Translations by Andrey Ovcharov

Andrey Ovcharov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 227 results
2.
Some graphics cards and motherboards don't work well with the open-source drivers present in Linux Mint by default.
2017-12-29
Деякі відеокарти та материнські плати за замовчанням не працюють з вільними драйверами, присутніми у Linux Mint.
4.
The easiest option is to select ``compatibility mode`` from the USB stick (or DVD) boot menu.
2017-12-29
Найпростіший варіант - вибрати `` режим сумісності`` з меню завантаження USB-накопичувача (або DVD-диска).
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
2017-12-29
Якщо ви все ще не можете завантажити, спробуйте одне з таких рішень:
24.
Insert your USB stick (or DVD) into the computer.
2017-12-29
Під'єднайте ваш USB-накопичувач (або DVD) до комп'ютера
26.
Before your computer boots your current operating system (Windows, Mac, Linux) you should see your `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_ loading screen. Check the screen or your computer's documentation to know which key to press and instruct your computer to boot on USB (or DVD).
2017-12-29
Перед тим, як комп'ютер завантажить вашу поточну операційну систему (Windows, Mac, Linux), ви побачите екран завантаження `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`. Перегляньте екран або документацію комп'ютера, щоб дізнатись, яку клавішу натиснути, щоб завантажиться з USB (або DVD) накопичувача.
27.
Most BIOS have a special key you can press to select the boot device and all of them have a special key to enter the BIOS configuration screen (from which you can define the boot order). Depending on the BIOS, these special keys can be :kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, or :kbd:`Delete`. That information is usually briefly written on the screen during the boot sequence.
2017-12-29
Більшість BIOS'ів мають спеціальну клавішу, натиснувши на яку ви можете обрати пристрій для завантаження. Усі BIOS'и мають клавішу входу до меню конфіґурації BIOS; такими клавішами можуть бути kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12` або :kbd:`Delete`. Коротка інформація про це зазвичай відображається на екрані впродовж завантаження.
29.
The Linux Mint ISO can be booted both in EFI or BIOS mode. In EFI mode it shows a grub menu. In BIOS mode it shows an isolinux menu.
2017-12-29
Образ ISO системи Linux Mint можна завантажувати як в режимі EFI, так і в BIOS. У режимі EFI він показує меню grub. У режимі BIOS він показує меню isolinux.
33.
Create the bootable media
2017-12-29
Створити завантажувальний носій
38.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Make Bootable USB Stick`, or launch :menuselection:`Menu --> Accessories --> USB Image Writer`.
2017-12-29
Клацніть правою кнопкою миші на ISO-файл і оберіть: menuselection: `Зробити завантажувальний USB носій` або запустіть: menuselection:` Меню ->Аксесуари -> Запис образу ISO на USB `.
39.
Select your USB device and click :guilabel:`Write`.
2017-12-29
Оберіть свій USB-пристрій і натисніть: guilabel: `Запис`.
41.
Download `Etcher <https://etcher.io/>`_, install it and run it.
2017-12-29
Завантажте `Etcher <https://etcher.io/>`, встановіть його та запустіть.
42.
Using Etcher
2017-12-29
Використання Etcher
43.
Click :guilabel:`Select image` and select your ISO file.
2017-12-29
Клацніть: guilabel: `Обрати образ ' та оберіть ваш файл ISO образу.
44.
Click :guilabel:`Select drive` and select your USB stick.
2017-12-29
Клацніть: guilabel: "Обрати носій" і оберіть USB-накопичувач.
45.
Click :guilabel:`Flash!`.
2017-12-29
Клацніть: guilabel: `Flash!`.
46.
How to make a bootable DVD
2017-12-29
Як зробити завантажувальний DVD диск
47.
Optical discs are slow and burning to disc is prone to errors.
2017-12-29
Оптичні диски є повільними, а запис на диски схильний до помилок.
48.
To prevent issues, burn at the lowest possible speed.
2017-12-29
Щоб уникнути проблем, оберіть найнижчу швидкості.
49.
Burn the content of the ISO onto the DVD, not the ISO file itself. When finished, your DVD should contain directories such as ``boot`` and ``casper``, it shouldn't be an empty DVD containing an .iso file.
2017-12-29
Використовуючи опцію "Записати образ диска" запишіть вміст ISO на DVD диск, а не сам файл ISO. Після завершення, ваш DVD диск повинен містити такі каталоги, як `` boot`` і `` casper``, та не повинен містити лише файл .iso.
2017-12-29
Використовуючи опцію "Запис образу" запишіть вміст ISO на DVD диск, а не сам файл ISO. Після завершення, ваш DVD диск повинен містити такі каталоги, як `` boot`` і `` casper``, та не повинен містити лише файл .iso.
50.
In Linux
2017-12-29
У Linux
51.
Install and use ``xfburn``.
2017-12-29
Встановіть і використовуйте `` xfburn``.
52.
In Windows
2017-12-29
У Windows
53.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Burn disk image`.
2017-12-29
Клацніть правою кнопкою миші ISO-файл і оберіть: menuselection: `Записати образ диска '.
54.
To make sure the ISO was burned without any errors, select :menuselection:`Verify disc after burning`.
2017-12-29
Щоб переконатися, що ISO файл було записано без будь-яких помилок, оберіть: меню: "Перевірка диску після запису".
55.
In Mac OS
2017-12-29
У Mac OS
56.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Burn Disk Image to Disc`.
2017-12-29
Клацніть правою кнопкою миші ISO-файл і оберіть: меню: "Запис образу на диск".
57.
Choose the right edition
2017-12-29
Оберіть необхідне видання
58.
You can download Linux Mint from the `Linux Mint website <https://linuxmint.com/download.php>`_.
2017-12-29
Ви можете завантажити Linux Mint з веб-сайту `Mint Linux <https://linuxmint.com/download.php>` _.
59.
Read below to choose which edition and architecture are right for you.
2017-12-29
Ознайомтеся та оберіть яке видання та архітектура підходять вам найкраще.
60.
Cinnamon, MATE or Xfce?
2017-12-29
Cinnamon, MATE або Xfce?
61.
Linux Mint comes in 3 different flavours, each featuring a different desktop environment.
2017-12-29
Linux Mint поставляється в трьох різних варіаціях, кожна з яких має різні стільниці (користувацькі оточення).
62.
Cinnamon
2017-12-29
Cinnamon
63.
The most modern, innovative and full-featured desktop
2017-12-29
Найсучасніша, інноваційна та повнофункціональна стільниця
64.
MATE
2017-12-29
MATE
65.
A more stable, and faster desktop
2017-12-29
Більш стійка та швидка стільниця
66.
Xfce
2017-12-29
Xfce
67.
The most lightweight and the most stable
2017-12-29
Найлегша та найстабільніша стільниця
68.
The most popular version of Linux Mint is the Cinnamon edition. Cinnamon is primarily developed for and by Linux Mint. It is slick, beautiful, and full of new features.
2017-12-29
Найпопулярнішою версією Linux Mint є видання Cinnamon. Cinnamon розроблена, перш за все, для Linux Mint. Вона красива і наповнена новими функціями.
69.
Linux Mint is also involved in the development of MATE, a classic desktop environment which is the continuation of GNOME 2, Linux Mint's default desktop between 2006 and 2011. Although it misses a few features and its development is slower than Cinnamon's, MATE runs faster, uses less resources and is more stable than Cinnamon.
2017-12-29
Linux Mint також бере участь у розробці класичної стільниці MATE, що є продовженням стільниці GNOME 2, яка використовувалася нею за замовчуванням у період з 2006 по 2011 рік. Хоча вона не має деяких функцій, та її розробка триває повільніше, ніж Cinnamon, однак MATE працює швидше, використовує менше ресурсів та є більш стабільнішою, ніж Cinnamon.
70.
Xfce is a lightweight desktop environment. It doesn't support as many features as Cinnamon or MATE, but it's extremely stable and very light on resource usage.
2017-12-29
Xfce - це легка стільниця. Вона не підтримує стільки функцій, як Cinnamon чи MATE, однак вона є надзвичайно стабільною і дуже заощадливою у використанні ресурсів.
71.
Of course, all three desktops are great and Linux Mint is extremely proud of each edition. Although there are more features and better support in some editions than others, and some do run faster and use less resources than others, they're all great alternatives and choosing the right edition is largely a matter of taste.
2017-12-29
Звичайно, всі три стільниці просто чудові, та Linux Mint надзвичайно пишається кожним виданням. Хоча у деяких виданнях є більше можливостей та краща підтримка, ніж у інших, деякі працюють швидше і використовують менше ресурсів, ніж інші, але всі вони є чудовими альтернативами, і вибір необхідного видання в цілому залежить від смаку.
72.
Other than their features and performance, Cinnamon, MATE and Xfce also represent three different desktop environments, with different menus, different panels and configuration tools. The right one for you is the one where you feel at home.
2017-12-29
Окрім корисних властивостей та продуктивності, Cinnamon, MATE та Xfce також представляють три різні стільниці (користувацькі оточення) для настільних комп'ютерів, з різними меню, різними панелями та інструментами конфігурації. Найкращою для вас буде та, з якою ви будете почуваєте себе як вдома.
73.
If you are unsure which desktop to choose start with the Cinnamon edition. Try them all eventually when you have the time. All three of them have their own audience within the Linux Mint community and they're all very popular.
2017-12-29
Якщо ви не впевнені, яку стільницю слід обрати, почніть з Cinnamon. Спробуйте їх усі, якщо у вас є час. Всі три стільниці мають власних прихильників у спільноті Linux Mint, та всі вони є дуже популярними.
74.
32-bit or 64-bit?
2017-12-29
32-bit або 64-bit?
75.
64-bit is recommended.
2017-12-29
64-bit рекомендується.
76.
The 32-bit ISO images are provided for compatibility with older computers. 32-bit processors are extremely rare nowadays and most computers are able to run in 64-bit. If your computer was manufactured after 2007, you probably have a 64-bit processor.
2017-12-29
32-бітні ISO-образи надаються для сумісності зі старими комп'ютерами. 32-бітніі процесори в даний час надзвичайно рідкісні, і більшість комп'ютерів можуть працювати в 64-бітному режимі. Якщо ваш комп'ютер виготовлений після 2007 року, ви, мабуть, маєте 64-розрядний процесор.
77.
If you have an old computer and you are unsure whether or not it can run in 64-bit, read `X86 Chronology <https://en.wikipedia.org/wiki/X86#Chronology>`_.
2017-12-29
Якщо маєте старий комп'ютер, та не впевнені, чи він може працювати в 64-бітному режимі, прочитайте `X86 Chronology <https://en.wikipedia.org/wiki/X86#Chronology> _.
78.
You can try to boot Linux Mint 64-bit on your computer. If it isn't compatible, nothing bad will happen. You will just get an error message.
2017-12-29
Ви можете спробувати завантажити Linux Mint для 64-розрядного комп'ютера. Якщо він не сумісний, нічого поганого не станеться. Ви просто отримаєте повідомлення про помилку.
79.
Multimedia codecs
2017-12-29
Мультимедійні кодеки