Translations by Kuba

Kuba has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
1.
Boot options
2017-12-09
Opcje uruchamiania
2.
Some graphics cards and motherboards don't work well with the open-source drivers present in Linux Mint by default.
2017-12-09
Niektóre karty graficzne i płyty główne nie pracują dobrze z otwartymi sterownikami, które Linux Mint domyślnie dostarcza i używa.
4.
The easiest option is to select ``compatibility mode`` from the USB stick (or DVD) boot menu.
2017-12-09
Najłatwiejszą opcją jest zaznaczenie 'tryb kompatybilności' z menu uruchamiania.
5.
Grub menu (EFI mode)
2017-12-09
Menu GRUB (tryb EFI)
7.
If that doesn't work, you can try the ``nomodeset`` boot option.
2017-12-09
Jeśli to nie działa, spróbuj 'nomodeset' opcję rozruchu.
9.
In EFI mode, highlight the ``Start Linux Mint`` option and press :kbd:`e` to modify the boot options.
2017-12-09
W trybie EFI zaznacz 'Start Linux Mint' i naciśnij :kbd:'e' w celu modyfikacji opcji uruchomienia.
14.
Other boot options
2017-12-09
Inne opcje zozruchu
15.
If you still cannot boot try one of the following solutions:
2017-12-09
Jeśli dalej nie możesz uruchomić, spróbuj jedno z poniższych rozwiązań
18.
Install an older release
2017-12-09
Zainstaluj starsze wydanie
19.
If your computer has compatibility issues with the latest Linux Mint release, install a previous release from the same Linux Mint series.
2017-12-09
Jeśli Twój komputer ma nadal problemy z kompatybilnością w najnowszym wydaniu Linux Mint, zainstaluj wcześniejsze wydanie Linux Mint z tej samej serii.
20.
For instance, if you can't install Linux Mint 18.3 (which comes with a 4.10 kernel), install Linux Mint 18 (which comes with a 4.4 kernel) and upgrade to 18.3.
2017-12-09
Na przykład, jeśli nie możesz zainstalować Linux Mint 18.3 (który jest dostarczany z kernelem 4.10), zainstaluj Linux Mint 18 (który jest dostarczany z jądrem 4.4) i uaktualnij do wersji 18.3.
21.
The first release in each series uses an LTS (Long Term Support) kernel. Upgrading from this release to the latest one in the series does not change your kernel.
2017-12-09
Pierwsze wydanie w każdej serii wykorzystuje jądro LTS (Long Term Support). Aktualizacja z tej wersji do najnowszej serii nie zmienia twojego jądra.
23.
Now that you have Linux Mint on a USB stick (or DVD) boot the computer from it.
2017-12-09
Teraz, kiedy masz Linux Mint na pendrive (lub DVD) uruchom komputer z USB
24.
Insert your USB stick (or DVD) into the computer.
2017-12-09
Włóż pendrive lub DVD do komputera
26.
Before your computer boots your current operating system (Windows, Mac, Linux) you should see your `BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>`_ loading screen. Check the screen or your computer's documentation to know which key to press and instruct your computer to boot on USB (or DVD).
2017-12-09
Przed uruchomieniem komputera z bieżącym systemem operacyjnym (Windows, Mac, Linux) powinien pojawić się ekran ładowania "BIOS <https://en.wikipedia.org/wiki/BIOS>` . Sprawdź ekran lub dokumentację komputera, aby dowiedzieć się, który klawisz nacisnąć i poinstruować komputer, aby uruchomił się na USB (lub DVD).
29.
The Linux Mint ISO can be booted both in EFI or BIOS mode. In EFI mode it shows a grub menu. In BIOS mode it shows an isolinux menu.
2017-12-09
Obra ISO może być uruchomiony zarówno w trybie EFI, jak i w trybie BIOS. W trybie EFI pokazuje się menu GRUB. W trybie BIOS pokazuje się menu isolinux