Translations by Hakim Oubouali

Hakim Oubouali has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
2.
Copying /%s
2020-11-27
ⴰⵙⵏⵖⵍ /%s
3.
Entering the system ...
2020-11-27
ⴰⴽⵛⴰⵎ ⵖ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ...
5.
Adding new user to the system
2020-11-27
ⴰⵔⵏⵏⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ
18.
Cleaning APT
2020-11-27
ⴰⵙⴼⴹ ⵏ APT
19.
Installation finished
2020-11-27
ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴷ ⵓⵙⵔⵙ
22.
Language
2020-10-19
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
25.
Variant
2020-10-19
ⵜⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵜ
28.
What language would you like to use?
2020-10-19
ⵎⴰⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵎⵔⵙⴷ?
30.
Where are you?
2020-10-19
ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⵍⵉⴷ?
34.
Who are you?
2020-11-27
ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵛⴽⴽ?
35.
Installation Type
2020-11-27
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ
36.
Where do you want to install LMDE?
2020-11-27
ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙⴷ LMDE?
39.
Summary
2020-11-27
ⵜⴰⵍⵓⵙⵉ
40.
Installing
2020-11-27
ⴰⵙⵔⵙ
42.
Installation paused
2020-11-27
ⵉⵜⵜⵓⵙⴱⴷ ⵓⵙⵔⵙ
43.
Quit
2020-10-19
ⴼⴼⵖ
44.
Back
2020-10-19
ⴰⵖⵓⵍ
45.
Next
2020-11-27
ⵖⵔ ⵣⴷⴰⵜ
47.
This program will ask you some questions and set up LMDE on your computer.
2020-11-27
ⴰⴷ ⴽ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵓⵎⵀⵉⵍ ⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵀⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ LMDE ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴽ.
2020-11-27
ⴰⴷ ⴽ ⵉⵙⵇⵙⴰ ⵓⵎⵀⵉⵍ ⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵀⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ LMDE ⴳ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴽ
49.
Keyboard Model:
2020-11-27
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⵙⵜ:
2020-11-27
ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⵙⵜ
50.
Type here to test your keyboard layout
2020-11-27
ⴰⵔⴰ ⴷⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴰⵙⵎⴷ ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ ⵏⵏⴽ
52.
Your name:
2020-11-27
ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴽ:
2020-10-19
ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴽ/ⵎ:
53.
Your computer's name:
2020-11-27
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ ⵏⵏⴽ:
54.
The name it uses when it talks to other computers.
2020-11-27
ⵉⵙⵎ ⵏⵏⴰⵉⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⴷⴷⴰⵢ ⵉⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ.
55.
Pick a username:
2020-11-27
ⴷⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵉ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:
56.
Choose a password:
2020-11-27
ⴷⵖⵔ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵢ:
57.
Confirm your password:
2020-11-27
ⵙⵏⵜⵎ ⵜⴰⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵣⵔⴰⵢ ⵏⵏⴽ:
68.
Manual Partitioning
2020-11-27
ⴰⴱⵟⵟⵓ ⵙ ⵓⴼⵓⵙ
73.
Refresh
2020-11-27
ⵣⵣⵓⵣⵡⵓ
74.
Device
2020-10-19
ⴰⵍⵍⴰⵍ
75.
Type
2020-10-19
ⴰⵏⴰⵡ
79.
Size
2020-11-27
ⵜⵉⵖⵣⵉ
99.
Quit?
2020-11-27
ⴼⴼⵖ?
100.
Are you sure you want to quit the installer?
2020-11-27
ⵉⵙ ⵏⵉⵜ ⵜⵅⵙⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵍⴷ ⴰⵙⵔⵙ?
101.
Please choose a language
2020-11-27
ⵎⴽ ⵜⵓⴼⵉⴷ ⴷⵖⵔ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ?
112.
Install
2020-11-27
ⵙⵔⵙ
113.
Localization
2020-11-28
ⴰⵙⵓⵖⵍ
114.
Language:
2020-10-19
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ:
116.
Keyboard layout:
2020-11-28
ⵜⴰⵏⴰⵙⵜ:
117.
User settings
2020-11-28
ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵎⵔⵙ:
124.
System settings
2020-10-19
ⵜⵉⵙⵖⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ
125.
Computer's name:
2020-11-28
ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⵓⴷⵙ:
131.
LVM:
2020-11-28
LVM:
138.
B
2020-10-19
144.
Edit
2020-10-19
ⵙⵏⴼⵍ
154.
Unknown
2020-11-28
ⴰⵔⵓⵙⵙⵉⵏ
156.
Device:
2020-10-19
ⴰⵍⵍⴰⵍ: