Translations by Piotr Strębski

Piotr Strębski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

14 of 4 results
170.
To protect your personal data against local attacks (people around you, or in case your computer gets stolen), tick :guilabel:`Encrypt my home folder`.
2018-03-05
Aby zabezpieczyć swoje osobiste dane przed atakiem lokalnym (ludzie wokół Ciebie, lub w przypadku kradzieży komputera), zaznacz :guilabel:`Zaszyfruj mój katalog domowy`.
174.
The computer will then start to shut down and ask you to remove the USB disk (or DVD). Upon reboot, your computer should show you a boot menu or start your newly installed Linux Mint operating system.
2018-03-05
Komputer rozpocznie wyłączanie, oraz poprosi o usunięcie pendrive'a USB (lub płyty DVD). Po restarcie, komputer powinien wyświetlić menu uruchamiania, lub uruchomić świeżo zainstalowany system Linux Mint.
200.
Manufacturers and resellers who want to install Linux Mint on computers they sell to their customers.
2018-05-16
Wytwórcy i sprzedawcy, którzy chcą zainstalować na komputerach Linux Mint w celu sprzedaży konsumentom.
252.
Import the Linux Mint signing key:
2018-05-16
Zaimportuj klucz podpisu Linux Mint: