Translations by Asier Iturralde Sarasola

Asier Iturralde Sarasola has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 281 results
~
Visible columns
2011-11-06
Zutabe ikusgaiak
~
Software sources
2011-11-06
Software-jatorriak
~
All available upgrades for this package will be ignored.
2011-11-06
Pakete honentzako eskuragarri dauden bertsio-berritze guztiei ezikusia egingo zaie.
~
Ignore a package
2011-11-06
Ezikusi pakete bat
~
Startup delay (in seconds):
2011-11-06
Abioko atzerapena (segundutan)
~
Ignored packages
2011-11-06
Ezikusitako paketeak
~
Please enter a package name:
2011-11-06
Mesedez sartu pakete-izen bat:
~
Update Method
2011-11-06
Eguneraketa metodoa
~
Busy
2011-11-06
Lanpetua
~
Safe packages. Not tested but believed to be safe.
2011-11-06
Pakete seguruak. Ez daude testaturik, baina seguruak direla uste da.
~
Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint.
2011-11-06
Gomendatutako paketeak. Linux Mint-ek testatu eta onarturikoak.
~
Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint.
2011-11-06
Pakete ziurtatuak. Romeo bidez testatuak edo zuzenean Linux Mintek mantenduak.
~
Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware.
2011-11-06
Pakete arriskutsuak. Gauza jakina da sistemaren egonkortasunari eragiten diotela zenbait zehaztapen edo hardwaretan.
~
Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system.
2011-11-06
Pakete ez seguruak. Sistemaren egonkortasunari eragin diezaiekete.
~
Refresh the list of updates every:
2011-11-06
Freskatu eguneraketen zerrenda maiztasun honekin:
~
Safe?
2011-11-06
Segurua?
~
Auto-Refresh
2011-11-06
Freskatze automatikoa
~
Tested?
2011-11-06
Probatua?
~
Could not refresh the list of packages
2011-11-06
Ezin izan da freskatu paketeen zerrenda
~
Please wait, this can take some time
2011-11-06
Itxaron mesedez, baliteke honek denbora pixka bat behar izatea
~
Another application is using APT
2011-11-06
Beste aplikazio bat APT erabiltzen ari da
~
Update is complete
2011-11-06
Eguneraketa burutu da
~
Starting refresh...
2011-11-06
Freskatzea hasten...
~
Log file
2011-11-06
Egunkari fitxategia
~
Software Updates
2011-11-06
Software eguneraketak
2.
root@linuxmint.com
2016-04-25
root@linuxmint.com
3.
There are different types of updates
2017-04-05
Eguneraketa mota desberdinak daude
4.
The different types of updates
2017-04-05
Eguneraketa mota desberdinak
5.
There are different types of updates:
2016-04-25
Eguneraketa mota desberdinak daude:
6.
'Software updates' are updates which fix bugs (or also sometimes which bring new features).
2016-04-25
'Software eguneraketak' erroreak konpondu edo, kasu batzuetan, ezaugarri berriak ekartzen dituzten eguneraketak dira.
7.
'Security updates' are updates which patch vulnerabilities.
2016-04-25
'Segurtasun eguneraketak' segurtasun ahulguneentzako adabakiak jartzen dituzten eguneraketak dira.
8.
'Kernel updates' represent the installation of a newer kernel.
2016-04-25
'Nukleoaren eguneraketetan' nukleo berri bat instalatzen da.
9.
Security is very important but also very technical. Vulnerabilities don't always affect your computer and can be quite difficult to understand. Most people don't understand them at all and their personal computers are rarely at risk. That said, a security breach can have dire consequences, so it is always recommended to take them seriously.
2017-04-16
Segurtasuna oso garrantzitsua da baina baita oso teknikoa ere. Segurtasun ahulguneek ez diote beti zure ordenagailuari eragiten eta ulertzeko zailak izan daitezke. Jende gehienak ez ditu ulertzen eta beren ordenagailu pertsonalak gutxitan daude arriskuan. Hori esanda, segurtasun zulo batek ondorio larriak izan ditzake eta ondorioz beti serioski hartu behar dira.
10.
Software updates aren't as important. They bring bug fixes or improvements which are not related to security.
2018-04-11
Software eguneraketak ez dira horren garrantzitsuak. Segurtasunarekin zerikusirik ez duten erroreen zuzenketak edo hobekuntzak ekartzen dituzte.
11.
In Linux Mint, kernel updates bring both security patches and bug fixes (and sometimes even new features), and they impact critical parts of the operating system. This makes kernel updates important from a security point of view, but also prone to regressions which can be hard to fix for novice users.
2017-03-08
Linux Mint-en nukleoaren eguneraketek segurtasun adabakiak eta erroreen konponketak izaten dituzte (eta batzuetan baita ezaugarri berriak ere) eta sistema eragilearen osagai kritikoei eragiten diete. Horren ondorioz nukleoaren eguneraketak garrantzitsuak dira segurtasunaren ikuspuntutik, baina erabiltzaile hasiberrientzat konpontzen zailak izan daitezkeen erregresioak izateko joera dute.
12.
When faced with a serious regression, restore the latest system snapshot.
2018-04-11
Erregresio garrantzitsu bat badago, leheneratu sistemaren azken argazkia.
13.
System snapshots
2018-04-11
Sistemaren argazkiak
14.
Timeshift, the system snapshot utility, is available in all versions of Linux Mint.
2018-04-11
Timeshift, sistemaren argazkien tresna, erabilgarri dago Linux Minten bertsio guztietan.
15.
It can be used to create snapshots manually but also to automate system snapshots.
2018-04-11
Argazkiak eskuz sortu edo sistemaren argazkiak automatizatzeko erabil daiteke.
16.
Linux Mint recommends the automation of daily and boot snapshots.
2018-04-11
Linux Mintek eguneroko eta abioko argazkiak automatizatzea gomendatzen du.
17.
If an update, a mistake, a bug or a malicious program breaks something on your computer, you can restore the operating system from any snapshot, thus cancelling the problem as if it never happened.
2018-04-11
Eguneraketa batek, akats batek, errore batek edo programa maltzur batek zure ordenagailuan zerbait puskatzen badu, sistema eragilea leheneratu dezakezu edozein argazkitatik, arazoa ezeztatuz.
18.
System snapshots only cover the operating system itself. They do not include or affect your personal data.
2018-04-11
Sistemaren argazkiek sistema eragilea bakarrik hartzen dute barne. Ez dituzte zure datu pertsonalak barne hartzen.
19.
When an update breaks something, it's called a "regression".
2017-04-16
Eguneraketa batek zerbait hondatzen duenean "erregresio" deitzen zaio.
20.
Software regressions
2017-04-16
Software erregresioak
21.
Updates keep your computer safe, eliminate bugs and even sometimes add new features to your operating system.
2017-04-16
Eguneraketek zure ordenagailuaren segurtasuna hobetu, erroreak zuzendu eta kasu batzuetan ezaugarri berriak gehitzen dizkiote zure sistema eragileari.
22.
Unfortunately they also sometimes introduce new issues called 'regressions'.
2017-04-16
Zoritxarrez kasu batzuetan 'erregresio' deituriko arazo berriak sortzen dituzte.
23.
Regressions are very common in the software industry. They're inherent to software development. Code changes can cause regressions. No matter how skilled developers are, they can't always predict every possible situation or test on every possible hardware specification.
2017-04-16
Erregresioak ohikoak dira software industrian. Software garapenak bere-bereak ditu. Kodean egindako aldaketek erregresioak eragin ditzakete. Garatzailerik onenek ere ezin dituzte aukera posible guztiak aurreikusi edo hardware espezifikazio guztietan probak egin.
24.
When a regression happens, it breaks something which worked well before.
2017-04-16
Erregresio bat gertatzen denean, ordura arte funtzionatzen zuen zerbait hondatzen da.
25.
Sometimes it doesn't really matter, but sometimes it matters a lot.
2017-04-16
Kasu batzuetan ez du axola, baina besteetan oso garrantzitsua da.
26.
It depends on what part of the operating system is affected and whether or not you're able to work around it or to fix it.
2017-04-16
Sistema eragilearen zein zatitan eragiten duen eta konpontzeko gai izatearen araberakoa da