Translations by Ioannis Katsenos

Ioannis Katsenos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 280 results
~
Sorry, this username is already taken.
2015-11-10
Λυπούμαστε, αυτό το όνομα χρήστη δεν είναι διαθέσιμο
~
Social network
2015-11-10
Κοινωνικό δίκτυο
~
Note Title
2015-11-10
Τίτλος σημείωσης
~
Block Title
2015-11-10
Τίτλος πλαισίου
~
User %s has arrived at %s%% percent of their %s quota.
2015-11-10
Ο χρήστης %s έχει φθάσει στο %s%% ποσοστό του %s μεριδίου δίσκου που δικαιούται.
~
Feedback
2013-11-30
Ανατροφοδότηση
~
<p>Please go to your <a href="%s">Profile</a> page to arrange the information you wish to display to other users.</p>
2013-11-30
<p>Αλλάξτε τις πληροφορίες που θέλετε να βλέπουν οι άλλοι για εσάς από το<a href="%s">Προφίλ</a> σας</p>
~
Line %s of the file specifies a remote username "%s" that is already taken by another user
2012-04-08
Η γραμμή %s του αρχείο ορίζει ένα απομακρυσμένο όνομα χρήστη που χρησιμοποιείται ήδη
~
Mahara requires permission to create database triggers, but is unable to do so. Please ensure that the trigger privilege has been granted to the appropriate user in your MySQL installation. For instructions on how to do this, see https://wiki.mahara.org/index.php/System_Administrator's_Guide/Granting_Trigger_Privilege
2012-04-08
Το Mahara δεν έχει άδεια για τη δημιουργία database triggers. Βεβαιωθείτε ότι το δικαίωμα trigger έχει παρασχεθεί στον κατάλληλο χρήστη στην βάση MySQL. Για περισσότερες οδηγίες, δείτε στο https://wiki.mahara.org/index.php/System_Administrator's_Guide/Granting_Trigger_Privilege
~
Retain view access on copied pages or collections
2012-04-08
Διατήρηση δικαιώματος προβολής σε αντιγραμμένες σελίδες ή συλλογές
~
Sorry, you cannot register for this system at this time
2012-03-31
Λυπούμαστε, δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτόν τον ιστότοπο αυτή τη στιγμή
~
You may close the site to everyone except administrators. This will be useful when preparing for a database upgrade. Only administrators will be able to log in until you either reopen the site, or an upgrade is successfully completed.
2012-03-31
Μπορείτε να κλείσετε τον ιστότοπο για όλους εκτός από τους διαχειριστές. Αυτή η λειτουργία θα είναι χρήσιμη όταν πρόκειται να γίνει αναβάθμιση της βάσης δεδομένων. Μόνο οι διαχειριστές θα μπορούν να εισέλθουν μέχρι εσείς να επιτρέψετε και πάλι την πρόσβαση ή να ολοκληρωθεί η αναβάθμιση
~
To show photo albums from Photobucket, you'll need a valid API key and API private key.<br>Go to the <a href="http://developer.photobucket.com/" target="_blank">Photobucket developer web site</a>, agree to the terms of service, sign up, and get the API keys.
2012-03-31
Για να εμφανίσετε συλλογές από το Photobucket, θα χρειαστείτε ένα έγκυρο API κλειδί και ένα ιδιωτικό API κλειδί <br> επισκεφτείτε τον ιστότοπο <a href="http://developer.photobucket.com/" target="_blank">Photobucket developer web site</a>, αποδεχτείτε τους όρους χρήσης της υπηρεσίας, εγγραφείτε και παραλάβετε τα κλειδιά API
~
Enforce a site-wide maximum quota
2012-03-31
Επιβολή μέγιστου ορίου δίσκου σε ολόκληρο τον ιστότοπο.
~
Enable this option if you would like to force users to agree to the text below before they can upload a file to the site.
2012-03-31
Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή εάν επιθυμείτε να εξαναγκάσετε τους χρήστες να συμφωνήσουν στο παρακάτω κείμενο πριν μπορέσουν να φορτώσουν ένα αρχείο στον ιστότοπο.
~
Copied %d blocks and %d artefacts from %s
2012-03-31
Αντιγράφτηκαν %d πλαίσια και %d αντικείμενα από το %s
~
Select an artefact from the tree on the left to place here
2012-03-31
Επιλέξτε ένα αντικείμενο από τα τρία στα αριστερά για να το τοποθετήσετε εδώ
~
You do not have permission to edit this artefact
2012-03-31
Δεν έχετε δικαίωμα να επεξεργαστείτε αυτό το αντικείμενο
~
You do not have permission to delete this artefact
2012-03-31
Δεν έχετε δικαίωμα να διαγράψετε αυτό το αντικείμενο
~
You do not own this artefact
2012-03-31
Δεν είστε κάτοχος αυτού του αντικειμένου
~
Artefact type mismatch. You are trying to use this %s as a %s
2012-03-31
Λάθος τύπος αντικειμένου, προσπαθείτε να χρησιμοποιήσετε το %s ως %s
~
Artefact plugin %s must implement %s and doesn't
2012-03-31
Το πρόσθετο για το αντικείμενο %s πρέπει να υλοποιεί %s και δεν το κάνει
~
Missing lib.php for block %s in artefact plugin %s
2012-03-31
λείπει το lib.php για το μλοκ %s στο πρόσθετο για το αντικείμενο %s
~
This will be installed as part of the installation of artefact plugin %s
2012-03-31
Θα εγκατασταθεί ως μέρος της εγκατάστασης για το πρόσθετο αντικειμένου %s
~
<h3>We auto-create users</h3> <p>Users that successfully authenticate but are not users of this system yet will have an account created automatically.</p> <p>Their username will be their email address.</p>
2012-01-12
<h3>Δημιουργούμε χρήστες αυτόματα</h3> <p>Για τους χρήστες που ταυτοποιούνται επιτυχώς αλλά δεν είναι ακόμα χρήστες αυτού του συστήματος θα δημιουργείται αυτ'οματα λογαριασμός.</p> <p>Το όνομα χρήστη θα είναι η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.</p>
~
Mahara can only open files within the following path(s): %s
2012-01-12
Το Mahara μπορεί να ανοίξει αρχεία μόνο μέσα στη(ις) διαδρομή(ές): %s
~
Please consider creating a backup of this page by <a href="%sexport/" target="_blank">exporting</a> it.
2012-01-12
Προτείνουμε να λάβετε αντίγραφο ασφάλειας από αυτή τη σελίδα κάνοντας <a href="%sexport/" target="_blank">εξαγωγή</a>.
~
Some requests for external sites may fail to complete. This could stop certain feeds from updating, among other things.
2012-01-12
Κάποια αιτήματα για εξωτερικές τοποθεσίες μπορεί να αποτύχουν να ολοκληρωθούν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει, μεταξύ άλλων, διακοπή της ενημέρωσης ορισμένων τροφοδοσιών
~
Users reactivated
2012-01-12
Οι χρήστες επανενεργοποιήθηκαν
~
Reactivate expired users
2012-01-12
Επανενεργοποίηση χρηστών
~
This user was suspended by %s on %s
2012-01-12
Ο χρήστης απενεργοποιήθηκε από τον %s στις %s
~
The users in the file have been added successfully
2011-09-03
Οι χρήστες στο αρχείο προστέθηκαν επιτυχώς
~
If set to yes, users will be able to set their profile pages to be accessable to the public rather than only to logged in users
2011-09-03
Εάν Ναι, οι χρήστες θα μπορούν να δηλώνουν τις σελίδες του προφίλ τους ως διαθέσιμες στο κοινό, αντί μόνο στους εγγεγραμμένους χρήστες.
~
If you delete your account, your profile information and your pages will no longer be visible to other users. The content of any forum posts you have written will still be visible, but the author's name will no longer be displayed.
2011-09-03
Εάν διαγράψετε το λογαριασμός σας, η πληροφορία του προφίλ και οι σελίδες σας δεν θα είναι πλέον ορατές σε άλλους χρήστες. Το περιεχόμενο των δημοσιεύσεων σε συζητήσεις θα είναι ορατό αλλά δεν θα εμφανίζεται το όνομα του συντάκτη.
~
Profile Pictures
2011-09-03
Φωτογραφίες προφίλ
~
You cannot remove users from %s
2011-09-03
Δεν μπορείτε να διαγράψετε μέλη από την %s
~
You can invite users to join this group through their profile pages or <a href="%s">send multiple invitations at once</a>.
2011-09-03
Μπορείτε να προσκαλέσετε χρήστες να συμμετέχουν στην ομάδα αυτή μέσω των σελίδων του προφίλ του ή <a href="%s">να στείλετε πολλαπλές προσκλήσεις ταυτόχρονα</a>
~
This is a controlled membership group. You can add users directly through their profile pages or <a href="%s">add many users at once</a>.
2011-09-03
Αυτή είναι ομάδα ελεγχόμενης πρόσβασης. Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες απευθείας μέσω των σελίδων του προφίλ του ή <a href="%s">να προσθέσετε πολλούς ταυτόχρονα</a>
~
Roles with permission to create and edit group pages.
2011-09-03
Ρόλοι με δικαίωμα δημιουργίας και επεξεργασίας σελίδων
~
Users can send membership requests to group administrators.
2011-09-03
Οι χρήστες μπορούν να στείλουν αιτήματα συμμετοχής στους διαχειριστές της ομάδας
~
Line %s: Groups with open membership cannot allow membership requests
2011-09-03
Γραμμή %s: Ομάδες με ανοικτή συμμετοχή δεν επιτρέπουν αιτήματα συμμετοχής
~
You are a tutor in this group
2011-09-03
Είστε εκπαιδευτής σε αυτή την ομάδα
~
Users can join the group without approval from group administrators.
2011-09-03
Οι χρήστες μπορούν να συμμετέχουν στην ομάδα χωρίς έγκριση από τους διαχειριστές της ομάδας
~
Roles
2011-09-03
Ρόλοι
~
Error on line %s of your file: The value for editroles "%s" is invalid
2011-09-03
Σφάλμα στη γραμμή %s του αρχείου: η τιμή "%s" του πεδίου editroles δεν είναι έγκυρη
~
Line %s: Groups cannot have both open and controlled membership
2011-09-03
Γραμμή %s: Οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν ταυτόχρονα και ελεγχόμενη και ανοικτή συμμετοχή
~
SMTP Port
2011-08-05
Θύρα SMTP
~
Site Information
2011-08-05
Πληροφορίες Τοποθεσίας
~
User Search
2011-08-05
Αναζήτηση Χρήστη
~
Assign users Staff permissions
2011-08-05
Εκχώρηση δικαιωμάτων χρηστών