Translations by Hoang Minh Hieu

Hoang Minh Hieu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
1.
System Reports
2017-10-01
Báo cáo hệ thống
9.
Are you sure you want to delete this report?
2017-10-10
Bạn có chắc chắn muốn xóa báo cáo này không?
10.
The report will be permanently deleted and will no longer be visible.
2017-10-10
Báo cáo này sẽ bị xóa vĩnh viễn và không còn tồn tại nữa.
11.
The debug symbols are missing for %(program)s. Please install %(package)s.
2017-10-01
Thiếu kí tự gỡ rối cho chương trình %(program)s. Vui lòng cài đặt %(package)s
12.
The package providing %s could not be found. If you want to generate a stack trace for this crash report, please reinstall it.
2017-10-01
Tệp gói cung cấp %s không tìm thấy. Nếu bạn muốn tạo báo cáo lỗi, vui lòng cài đặt lại.
13.
The headers or binaries installed on your system do not match the code which was executed during the crash. They probably got upgraded since. A stack trace is available in 'Local Files' but its content is probably inaccurate.
2017-10-10
Đầu tệp tin nhị phân được cài đặt trong hệ thống của bạn không khớp với mã mà được thực thi trong quá trình xảy ra lỗi. Có lẽ nó đã được nâng cấp. Có dòng lỗi ở "Tập tin người dùng " nhưng nội dung nó có lẽ không phù hợp.
2017-10-01
Đầu tệp tin nhị phân được cài đặt trong hệ thống của bạn không khớp với mã mà được thực thi trong quá trình xảy ra lỗi. Có lẽ nó đã được nâng cấp. Có dòng lỗi ở "Tập tin người dùng " nhưng nội dung nó có lẽ không phù hợp
14.
Troubleshoot problems
2017-10-01
Xử lý các vấn đề
15.
Troubleshooting Tool
2017-10-01
Công cụ xử lý sự cố
23.
Crash reports:
2017-10-01
Báo cáo lỗi:
24.
Stack trace:
2017-10-10
Stack trace:
25.
When seeking help, check for existing bug reports, pastebin the trace, share crash.tar.gz (from Local Files) and explain how to reproduce the crash.
2017-10-10
Khi gặp giúp đỡ, kiểm tra xem có báo cáo lỗi nào đã tồn tại, dán vào trace, chia sẻ file crash.tar.xz (từ thư mục Local) và giải thích cách khắc phục.
26.
Local Files
2017-10-10
Tập tin cục bộ
27.
Open the directory containing crash.tar.gz and its content.
2017-10-10
Mở thư mục chứa crash.tar.xz và tập tin trong nó.
28.
Bug Tracker
2017-10-10
Nhận định lỗi
29.
Find the most appropriate bug tracker.
2017-10-10
Tìm ra lỗi nghiêm trọng nhất
30.
Pastebin
2017-10-10
Pastebin
31.
Upload the trace to the Internet.
2017-10-10
Tải báo cáo lên internet.
32.
Developers need to know where the code fails or how to reproduce the issue. Always provide a trace and reliable instructions to trigger/observe the problem.
2017-10-10
Nhà phát triển cần biết có lỗi ở đâu và cách khắc phục lỗi này. Luôn cung cấp báo cáo và cách thức tiếp cận chúng.
33.
Crash reports
2017-10-10
Báo hỏng
34.
Information reports:
2017-10-10
Báo cáo thông tin
35.
Report:
2017-10-10
Báo cáo :
36.
Delete
2017-10-10
Xóa
37.
Delete this report
2017-10-10
Xóa báo cáo này
38.
Note: Information reports can only be shown in English.
2017-10-10
Chú ý: Báo cáo thông tin này chỉ có thể xem bằng tiếng Anh.
39.
Information reports
2017-10-10
Báo cáo thông tin