Translations by Zbigniew Szalbot

Zbigniew Szalbot has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 493 results
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2008-08-20
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em, a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nową wiadomość dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, by zawierało adres prenumeratora, a nie adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Chodzi o następujące zmienne: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
When you scrub attachments, they are stored in archive area and links are made in the message so that the member can access via web browser. If you want the attachments totally disappear, you can use content filter options.
2008-08-20
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania treści.
~
You are not allowed to post to this mailing list, and your message has been automatically rejected. If you think that your messages are being rejected in error, contact the mailing list owner at %(listowner)s.
2008-08-20
Nie masz uprawnień pozwalających na wysyłanie wiadomości na tę listę Twoje wiadomości są automatycznie odrzucane. Skontaktuj się z opiekunen listy pod adresem %(listowner)s.
~
%(file)s permissions must be 066x (got %(octmode)s)
2008-08-20
prawa dostępu do pliku %(file)s powinny być ustawione na 066x (są %(octmode)s)
~
When you scrub attachments, they are stored in archive area and links are made in the message so that the member can access via web browser. If you want the attachments totally disappear, you can use content filter options.
2008-08-20
Odrzucenie załączników oznacza, że nadal będą one dostępne w archiwum na stronie www. Całkowite usunięcię załącznika możliwe jest dzięki opcji filtrowania treści.
~
Normally, Mailman sends the regular delivery messages to the mail server in batches. This is much more efficent because it reduces the amount of traffic between Mailman and the mail server. <p>However, some lists can benefit from a more personalized approach. In this case, Mailman crafts a new message for each member on the regular delivery list. Turning this feature on may degrade the performance of your site, so you need to carefully consider whether the trade-off is worth it, or whether there are other ways to accomplish what you want. You should also carefully monitor your system load to make sure it is acceptable. <p>Select <em>No</em> to disable personalization and send messages to the members in batches. Select <em>Yes</em> to personalize deliveries and allow additional substitution variables in message headers and footers (see below). In addition, by selecting <em>Full Personalization</em>, the <code>To</code> header of posted messages will be modified to include the member's address instead of the list's posting address. <p>When personalization is enabled, a few more expansion variables that can be included in the <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">message header</a> and <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">message footer</a>. <p>These additional substitution variables will be available for your headers and footers, when this feature is enabled: <ul><li><b>user_address</b> - The address of the user, coerced to lower case. <li><b>user_delivered_to</b> - The case-preserved address that the user is subscribed with. <li><b>user_password</b> - The user's password. <li><b>user_name</b> - The user's full name. <li><b>user_optionsurl</b> - The url to the user's option page. </ul>
2008-08-20
W normalnych ustawieniach, Mailman wysyła wiadomości do serwera poczty w porcjach. Jest to znacznie bardziej efektywne, ponieważ redukuje ilość ruchu pomiędzy Mailman'em, a serwerem poczty. <p>Jednakże, dla niektórych list pożądane jest bardziej spersonalizowane podejście. W tym przypadku Mailman tworzy nową wiadomość dla każdego zwykłego subskrybenta. Włączenie tej opcji może pogorszyć wydajność serwera, a zatem należy dokładnie rozważyć, czy jest to akceptowalne, czy też istnieją inne możliwości osiągnięcia celu. Powinieneś również dokładnie monitorować obciążenie systemu aby upewnić się, że jest ono akceptowalne. <p>Ustaw <em>Nie</em>, żeby wyłączyć personalizacje i wysyłać wszystkie wiadomości w porcjach. Ustawienie <em>Tak</em> pozwala na personalizację dostarczania i dodatkowe podstawianie zmiennych w nagłówku i stopce (patrz niżej). Opcja <em>Pełna Personalizacja</em>, pozwala dodatkowo zmienić pole nagłowka <code>To</code>, by zawierało adres prenumeratora, a nie adres listy. <p>Po włączeniu opcji personalizacji wykonywane są dwie dodatkowe operacje. Po pierwsze, nagłówek <code>To:</code> (<code>Do:</code>) wysyłanego listu jest modyfikowany tak, aby zawierał adres subskrybenta, a zatem list wygląda jakby był adresowany do użytkownika, a nie na listę. <p>Po drugie, ustawiane są dodatkowe zmienne, których można użyć w <a href="?VARHELP=nondigest/msg_header">nagłówku</a> i <a href="?VARHELP=nondigest/msg_footer">stopce</a> wiadomości. <p>Chodzi o następujące zmienne: <ul><li><b>user_address</b> - Adres użytkownika skonwertowany na małe litery. <li><b>user_delivered_to</b> - Adres użytkownika z zachowaniem wielkości liter. <li><b>user_password</b> - Hasło użytkownika. <li><b>user_name</b> - Imię i nazwisko użytkownika. <li><b>user_optionsurl</b> - Adres URL do strony WWW z ustawieniami opcji użytkownika. </ul>
~
When a new member is subscribed to this list, their initial set of options is taken from the this variable's setting.
2008-08-20
Podczas zapisywania się nowych osób, opcje prenumeraty są zgodne z tymi ustawieniami.
~
Invalid confirmation string. Note that confirmation strings expire approximately %(days)s days after the initial subscription request. If your confirmation has expired, please try to re-submit your original request or message.
2008-08-20
<b>Nieprawidłowy kod potwierdzający:</b> <p>Kody potwierdzające wygasają po około %(days)s dniach od wysłania pierwszej prośby o zapisanie. Jeśli ten czas już upłynął, spróbuj ponownie wypełnić formularz lub wysłać wiadomość.
~
This page allows you as the list owner, to permanent remove this mailing list from the system. <strong>This action is not undoable</strong> so you should undertake it only if you are absolutely sure this mailing list has served its purpose and is no longer necessary. <p>Note that no warning will be sent to your list members and after this action, any subsequent messages sent to the mailing list, or any of its administrative addreses will bounce. <p>You also have the option of removing the archives for this mailing list at this time. It is almost always recommended that you do <strong>not</strong> remove the archives, since they serve as the historical record of your mailing list. <p>For your safety, you will be asked to reconfirm the list password.
2008-08-20
Strona umożliwia administratorowi usunięcie tej listy z systemu. <strong>Tej operacji nie można cofnąć</strong>, a zatem powinieneś używać jej tylko wtedy, gdy jesteś absolutnie pewien, że lista nie jest już potrzebna. <p>Do subskrybentów nie zostanie wysłana żadna informacja, a po skasowaniu listy wszelkie wiadomości wysyłane na nią i na adresy administracyjne będą odbijane. <p>Możesz również skasować archiwa listy. W większości przypadków zalecane jest jednak <strong>pozostawienie</strong> archiwów jako historii listy. <p>Dla bezpieczeństwa zostaniesz ponownie zapytany o hasło.
59.
Invalid options to CGI script.
2008-08-20
Nieprawidłowe opcje dla skryptu CGI.
66.
%(hostname)s mailing lists - Admin Links
2008-08-20
Listy dostępne na serwerze %(hostname)s - Administracja
69.
<p>There currently are no publicly-advertised %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s.
2008-08-20
<p>Nie ma obecnie żadnych publicznie dostępnych %(mailmanlink)s list na serwerze %(hostname)s.
70.
<p>Below is the collection of publicly-advertised %(mailmanlink)s mailing lists on %(hostname)s. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.
2008-08-20
<p>Poniżej wymieniono publicznie dostępne %(mailmanlink)s listy na serwerze %(hostname)s. Kliknij na nazwę listy, aby przejść do jej konfiguracji.
2008-08-20
<p>Poniżej wymieniono publicznie dostępne %(mailmanlink)s listy na serwerze %(hostname)s. Kliknij na nazwę listy, aby przejść do jej konfiguracji.
72.
To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the %(extra)slist name appended. If you have the proper authority, you can also <a href="%(creatorurl)s">create a new mailing list</a>. <p>General list information can be found at
2008-08-20
Wejście w opcje konfiguracyjne listy ukrytej wymaga utworzenia URL podobnego do aktualnego, ale ze znakiem '/' i nazwą %(extra)s listy na końcu. Posiadając odpowiednie uprawnienia, można <a href="%(creatorurl)s">założyć nową listę</a>. <p>Ogólne dane o listach dostępne są na
73.
the mailing list overview page
2008-08-20
stronie informacyjnej danej listy
79.
%(realname)s Mailing list Configuration Help <br><em>%(varname)s</em> Option
2008-08-20
%(realname)s - opis konfiguracji listy <br>opcja <em>%(varname)s</em>
81.
<em><strong>Warning:</strong> changing this option here could cause other screens to be out-of-sync. Be sure to reload any other pages that are displaying this option for this mailing list. You can also
2008-08-20
<em><strong>Uwaga:</strong> zmiana opcji w tym miejscu może spowodować, że inne strony będą wyświetlać nieaktualne informacje. Upewnij się że inne strony zawierające tę opcję są przeładowane. Możesz też
84.
%(realname)s mailing list administration<br>%(label)s Section
2008-08-20
%(realname)s - Administracja listą <br>Sekcja %(label)s
85.
Configuration Categories
2008-08-20
Kategorie konfiguracji
91.
Delete this mailing list
2008-08-20
Usuń tę listę
97.
<li>Set everyone's moderation bit, including those members not currently visible
2008-08-20
<li>Ustaw wszystkim znacznik moderowania, łącznie z aktualnie niewidocznymi subskrybentami
2008-08-20
<li>Ustaw wszystkim znacznik moderowania, łącznie z aktualnie niewidocznymi subskrybentami
142.
not metoo
2008-08-20
bez kopii
155.
<b>mod</b> -- The user's personal moderation flag. If this is set, postings from them will be moderated, otherwise they will be approved.
2008-08-20
<b>mod.</b> -- Znacznik moderowania. Jeśli jest ustawiony, wszystkie wiadomości wysyłane z tego adresu będą moderowane.
2008-08-20
<b>mod.</b> -- Znacznik moderowania. Jeśli jest ustawiony, wszystkie wiadomości wysyłane z tego adresu będą moderowane.
157.
<b>nomail</b> -- Is delivery to the member disabled? If so, an abbreviation will be given describing the reason for the disabled delivery: <ul><li><b>U</b> -- Delivery was disabled by the user via their personal options page. <li><b>A</b> -- Delivery was disabled by the list administrators. <li><b>B</b> -- Delivery was disabled by the system due to excessive bouncing from the member's address. <li><b>?</b> -- The reason for disabled delivery isn't known. This is the case for all memberships which were disabled in older versions of Mailman. </ul>
2008-08-20
<b>wył.</b> -- Czy dostarczanie wiadomości jest wyłączone? Jeśli tak, podany zostanie powód braku wiadomości: <ul><li><b>U</b> -- Użytkownik sam wyłączył dostarczanie wiadomości.<li><b>A</b> -- Administrator wyłączył dostarczanie wiadomości.<li><b>Z</b> -- Zbyt wiele zwrotów z adresu.<li><b>?</b> -- Przyczyna nie otrzymywania wiadomości nie jest znana. </ul>
159.
<b>not metoo</b> -- Does the member want to avoid copies of their own postings?
2008-08-20
<b>bez kopii</b> -- Nadawca nie dostaje kopii listów wysłanych przez siebie na listę.
162.
<b>plain</b> -- If getting digests, does the member get plain text digests? (otherwise, MIME)
2008-08-20
<b>bez MIME</b> -- Jeśli paczki są włączone, czy wysyłać je w formacie czystego tekstu? (domyślnie: MIME)
170.
Subscribe
2008-08-20
Zapisz
174.
Send notifications of new subscriptions to the list owner?
2008-08-20
Wysyłać powiadomienia o nowych subskrypcjach do opiekuna listy?
185.
The <em>list administrators</em> are the people who have ultimate control over all parameters of this mailing list. They are able to change any list configuration variable available through these administration web pages. <p>The <em>list moderators</em> have more limited permissions; they are not able to change any list configuration variable, but they are allowed to tend to pending administration requests, including approving or rejecting held subscription requests, and disposing of held postings. Of course, the <em>list administrators</em> can also tend to pending requests. <p>In order to split the list ownership duties into administrators and moderators, you must set a separate moderator password in the fields below, and also provide the email addresses of the list moderators in the <a href="%(adminurl)s/general">general options section</a>.
2008-08-20
<em>Administratorzy</em> mają pełną kontrolę nad wszystkimi parametrami tej listy. Mogą oni dokonać tego dzięki poniższym stronom administracyjnym. <p><em>Moderatorzy</em> mają bardziej ograniczone uprawnienia; nie mogą oni zmieniać parametrów listy, natomiast zarządzają skolejkowanymi zapytaniami użytkowników, np. zezwalając lub odrzucając prośby o zapisanie, czy też usuwając zatrzymane wiadomości. Oczywiście <em>administratorzy listy</em> mogą wykonywać te same czynności. <p>Aby podzielić obowiązki związane z zarządzaniem listą między administratorów i moderatorów, musisz wpisać poniżej dodatkowe hasło dla moderatorów a także wprowadzić ich adresy e-mail w <a href="%(adminurl)s/general">opcjach ogólnych</a>.
202.
Banned address (matched %(pattern)s)
2008-08-20
Adres na czarnej liście (pasuje do %(pattern)s)
231.
Click here to reload this page.
2008-08-20
Kliknij tutaj, żeby odświeżyć tąęstronę.
2008-08-20
Kliknij tutaj, żeby odświeżyć tąęstronę.
232.
Detailed instructions for the administrative database
2008-08-20
Szczegółowe instrukcje odnośnie bazy administracyjnej
233.
Administrative requests for mailing list:
2008-08-20
Zadania administracyjne dla listy:
240.
list of available mailing lists.
2008-08-20
spis dostępnych list.
260.
<em>The sender is now a member of this list</em>
2008-08-20
<em>Nadawca jest teraz subskrybentem tej listy</em>
2008-08-20
<em>Nadawca jest teraz subskrybentem tej listy</em>
275.
Posting Held for Approval
2008-08-20
Wiadomość zatrzymana do akceptacji
290.
The address requesting unsubscription is not a member of the mailing list. Perhaps you have already been unsubscribed, e.g. by the list administrator?
2008-08-20
Adresu, który ma zostać wypisany nie ma wśród zapisanych na tę listę. Być może został juź wcześniej wypisany, n.p. przez opiekuna listy ?
2008-08-20
Adresu, który ma zostać wypisany nie ma wśród zapisanych na tę listę. Być może został juź wcześniej wypisany, n.p. przez opiekuna listy ?
295.
Please enter the confirmation string (i.e. <em>cookie</em>) that you received in your email message, in the box below. Then hit the <em>Submit</em> button to proceed to the next confirmation step.
2008-08-20
Wprowadź kod potwierdzający, który otrzymałeś w emailu. Następnie naciśnij <em>OK</em>,
298.
Confirm subscription request
2008-08-20
Potwierdź subskrypcję
299.
Your confirmation is required in order to complete the subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>. Your subscription settings are shown below; make any necessary changes and hit <em>Subscribe</em> to complete the confirmation process. Once you've confirmed your subscription request, you will be shown your account options page which you can use to further customize your membership options. <p>Note: your password will be emailed to you once your subscription is confirmed. You can change it by visiting your personal options page. <p>Or hit <em>Cancel my subscription request</em> if you no longer want to subscribe to this list.
2008-08-20
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, a potem naciśnij <em>Zapisz</em>. Wyświetlona zostanie strona, na której będziesz mogł ustawić szczegółowe opcje subskrypcji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Jeśli nie chesz się zapisać, naciśnij <em>Anuluj</em>.
2008-08-20
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, a potem naciśnij <em>Zapisz</em>. Wyświetlona zostanie strona, na której będziesz mogł ustawić szczegółowe opcje subskrypcji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Jeśli nie chesz się zapisać, naciśnij <em>Anuluj</em>.
300.
Your confirmation is required in order to continue with the subscription request to the mailing list <em>%(listname)s</em>. Your subscription settings are shown below; make any necessary changes and hit <em>Subscribe to list ...</em> to complete the confirmation process. Once you've confirmed your subscription request, the moderator must approve or reject your membership request. You will receive notice of their decision. <p>Note: your password will be emailed to you once your subscription is confirmed. You can change it by visiting your personal options page. <p>Or, if you've changed your mind and do not want to subscribe to this mailing list, you can hit <em>Cancel my subscription request</em>.
2008-08-20
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, a potem naciśnij <em>Zapisz</em>. Moderator listy zaaprobuje lub odrzuci Twoją prośbę. Otrzymasz informację o jego decyzji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Naciśnij <em>Anuluj</em>, aby zrezygnować z zapisywania się.
2008-08-20
Aby zapisać się na listę <em>%(listname)s</em>, wymagane jest potwierdzenie. Poniżej wyświetlono wybrane przez Ciebie opcje; możesz je zmienić, a potem naciśnij <em>Zapisz</em>. Moderator listy zaaprobuje lub odrzuci Twoją prośbę. Otrzymasz informację o jego decyzji. <p>Uwaga! Hasło zostanie przesłane emailem, jak tylko potwierdzisz subskrypcję. Hasło można zmienić na stronie ustawień subskrypcji. <p>Naciśnij <em>Anuluj</em>, aby zrezygnować z zapisywania się.
301.
Your email address:
2008-08-20
Twój email: