Translations by Mateusz Łukasik

Mateusz Łukasik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 132 results
5.
Actions
2015-05-21
Działania
39.
_Folder:
2014-07-09
_Katalog:
109.
Configure
2017-12-28
Konfiguruj
110.
Extensions
2015-05-21
Wtyczki
185.
More info
2015-05-21
Więcej informacji
207.
Open URIs in tabs.
2020-04-11
Otwórz URLe w zakładkach.
247.
Open your personal folder %s
2013-02-04
Otwórz twój osobisty katalog %s
248.
Home
2014-07-09
Katalog domowy
254.
Open the contents of the File System %s
2013-02-04
Otwórz zawartość systemu plików %s
258.
Bookmarks
2015-05-21
Zakładki
259.
%s (%s) %s
2013-02-04
%s (%s) %s
260.
Mount and open %s (%s)
2013-02-04
Zamontuj i otwórz %s (%s)
262.
%s %s
2013-02-04
%s %s
371.
No scripts found
2015-05-21
Nie znaleziono żadnego skryptu.
372.
Scripts
2015-05-21
Skrypty
373.
Show Places
2013-02-04
Wyświetl miejsca
374.
Show Treeview
2013-02-04
Wyświetl widok drzewa
375.
Hide the Sidebar (F9)
2013-02-04
Ukryj pasek boczny (F9)
376.
Show the Sidebar (F9)
2013-02-04
Pokaż pasek boczny (F9)
377.
Adjust zoom level
2013-02-04
Ustaw poziom powiększenia
381.
Elevated Privileges
2013-02-04
Podwyższone uprawnienia
449.
Follow link to original file
2013-04-26
Śledź łącze do oryginalnego pliku
450.
Navigate to the original file that this symbolic link points to
2013-04-26
Przejdź do oryginalnego pliku, który jest dowiązaniem symbolicznym do
451.
Open containing folder
2015-05-21
Otwórz folder zawierający
528.
Run scripts
2015-05-21
Uruchom skrypty
567.
Remove each selected item from the recently used list
2015-05-21
Usuwa każdy z zaznaczonych elementów z listy ostatnio używanych
583.
Nemo has no installed viewer capable of displaying the folder.
2013-02-04
Nemo nie ma zainstalowanej przeglądarki wyświetlającej folder.
594.
Nemo is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
2013-02-04
Nemo jest wolnym oprogramowaniem; możesz go rozprowadzać dalej i / lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU opublikowanej przez Free Software Foundation; wersji 2 tej Licencji lub (według Twojego wyboru) dowolnej późniejszej.
595.
Nemo is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
2013-02-04
Nemo jest rozpowszechniany w nadziei, że będzie użyteczny, ale BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. Zobacz licencję GNU General Public po więcej szczegółów.
596.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Nemo; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2013-02-04
Powinieneś otrzymać kopię GNU General Public License wraz z Nemo, jeśli nie, napisz do Free Software Foundation, Inc, 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
607.
Plugins
2015-05-21
Wtyczki
678.
M_enubar
2013-02-04
Pasek M_enu
679.
Change the default visibility of the menubar
2013-02-04
Zmień widoczność domyślnego paska menu
897.
Move to _Trash
2020-04-11
Przenieś do _kosza
911.
_Skip files
2013-02-04
_Pomiń pliki
926.
Do _not Empty Trash
2013-02-04
_Nie opróżniaj kosza
928.
Preparing to copy %'d file (%S)
Preparing to copy %'d files (%S)
2013-02-04
Przygotowywanie do skopiowania %'d pliku (%S)
Przygotowywanie do skopiowania %'d plików (%S)
Przygotowywanie do kopiowania %'d plików (%S)
929.
Preparing to move %'d file (%S)
Preparing to move %'d files (%S)
2013-02-04
Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku (%S)
Przygotowywanie do przenoszenia %'d plików (%S)
Przygotowywanie do przenoszenia %'d plików (%S)
930.
Preparing to delete %'d file (%S)
Preparing to delete %'d files (%S)
2013-02-04
Przygotowywanie do usunięcia %'d pliku (%S)
Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)
Przygotowywanie do usunięcia %'d plików (%S)
931.
Preparing to trash %'d file
Preparing to trash %'d files
2013-02-04
Przygotowywanie do przeniesienia %'d pliku do kosza
Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza
Przygotowywanie do przeniesienia %'d plików do kosza
944.
%S more space is required to copy to the destination.
2013-02-04
Wymagane jest %S więcej miejsca, aby skopiować do miejsca docelowego.
945.
The destination is read-only.
2013-02-04
Miejsce docelowe jest tylko do odczytu.
959.
Files in the folder "%B" cannot be copied because you do not have permissions to see them.
2013-02-04
Pliki w katalogu "%B" nie mogą zostać skopiowane: brak uprawnień do ich wyświetlenia.
960.
The folder "%B" cannot be copied because you do not have permissions to read it.
2013-02-04
Katalog "%B" nie może zostać skopiowany: brak uprawnień do jego odczytu.
961.
Error while moving "%B".
2013-02-04
Błąd podczas przenoszenia do "%B".
962.
Could not remove the source folder.
2013-02-04
Nie można usunąć katalogu źródłowego.
963.
Error while copying "%B".
2013-02-04
Wystąpił błąd podczas kopiowania „%B”.
967.
You cannot copy a folder into itself.
2013-02-04
Nie można skopiować katalogu zastępując go samym sobą.
968.
The destination folder is inside the source folder.
2013-02-04
Położenie docelowe jest katalogiem podrzędnym położenia źródłowego.
969.
You cannot move a file over itself.
2013-02-04
Nie można przenieść pliku zastępując go samym sobą.