Translations by slawo25

slawo25 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

126 of 26 results
2.
Some graphics cards and motherboards don't work well with the open-source drivers present in Linux Mint by default.
2017-12-11
Niektóre karty graficzne i płyty główne nie działają prawidłowo z otwartymi sterownikami, dostarczanymi domyślnie z Linux Mint.
3.
Compatibility mode
2017-12-11
Tryb kompatybilności
6.
Isolinux menu (BIOS mode)
2017-12-11
Menu Isolinux (tryb BIOS)
7.
If that doesn't work, you can try the ``nomodeset`` boot option.
2017-12-11
Jeśli to nie zadziała, możesz spróbować opcji rozruchowej ''nomodeset''
8.
Nomodeset boot option
2017-12-11
Opcja rozruchowa nomodeset
10.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`F10` to boot.
2017-12-11
Zamień "quiet splash" na "nomodeset" i wciśnij :kbd:'F10" w celu uruchomienia.
11.
In BIOS mode, highlight ``Start Linux Mint`` and press :kbd:`Tab` to modify the boot options.
2017-12-11
W trybie BIOS zaznacz "Uruchom Linux Mint" i wciśnij :kbd:'Tab' aby zmienić opcje uruchamiania.
12.
Replace ``quiet splash`` with ``nomodeset`` and press :kbd:`Enter` to boot.
2017-12-11
Zamień "quiet splash" na "nomodeset" i wciśnij klawisz :kbd:'Enter' aby uruchomić system.
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
2017-12-11
Jeżeli nadal nie możesz uruchomić systemu, spróbuj jednego z poniższych rozwiązań:
16.
Try ``nouveau.noaccel=1`` instead of ``nomodeset``.
2017-12-11
Spróbuj "nouveau.noaccel=1" zamiast "nomodeset".
17.
After the installation, use :menuselection:`Advanced Options --> Recovery mode` from the boot menu and choose ``resume``.
2017-12-11
Po instalacji, w menu uruchamiania wejdź w :menuselection:'Opcje Zaawansowane --> Tryb odzyskiwania' i wybierz "wznawianie".
20.
For instance, if you can't install Linux Mint 18.3 (which comes with a 4.10 kernel), install Linux Mint 18 (which comes with a 4.4 kernel) and upgrade to 18.3.
2017-12-11
Na przykład, jeśli nie możesz zainstalować Linux Mint 18.3 (który jest dostarczany z jądrem 4.10), zainstaluj Linux Mint 18 (który jest dostarczany z jądrem 4.4) i uaktualnij do wersji 18.3.
22.
Boot Linux Mint
2017-12-11
Uruchom Linux Mint
25.
Restart the computer.
2017-12-11
Ponowne uruchomienie komputera.
27.
Most BIOS have a special key you can press to select the boot device and all of them have a special key to enter the BIOS configuration screen (from which you can define the boot order). Depending on the BIOS, these special keys can be :kbd:`Escape`, :kbd:`F1`, :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, or :kbd:`Delete`. That information is usually briefly written on the screen during the boot sequence.
2017-12-11
Większość BIOS-ów ma specjalny klawisz, który możesz wcisnąć w celu wybrania źródła uruchamiania, wszystkie mają także specjalny klawisz do uruchomienia ekranu konfiguracyjnego BIOS-u (z którego możesz kolejność rozruchu). W zależności od BIOS-u, tymi klawiszami mogą być :kbd:'Escape', :kbd:'F1', :kbd:`F2`, :kbd:`F8`, :kbd:`F10`, :kbd:`F11`, :kbd:`F12`, lub :kbd:`Delete`. Ta informacja jest zwykle krótko napisane na ekranie podczas sekwencji ładowania.
28.
On Macs, keep your finger pressed on the :kbd:`Alt` or :kbd:`Option` key after hearing the boot sound.
2017-12-11
Na Macach, po usłyszeniu dźwięku rozruchu trzymaj wciśnięty palec na klawiszu :kbd:'Alt' lub :kbd:'Opcje'.
30.
The isolinux menu in BIOS mode
2017-12-11
Menu isolinux w trybie BIOS
31.
The grub menu in EFI mode
2017-12-11
Menu GRUB w trybie EFI
32.
From one of these menu, press :kbd:`Enter` to start Linux Mint from your USB stick (or DVD).
2017-12-11
W jednym z tych menu, wciśnij :kbd:'Enter' aby uruchomić Linux Mint z pamięci USB (lub DVD).
33.
Create the bootable media
2017-12-11
Utwórz nośnik startowy
34.
The easiest way to install Linux Mint is with a USB stick.
2017-12-11
Najprostrzym sposobem instalacji Linux Mint, jest instalacja z pamięci USB.
35.
If you cannot boot from USB, you can use a blank DVD.
2017-12-11
Jeśli nie możesz uruchomić systemu z USB, możesz użyć pustego dysku DVD.
36.
How to make a bootable USB stick
2017-12-11
Jak zrobić rozruchową pamięć USB.
37.
In Linux Mint
2017-12-11
W Linux Mint
39.
Select your USB device and click :guilabel:`Write`.
2017-12-11
Wybierz swoje urządzenie USB i kliknij :guilabel:'Zapisz'.
40.
In Windows, Mac OS, or other Linux distributions
2017-12-11
W Windows, Mac OS, lub innej dystrybucji Linux-a