options page which you can use to further customize your membership options. <p>Note: your password will be emailed to you once your subscription is confirmed. You can change it by visiting your personal options page. <p>Or hit <em>Cancel my subscription request</em> if you no longer want to subscribe to this list.
2009-04-03
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, po czym nacisnąć <em>Zapisz</em>. Wyświetlona zostanie strona, na której będziesz mógł ustawić szczegółowe opcje subskrypcji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Jeśli nie chcesz się zapisać, naciśnij <em>Anuluj</em>.
300.
Your confirmation is required in order to continue with the subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>. Your subscription settings are shown below; make any necessary changes and hit <em>Subscribe to list ...</em> to complete the confirmation process. Once you've confirmed your subscription request, the moderator must approve or reject your membership request. You will receive notice of their decision. <p>Note: your password will be emailed to you once your subscription is confirmed. You can change it by visiting your personal options page. <p>Or, if you've changed your mind and do not want to subscribe to this mailing list, you can hit <em>Cancel my subscription request</em>.
2009-04-03
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, po czym naciśnij <em>Zapisz</em>. Moderator listy zaaprobuje lub odrzuci Twoją prośbę. Otrzymasz informację o jego decyzji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Naciśnij <em>Anuluj</em>, aby zrezygnować z zapisania się.
301.
Your email address:
2009-04-03
Adres email:
302.
Your real name:
2009-04-03
Nazwisko i imię:
307.
You have canceled your subscription request.
2009-04-03
Prośba o zapisanie została anulowana.
309.
You have successfully confirmed your subscription request to the mailing list %(listname)s, however final approval is required from the list moderator before you will be subscribed. Your request has been forwarded to the list moderator, and you will be notified of the moderator's decision.
2009-04-03
Otrzymaliśmy potwierdzenie zapisania się na listę %(listname)s. Jednak niezbędne jest jeszcze zatwierdzenie decyzji przez moderatora listy. Zostaniesz poinformowany o jego decyzji.
312.
You are currently banned from subscribing to this list. If you think this restriction is erroneous, please contact the list owners at %(owneraddr)s.
2009-04-03
Brak możliwości zapisania się na tę listę. Skontaktuj się z opiekunem listy - %(owneraddr)s.
321.
Your confirmation is required in order to complete the unsubscription request from the mailing list <em>%(listname)s</em>. You are currently subscribed with <ul><li><b>Real name:</b> %(fullname)s <li><b>Email address:</b> %(addr)s </ul> Hit the <em>Unsubscribe</em> button below to complete the confirmation process. <p>Or hit <em>Cancel and discard</em> to cancel this unsubscription request.
2009-04-03
Potwierdź wypisanie się z listy <em>%(listname)s</em>. Twoje dane <ul><li><b>Nazwisko i imię:</b> %(fullname)s <li><b>Adres e-mail:</b> %(addr)s </ul> Naciśnij <em>Wypisz</em>, aby potwierdzić wypisanie się. <p>Kliknij <em>Anuluj</em>, aby zrezygnować.
325.
%(newaddr)s is banned from subscribing to the %(realname)s list. If you think this restriction is erroneous, please contact the list owners at %(owneraddr)s.
2009-04-03
Adres email %(newaddr)s jest na liście adresów o zabronionym dostępie do listy %(realname)s. Jeśli uważasz, że doszło tego przez pomyłkę, skontaktuj się z opiekunem listy - %(owneraddr)s.
326.
%(newaddr)s is already a member of the %(realname)s list. It is possible that you are attempting to confirm a request for an address that has already been subscribed.
2009-04-03
Adres email %(newaddr)s jest już zapisany na listę %(realname)s. Być może próbujesz potwierdzić subskrypcję dla adresu, który już został wcześniej zapisany.
331.
Your confirmation is required in order to complete the change of address request for the mailing list <em>%(listname)s</em>. You are currently subscribed with <ul><li><b>Real name:</b> %(fullname)s <li><b>Old email address:</b> %(oldaddr)s </ul> and you have requested to %(globallys)s change your email address to <ul><li><b>New email address:</b> %(newaddr)s </ul> Hit the <em>Change address</em> button below to complete the confirmation process. <p>Or hit <em>Cancel and discard</em> to cancel this change of address request.
2009-04-03
Potwierdź zmianę adresu na liście <em>%(listname)s</em>. Aktualnie jesteś zapisany jako <ul><li><b>Imię i nazwisko:</b> %(fullname)s <li><b>Dotychczasowy adres e-mail:</b> %(oldaddr)s </ul> i zgłosiłeś żądanie %(globallys)s zmiany adresu na <ul><li><b>Nowy adres e-mail:</b> %(newaddr)s </ul> Naciśnij przycisk <em>Zmień adres</em>, aby potwierdzić zmianę. <p>Kliknij <em>Anuluj</em>, jeśli nie chcesz zmieniać adresu, na który otrzymujesz wiadomości.