Translations by Grzegorz Szyszlo

Grzegorz Szyszlo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 66 results
11.
In BIOS mode, highlight ``Start Linux Mint`` and press :kbd:`Tab` to modify the boot options.
2017-12-14
Aby zmienić opcje uruchamiania, w trybie BIOS zaznacz "Uruchom Linux Mint" i wciśnij :kbd:'Tab'.
13.
Repeat this operation post-install in your grub boot menu and read :doc:`drivers` to install additional drivers.
2017-12-14
Aby zainstalować dodatkowe sterowniki, przeczytaj :doc:`sterowniki`, oraz powtórz operację post-install w twoim menu startowym dla grub.
19.
If your computer has compatibility issues with the latest Linux Mint release, install a previous release from the same Linux Mint series.
2017-12-14
Jeśli Twój komputer ma nadal problemy ze zgodnością z najnowszym wydaniem Linux Mint, zainstaluj wcześniejsze wydanie Linux Mint z tej samej serii.
23.
Now that you have Linux Mint on a USB stick (or DVD) boot the computer from it.
2017-12-14
Teraz masz Linux Mint na pendrive (lub DVD), uruchom komputer z tego nośnika.
26.
Before your computer boots your current operating system (Windows, Mac, Linux) you should see your `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_ loading screen. Check the screen or your computer's documentation to know which key to press and instruct your computer to boot on USB (or DVD).
2017-12-14
Zanim uruchomisz komputer z bieżącym systemem operacyjnym (Windows, Mac, Linux), powinien pojawić się ekran ładowania "BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>` . Sprawdź treść ekranu lub dokumentację komputera, aby dowiedzieć się który klawisz nacisnąć, i poinstruować komputer aby uruchomił się z USB (lub DVD).
27.
Most BIOS have a special key you can press to select the boot device and all of them have a special key to enter the BIOS configuration screen (from which you can define the boot order). Depending on the BIOS, these special keys can be :kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, or :kbd:`Delete`. That information is usually briefly written on the screen during the boot sequence.
2017-12-14
Większość BIOS-ów ma specjalny klawisz, który możesz wcisnąć w celu wybrania źródła uruchamiania. Wszystkie mają także specjalny klawisz do uruchomienia ekranu konfiguracyjnego BIOS-u (z którego wybierasz kolejność rozruchu). W zależności od BIOS-u, tymi klawiszami mogą być :kbd:'Escape', :kbd:'F1', :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, lub :kbd:`Delete`. Ta informacja jest zwykle krótko wyświetlona na ekranie podczas sekwencji ładowania, lub nie jest wyświetlana wcale.
29.
The Linux Mint ISO can be booted both in EFI or BIOS mode. In EFI mode it shows a grub menu. In BIOS mode it shows an isolinux menu.
2017-12-14
32.
From one of these menu, press :kbd:`Enter` to start Linux Mint from your USB stick (or DVD).
2017-12-14
Klawiszem :kbd:`Enter` wybierz jedną z opcji menu, aby wystartować Linux Mint z nośnika USB lub DVD.
2017-12-14
38.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Make Bootable USB Stick`, or launch :menuselection:`Menu --> Accessories --> USB Image Writer`.
2017-12-14
Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku ISO, i wybierz :menuselection:`Utwórz rozruchowy klucz USB`, lub uruchom :menuselection:`Menu --> Accessoria --> Kreator obrazu USB`.
46.
How to make a bootable DVD
2017-12-14
47.
Optical discs are slow and burning to disc is prone to errors.
2017-12-14
Dyski optyczne są powolne, ich zapisywanie jest czasami jest wadliwe.
56.
Right-click the ISO file and select :menuselection:`Burn Disk Image to Disc`.
2017-12-15
Kliknij prawym klawiszem myszy na pliku ISO, i wybierz :menuselection:`Wypal obraz na płycie`.
57.
Choose the right edition
2017-12-15
Wybierz właściwą edycję
59.
Read below to choose which edition and architecture are right for you.
2017-12-15
Przeczytaj poniższy opis, aby wybrać właściwą edycję oraz architekturę.
62.
Cinnamon
2017-12-15
Cinnamon
63.
The most modern, innovative and full-featured desktop
2017-12-15
Najbardziej nowoczesne, innowacyjni pełne funkcji środowisko
65.
A more stable, and faster desktop
2017-12-15
Najbardziej stabilne i wydajne środowisko
66.
Xfce
2017-12-15
Xfce
68.
The most popular version of Linux Mint is the Cinnamon edition. Cinnamon is primarily developed for and by Linux Mint. It is slick, beautiful, and full of new features.
2017-12-15
Najpopularniejszą wersją Linux Mint jest edycja Cinnamon. Cinnamon jest głownie rozwijany dla Linux Mint. Ta edycja jest schludna, piękna, oraz pełna nowych akcentów.
69.
Linux Mint is also involved in the development of MATE, a classic desktop environment which is the continuation of GNOME 2, Linux Mint's default desktop between 2006 and 2011. Although it misses a few features and its development is slower than Cinnamon's, MATE runs faster, uses less resources and is more stable than Cinnamon.
2017-12-15
Linux Mint jest także zaangażowany w tworzenie środowiska MATE, który jest klasycznym środowiskiem pulpitu, kontynuatorem środowiska GNOME2. To było domyślne środowisko w latach 2006-2011. Pomimo że MATE nie ma kilku właściwości oraz rozwój jest wolniejszy w porównaniu z Cinnamonem, MATE działa wydajniej, zużywa mniej zasobów, oraz jest stabilniejsze.
70.
Xfce is a lightweight desktop environment. It doesn't support as many features as Cinnamon or MATE, but it's extremely stable and very light on resource usage.
2017-12-15
Xfce jest lekkim środowiskiem pulpitu. Nie wspiera wielu funcji tak jak Cinnamon czy MATE, lecz jest wyjątkowo stabilne i bardzo lekkie dla zasobów komputera.
71.
Of course, all three desktops are great and Linux Mint is extremely proud of each edition. Although there are more features and better support in some editions than others, and some do run faster and use less resources than others, they're all great alternatives and choosing the right edition is largely a matter of taste.
2017-12-15
Oczywiście wszystkie trzy środowiska pulpitu są bardzo dobre, zaś twórcy Linux Mint są dumni z każdej edycji. Oczywiście edycje różnią się pomiędzy sobą funkcjonalnością, wsparciem, jedne działają wydajniej i zużywają mniej zasobów. Są one bardzo dobrym dopełnieniem siebie, i wybierając właściwą edycję, kierujemy się własnymi upodobaniami.
72.
Other than their features and performance, Cinnamon, MATE and Xfce also represent three different desktop environments, with different menus, different panels and configuration tools. The right one for you is the one where you feel at home.
2017-12-15
Oprócz ich właściwości i wydajności, Cinnamon, MATE i Xfce także reprezentują trzy środowiska pulpitu z inną konstrukcją menu, paneli oraz narzędzi konfiguracyjnych. Najwłaściwszym środowiskiem dla ciebie jest to, w którym czujesz się najlepiej.
73.
If you are unsure which desktop to choose start with the Cinnamon edition. Try them all eventually when you have the time. All three of them have their own audience within the Linux Mint community and they're all very popular.
2017-12-15
Jeśli nie jesteś pewien które środowisko pulpitu wybrać, zacznij od edycji Cinnamon. Ewentualnie jeśli masz czas, wypróbuj pozostałe. Wszystkie trzy mają swoje liczną grupę fanów w Linux Mint community, i są bardzo popularne.
74.
32-bit or 64-bit?
2017-12-15
32, czy 64 bity?
76.
The 32-bit ISO images are provided for compatibility with older computers. 32-bit processors are extremely rare nowadays and most computers are able to run in 64-bit. If your computer was manufactured after 2007, you probably have a 64-bit processor.
2017-12-15
32-bitowy ibraz ISO ze względu na kompatybilność jest przeznaczony dla starszych komputerów. 32-bitowe procesory są obecnie bardzo rzadko spotykane. Niemal wszystkie współczesne komputery potrafią pracować w trybie 64-bitowym. Jeśli twój komputer został wyprodukowany po roku 2007, prawdopodobnie jest w nim procesor 64-bitowy.
77.
If you have an old computer and you are unsure whether or not it can run in 64-bit, read `X86 Chronology <https://en.wikipedia.org/wiki/X86#Chronology>`_.
2017-12-15
Jeśli masz jakiś starszy komputer i nie jesteś pewien czy potrafi pracować w trybie 64-bitowym, przeczytaj `X86 Chronology <https://en.wikipedia.org/wiki/X86#Chronology>`_.
78.
You can try to boot Linux Mint 64-bit on your computer. If it isn't compatible, nothing bad will happen. You will just get an error message.
2017-12-15
Możesz spróbować uruchomić na swoim komputerze Linux Mint w wersji 64-bitowej. Jeśli nie ma tu zgodności, nic się nie stanie. Otrzymasz po prostu komunikat o błędzie.
79.
Multimedia codecs
2017-12-15
Kodeki multimediów
81.
If you were online when installing Linux Mint and you ticked the option to install these codecs, they are already installed.
2017-12-15
Jeśli jesteś online podczas instalacji Linux Mint, oraz zaznaczysz opcję aby zainstalować te kodeki, zostaną one zainstalowane.
83.
Click :guilabel:`Install`.
2017-12-15
Kliknij :guilabel:`Install`.
85.
Hardware drivers
2017-12-15
Sterowniki do urządzeń
86.
One of the first things to do after installing Linux Mint is to check for available hardware drivers.
2017-12-15
Pierwszą kwestia po zainstalowaniu Linux Mint, jest sprawdzenie dostępności sterowników do sprzętu.
88.
If you are offline, the Driver Manager will complain that it cannot connect to the Internet.
2017-12-15
Jeśli jesteś offline, wtedy Manager Sterowników przypomni, że nie może się podłączyć do Internetu.
89.
Insert your bootable Linux Mint USB stick (or DVD), wait for it to be mounted, and click :guilabel:`OK`.
2017-12-15
Włóż twój uruchamialny nośnik z Linux Mint, dysk USB (lub DVD), czekaj aż się zamontuje, i kliknij :guilabel:`OK`.
90.
Tick the appropriate checkboxes to select the available drivers and click :guilabel:`Apply Changes`.
2017-12-15
Zaznacz właściwy sterownik z dostępnej listy, i kliknij :guilabel:`Zastosuj zmiany`.
93.
If after installing Linux Mint in EFI mode, you are unable to boot due to a ``Secure Boot Violation``, you can try one of the following solutions:
2017-12-15
Jeśli po zainstalowaniu Linux Mint w trybie EFI nie możesz uruchomić komputera z powodu ``Secure Boot Violation`` (naruszenie ochrony uruchamiania), możesz spróbować jednego z poniższych rozwiązań:
94.
Restart the installation:
2017-12-15
Rozpocznij instalację od początku:
96.
**Do not** select ``Install third-party software for graphics and Wi-Fi hardware, Flash, MP3 and other media``.
2017-12-15
**NIE** wybieraj ``Instaluj oprogramowanie firm trzecich dla grafiki oraz Wi-Fi, Flash, MP3 i innych mediów``.
98.
For examples of how to disable secure boot on various computers, read `Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot <http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/secureboot.html>`_.
2017-12-15
Przykładowo, opis jak wyłączyć secure boot (bezpieczne uruchamianie) dla różnych komputerów, przeczytaj `Managing EFI Boot Loaders for Linux: Dealing with Secure Boot <http://www.rodsbooks.com/efi-bootloaders/secureboot.html>`_.
100.
If after installing Linux Mint in EFI mode, your computer skips the boot menu and boots straight into Windows (or another operating system), you probably have an issue with the boot order.
2017-12-15
Jeżeli po zainstalowaniu Linux Mint w trybie EFI twój komputer ignoruje menu uruchamiania i zaczyna uruchamiać wprost Windows (lub inny system operacyjny), prawdopodobnie masz coś źle ustawione w kolejności uruchamiania.
102.
Boot Linux Mint in ``live`` mode (with your USB stick or DVD).
2017-12-15
Uruchom Linux Mint w trybie ``live`` (z pendrive USB lub DVD).
103.
Open a terminal.
2017-12-15
Otwórz terminal.
105.
This command lists the available boot options and the boot order.
2017-12-15
Ta komenda wypisuje dostępne opcje oraz kolejność uruchamiania.
134.
Download
2018-01-09
Pobierz
136.
Installation
2018-01-09
Instalacja (to jest tłumaczenie powszechne, nie może być odrębnie licencjonowane)
169.
To prevent bugs only use lowercase characters, with no punctuation or accentuation.
2018-01-09
Aby uniknąć problemu, używaj wyłącznie małych znaków, bez akcentów, kropek lub ogonków.
2018-01-09
Aby uniknąć problemu, użyj wyłącznie małych znaków, bez akcentów, kropek lub ogonków.
170.
To protect your personal data against local attacks (people around you, or in case your computer gets stolen), tick :guilabel:`Encrypt my home folder`.
2018-01-09
Aby zabezpieczyć swoje osobiste dane przed atakiem localnym (ludzie wokół ciebie, lub w przypadku kradzieży komputera), zaznacz :guilabel:`Zaszyfruj mój katalog domowy`.