Translations by Eugenia

Eugenia has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
82.
Launch :menuselection:`Menu --> Sound & Video --> Install Multimedia Codecs`.
2018-01-06
Uruchom menu systemowe, następnie dźwięk i video i zainstaluj kodeki multimedialne.
2018-01-05
Uruchom menu systemowe, następnie dźwięk i multimedia i zainstaluj kodeki multimedialne.
87.
Launch :menuselection:`Menu --> Administration --> Driver Manager`.
2018-01-05
Uruchom menu systemowe, następnie administrowanie i menedżer sterowników.
107.
``ubuntu`` at ``0000``
2018-01-07
``ubuntu`` w ``0000``
108.
``linuxmint`` at ``0001``
2018-01-07
``linuxmint`` w ``0001``
109.
``Mac OS X`` at ``0081``
2018-01-07
``Mac Os X`` w ``0081``
110.
The boot order is ``0081``. This indicates that the computer only tries to boot Mac OS and not Linux Mint.
2018-01-05
Polecenie uruchamiania to ``0081``. Oznacza to, że komputer próbował uruchomić MacOS, a nie Linux Mint.
128.
The `hardware database <https://community.linuxmint.com/hardware/search>`_ is useful to find compatible hardware.
2018-01-05
Baza sprzętu, którą można znaleźć pod adresem <https://community.linuxmint.com/hardware/search> jest pomocna do określenia kompatybilności sprzętu.
135.
Live Boot
2018-01-07
Uruchamianie z nośnika instalacyjnego
138.
Troubleshooting
2018-01-07
Rozwiązywanie problemów
139.
Frequently Asked Questions
2018-01-07
Często Zadawane Pytania
151.
Double-click :guilabel:`Install Linux Mint`.
2018-01-07
Kliknij dwukrotnie w ``zainstaluj Linux Mint``.
168.
Your ``username`` is what you log in as, and your ``hostname`` is the name of your computer on the network.
2018-01-05
Twoja ``nazwa użytkownika`` jest nazwą konta, na które się logujesz, a ``nazwa komputera`` jest używana w sieci.
172.
Enjoy the slideshow while Linux Mint is installed on your computer.
2018-01-06
Zobacz pokaz slajdów, kiedy Linux Mint będzie instalowany na Twoim komputerze.
173.
When the installation is finished, click :guilabel:`Restart Now`.
2018-01-06
Kiedy instalacja się zakończy, kliknij ``uruchom ponownie``
177.
Launch :menuselection:`Menu --> Preferences --> Languages`.
2018-01-06
Uruchom menu systemowe>preferencje>języki.
178.
Click :guilabel:`Install / Remove Language`.
2018-01-06
Kliknij etykietę ``zainstaluj lub usuń języki``.
179.
If beside your locale, you see a label saying ``Some language packs are missing``, select your locale and click :guilabel:`Install language packs`.
2018-01-07
Jeśli dla Twojego regionu widzisz etykietkę mówiącą ``Brakuje niektórych pakietów językowych``, wybierz żądany region i kliknij w etykietkę ``Zainstaluj paczki językowe``.
181.
Always install Windows first
2018-01-06
Zawsze instaluj najpierw system Windows.
182.
Windows does not detect other operating systems and does not feature a boot menu. When you install it, it overwrites your boot sequence and your computer then boots straight into Windows.
2018-01-06
Windows nie wykrywa innych systemów operacyjnych. Nie wspiera boot menu. Kiedy go zainstalujesz, nadpisuje preferencje uruchamiania i uruchamia system Windows.
183.
Linux Mint (and most Linux distributions) detects other operating systems and builds a menu from which you can choose which system to boot.
2018-01-06
Linux Mint (i większość dystrybucji z rodziny gnu/Linux) wykrywa inne systemy i tworzy menu wyboru systemu.
184.
For this reason, if you want to dual-boot or multi-boot with Windows, it is easier and recommended to install Windows first, before you install Linux Mint.
2018-01-06
Z tego powodu, w przypadku używania obydwu systemów łatwiejsze i zalecane jest zainstalowanie najpierw systemu Windows.
185.
Fix the boot sequence
2018-01-06
Napraw sekwencję uruchamiania.
186.
If Windows overwrites your boot sequence:
2018-01-06
Jeśli Windows nadpisuje sekwencję uruchamiania:
187.
To list your partitions, type ``lsblk -f``.
2018-01-06
Aby zobaczyć listę Twoich partycji, wpisz ``lsplk -f``
188.
Find the partition where Linux Mint is installed. On most systems this should be the only ``ext4`` partition.
2018-01-06
Znajdź partycję, na której jest zainstalowany Linux Mint. W większości systemów powinno to być ``EXT4``
189.
In the screenshot above:
2018-01-06
Na powyższym zrzucie ekranowym:
193.
To list partition sizes, type ``lsblk``:
2018-01-06
Aby zobaczyć listę rozmiarów partycji, wpisz ``lsplk``.
194.
To list partition labels, type ``blkid``:
2018-01-06
Aby zobaczyć listę etykiet Twoich partycji, wpisz ``blkid``:
195.
Mount the Linux Mint partition and reinstall the grub menu with the following commands:
2018-01-06
Zamontuj partycję Linux Mint i przeinstaluj Grub menu za pomocą następujących poleceń:
196.
In the commands above, replace /dev/sda4 and /dev/sda with the appropriate names for your Linux Mint partition and your hard drive device.
2018-01-07
W powyższych komendach zamień /dev/sda1 z /dev/sda z odpowiednimi nazwami partycji Linux Mint i dysku twardego.
197.
Pre-installing Linux Mint (OEM Installation)
2018-01-06
Pre-instalacja Linux Mint (Instalacja OEM)
198.
In the ISO boot menu, ``OEM install`` is used to preinstall Linux Mint.
2018-01-07
W menu uruchamiania ISO, ``OEM Install`` jest używane do preinstalacji systemu Linux Mint.
199.
This option is useful to:
2018-01-06
Ta opcja jest przydatna do:
202.
When you install Linux Mint in ``OEM`` mode, the operating system is installed with a temporary user account and prepared for the computer's future owner.
2018-01-06
Linux Mint zainstalowany w trybie ``OEM``, system jest zainstalowany z tymczasową nazwą użytkownika i przygotowany dla przyszłego właściciela komputera.
203.
The user account is set up by the new owner.
2018-01-06
Nowe konto użytkownika jest ustawiane przez właściciela.
204.
To perform an OEM installation follow the steps below:
2018-01-06
Aby zainstalować system w trybie OEM, należy wykonać następujące czynności:
205.
Select ``OEM Install`` from the USB stick (or DVD) menu.
2018-01-06
Wybierz ``instalację OEM`` z Pen-drive'a (albo z DVD) menu.
206.
Launch the installer and follow the installation instructions.
2018-01-06
Uruchom instalator i podążaj za jego instrukcjami.
207.
Change any system settings or install additional software if you want.
2018-01-06
Zmień ustawienia systemu i zainstaluj dodatkowe oprogramowanie, jeśli chcesz.
209.
When the new owner of the computer boots the computer the following screen appears:
2018-01-06
Gdy nowy właściciel komputera uruchomi go, pojawi się następujący ekran:
210.
The new owner selects his or her username, password, keyboard layout, language, timezone and all the details relevant to create his or her user account.
2018-01-06
Właściciel wybiera tam jego/jej nazwę użytkownika, hasło, układ klawiatury, strefę czasową i inne szczegóły potrzebne do utworzenia konta użytkownika.
211.
Partitioning
2018-01-07
Partycjonowanie
212.
Disks and partitions under Linux
2018-01-06
Dyski i partycje pod Linuksem
213.
If you are not familiar with the Linux naming scheme for devices and partitions, or the concept of filesystems and mount points, read:
2018-01-06
Jeżeli nie jesteś zaznajomiony/a z nazywaniem urządzeń i partycji w Linuksie, systemami plików i punktami montowania, przeczytaj:
214.
`A beginner’s guide to disks and disk partitions in Linux <http://linuxbsdos.com/2014/11/08/a-beginners-guide-to-disks-and-disk-partitions-in-linux/>`_
2018-01-06
`Przewodnik dla początkujących po zagadnieniach dysków i partycji w Linuksie <http://linuxbsdos.com/2014/11/08/a-beginners-guide-to-disks-and-disk-partitions-in-linux/>`_
215.
`Device Names in Linux <https://www.debian.org/releases/wheezy/amd64/apcs04.html.en>`_
2018-01-06
`Nazwy Urządzeń <https://www.debian.org/releases/wheezy/amd64/apcs04.html.en>`_
216.
`Understanding the Linux File System <http://etutorials.org/Linux+systems/red+hat+linux+9+professional+secrets/Part+II+Exploring+Red+Hat+Linux/Chapter+7+Red+Hat+Linux+Basics/Understanding+the+Linux+File+System/>`_
2018-01-06
`Rozumienie Linuksowego systemu plików <http://etutorials.org/Linux+systems/red+hat+linux+9+professional+secrets/Part+II+Exploring+Red+Hat+Linux/Chapter+7+Red+Hat+Linux+Basics/Understanding+the+Linux+File+System/>`_
219.
This directory contains one subdirectoy for each user account. Say your username is ``john``, your home directory is ``/home/john``, your downloads are in ``/home/john/Downloads``, your documents in ``/home/john/Documents``, your Firefox bookmarks somewhere in ``/home/john/.mozilla`` and so on...
2018-01-06
Ten folder zawiera jeden podfolder dla każdego konta użytkownika. Jeżeli nazwą użytkownika jest ``john``, katalog domowy użytkownika znajduje się w ``/home/john``, pobrane pliki - w ``/home/john/Pobrane``, dokumenty - w ``/home/john/Dokumenty``, zakładki dla programu Firefox - gdzieś w ``/home/john/.mozilla` itd...
220.
By giving ``/home`` its own dedicated partition, you separate the user data from the rest of the operating system.
2018-01-06
W przypadku utworzenia osobnej partycji dedykowanej dla katalogu ``/home``, powoduje to separację danych użytkownika od reszty plików systemowych.