Translations by Rafał

Rafał has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

141 of 41 results
29.
The Linux Mint ISO can be booted both in EFI or BIOS mode. In EFI mode it shows a grub menu. In BIOS mode it shows an isolinux menu.
2017-12-17
Linux Mint ISO może uruchomić się zarówno w trybie EFI jak i trybie BIOS. W trybie EFI wyświetla menu grub. W trybie BIOS wyświetla menu isolinux.
46.
How to make a bootable DVD
2017-12-17
Jak wykonać bootowalną płytę DVD
48.
To prevent issues, burn at the lowest possible speed.
2017-12-17
Aby zapobiec błędom, wypal dysk z najniższą możliwą prędkością
61.
Linux Mint comes in 3 different flavours, each featuring a different desktop environment.
2017-12-17
Linux Mint ma 3 różne odmiany wyglądu, każda z nich posiada inne środowisko graficzne.
63.
The most modern, innovative and full-featured desktop
2017-12-17
Najbardziej nowoczesne, innowacyjne i pełne funkcji środowisko
70.
Xfce is a lightweight desktop environment. It doesn't support as many features as Cinnamon or MATE, but it's extremely stable and very light on resource usage.
2017-12-17
Xfce to lekkie środowisko graficzne. Nie wspiera tak wielu funcji jak Cinnamon lub MATE, lecz jest wyjątkowo stabilne oraz zużywa bardzo mało zasobów komputera.
78.
You can try to boot Linux Mint 64-bit on your computer. If it isn't compatible, nothing bad will happen. You will just get an error message.
2017-12-17
Możesz spróbować uruchomić na swoim komputerze Linux Mint w wersji 64-bitowej. Jeśli nie jest kompatybilna, nic się nie stanie. Otrzymasz po prostu komunikat o błędzie.
81.
If you were online when installing Linux Mint and you ticked the option to install these codecs, they are already installed.
2017-12-17
Jeśli byłeś podłączony do sieci podczas instalacji Linux Mint i wybrałeś opcję aby zainstalować te kodeki, są już one zainstalowane.
86.
One of the first things to do after installing Linux Mint is to check for available hardware drivers.
2017-12-17
Pierwszą rzeczą po zainstalowaniu Linux Mint, jest sprawdzenie dostępności sterowników.
88.
If you are offline, the Driver Manager will complain that it cannot connect to the Internet.
2017-12-17
Jeśli nie jesteś podłączony do sieci, wtedy Manager Sterowników przypomni, że nie może połączyć się z Internetem.
106.
In the screenshot above, there are three boot options:
2017-12-17
Na zrzucie ekranu powyżej, są dostępne trzy opcje rozruchu:
112.
To fix the boot order, type ``sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY`` (where ``XXXX`` and ``YYYY`` are the operating system boot options you want to boot).
2017-12-17
Aby zmienić kolejność rozruchu, wpisz ``sudo efibootmgr --bootorder XXXX,YYYY`` (gdzie ``XXXX`` i ``YYYY`` to opcje rozruchu systemów operacyjnych które chcesz uruchamiać)
113.
In the screenshot above, ``sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081`` instructs the computer to first try to boot Linux Mint (``ubuntu`` being the EFI boot name for Linux Mint), and then Mac OS.
2017-12-17
W zrzucie ekranu powyżej, ``sudo efibootmgr --bootorder 0000,0081`` instruuje komputer by w pierwszej kolejności spróbował uruchomić Linux Mint (``ubuntu`` będącej nazwą EFI dla Linux Mint), a następnie Mac OS.
114.
In the screenshot above ``0000`` is the first boot option so the computer boots on the Linux Mint grub menu. If grub fails (or if it is dismissed with the ``exit`` command), the computer follows the boot order and then tries to boot ``0081``, which corresponds to Mac OS.
2017-12-17
W zrzucie ekranu powyżej, ``0000`` to pierwsza opcja rozruchu, więc komputer uruchomi menu grub Linux Mint. Jeśli grub nie uruchomi się (lub zostanie wyłączony komendą ``exit``), komputer podąży za kolejnością rozruchu i spróbuje uruchomić ``0081``, co odwołuje się do Mac OS.
116.
Many users will be glad to help you and guide you through your first steps with Linux if you are nice and patient with them and if you give them the information they require to understand the issues you are facing.
2017-12-17
Wielu użytkowników chętnie pomoże Ci, oraz poprowadzą Cię przez Twoje pierwsze kroki w systemie Linux, jeśli będziesz miły, cierpliwy i podasz im informacje których potrzebują by zrozumieć problemy które napotkasz.
121.
Another great place to find help is in the IRC chat room.
2017-12-17
Kolejnym dobrym miejscem do szukania pomocy, jest pokój dyskusyjny IRC.
122.
To reach the chat room from within Linux Mint, launch :menuselection:`Menu --> Internet --> HexChat`.
2017-12-17
Aby dołączyć do pokoju dyskusyjnego z Linux Mint, uruchom :menuselection:`Menu --> Internet --> HexChat`.
123.
If you are using another operating system, you can use `Kiwiirc <https://kiwiirc.com/client/irc.spotchat.org/?i#linuxmint-help>`_ to connect to the chat room.
2017-12-17
Jeśli używasz innego systemu operacyjnego, możesz użyć `Kiwiirc <https://kiwiirc.com/client/irc.spotchat.org/?i#linuxmint-help>`_ aby połączyć się z pokojem dyskusyjnym.
124.
Many people are connected to the chat room but only look at it now and then. Be patient after asking a question. Don't repeat it and stay connected until you get an answer. It can sometimes take a few hours for somebody to see your question and reply to you. Don't quit after a few minutes. It is frustrating to you, but also to others who later see your question and are unable to reply because you already left.
2017-12-17
Wiele osób łączy się z pokojem dyskusyjnym lecz sprawdzają czat tylko raz na jakiś czas. Bądź cierpliwy po zadaniu pytania. Nie powtarzaj go i pozostań połączonym dopóki nie otrzymasz odpowiedzi. Czasem może minąć kilka godzin zanim ktoś zobaczy Twoje pytanie i Ci odpowie. To może być frustrujące, lecz będzie takie również dla innych którzy zobaczą Twoje pytanie i nie będą mogli na nie odpowiedzieć, bo już nie będziesz połączony.
125.
If you are using Hexchat, you can minimize it to tray by clicking its status icon. People will often mention your nickname when replying to you. When they do, your Hexchat status icon will blink to catch your attention.
2017-12-17
Jeśli używasz Hexchat, możesz zminimalizować go do paska poprzez kliknięcie jego ikony statusu. Ludzie zazwyczaj wspomną twój nick odpowiadając Ci. Jeśli to zrobią, twoja ikona Hexchat zacznie migać by przyciągnąć Twoją uwagę.
127.
The `tutorials section <https://community.linuxmint.com/tutorial/search>`_ is useful to find tutorials about Linux Mint.
2017-12-17
Sekcja `poradników <https://community.linuxmint.com/tutorial/search>`_ jest przydatna w szukaniu poradników do Linux Mint.
130.
To find help in your language, use the `Local Communities <https://www.linuxmint.com/links.php>`_.
2017-12-17
Aby znaleźć pomoc w swoim języku, użyj `Lokalne Społeczności <https://www.linuxmint.com/links.php>`_.
132.
Linux Mint comes in the form of an ISO image (an .iso file) which can be used to make a bootable DVD or a bootable USB stick.
2017-12-17
Linux Mint przychodzi z formatem ISO (plik .iso), który może być użyty do stworzenia rozruchowego DVD lub pendrive USB.
133.
This guide will help you download the right ISO image, create your bootable media and install Linux Mint on your computer.
2017-12-17
Ten poradnik pomoże Ci pobrać właściwy obraz ISO, stworzyć rozruchowy nośnik i zainstalować Linux Mint na Twoim komputerze.
141.
The live session
2017-12-17
Sesja ``live``
142.
When you boot the computer from the USB stick (or DVD), Linux Mint starts a ``live session``. It logs you in automatically as a user called ``mint`` and shows you a desktop with the installer on it:
2017-12-17
Kiedy uruchomisz komputer z nośnika USB (lub DVD), Linux Mint uruchomi sesję ``live``. Zaloguje Cię ona automatycznie jako użytkownika o nazwie ``mint`` oraz wyświetli pulpit wraz z instalatorem na nim.
143.
The Linux Mint live session
2017-12-17
Sesja `live` Linux Mint
144.
The ``live session`` is similar to a normal session (i.e. to Linux Mint once it is permanently installed on the computer), but with the following exceptions:
2017-12-17
Sesja ``live`` jest podobna do zwykłej sesji (t.j. do Linux Mint który jest permamentnie zainstalowany na komputerze), lecz z pewnymi wyjątkami:
145.
The Live session is slower (it is loaded from a USB stick or DVD as opposed to a SSD or HDD).
2017-12-17
Sesja ``live`` jest wolniejsza (jest ładowana z nośnika USB lub DVD w przeciwieństwie do SSD lub HDD)
146.
Changes you make in the live session are not permanent. They are not written to the USB stick (or DVD) and they do not impact the system installed by the installer.
2017-12-17
Zmiany które wprowadzisz w trakcie sesji ``live`` nie są stałe. Nie zostaną zapisane na nośnik USB (lub DVD) i nie wpłyną na system instalowany przez instalator
147.
Some applications work differently (or not at all) in the live session (Timeshift, Flatpak, Update Manager, Welcome Screen..etc.).
2017-12-17
Pewne aplikacje działają inaczej (lub wcale) w sesji ``live`` (Timeshift, Flatpak, Update Manager, Welcome Screen..itd).
148.
The username for the live session is ``mint``. If asked for a password press :kbd:`Enter`.
2017-12-17
Nazwa użytkownika dla sesji ``live`` to ``mint``. Zapytany o hasło naciśnij :kbd:`Enter`.
154.
If you are connected to the Internet, tick the box to install the multimedia codecs.
2017-12-17
Jeśli jesteś połączony z internetem, zaznacz instalację multimedialnych kodeków
156.
If Linux Mint is the only operating system you want to run on this computer and all data can be lost on the hard drive, choose :guilabel:`Erase disk and install Linux Mint`.
2017-12-17
Jeśli Linux Mint to jedyny system operacyjny który chcesz uruchamiać na tym komputerze i wszystkie pozostałe dane z dysku mogą zostać usunięte, wybierz :guilabel:`Wyczyść dysk i zainstaluj Linux Mint`.
157.
:guilabel:`Encrypt the new Linux Mint installation for security` refers to full disk encryption. At this stage of the installation your keyboard layout wasn't yet selected so it is set to en_US. If you decide to use this option, keep this in mind when entering a password. Note that there are issues with this option and some NVIDIA drivers. If you are new to Linux use home directory encryption instead (you can select it later during the installation).
2017-12-17
:guilabel:`Szyfrowanie nowej instalacji Linux Mint dla zwiększenia bezpieczeństwa` odnosi się do pełnego szyfrowania dysku. Na tym etapie instalacji twój układ klawiatury nie został ustalony więc jest ustawiony na en_US. Jeśli zdecydujesz się użyć tej opcji, pamiętaj o tym wprowadzając hasło. Zauważ, że istnieją problemy z tą opcją i pewnymi sterownikami NVIDIA. Jeśli jesteś nowy w Linux Mint, zamiast tego użyj opcji szyfrowania tylko folderu domowego (możesz wybrać to później w trakcie instalacji).
158.
If another operating system is present on the computer, the installer shows you an option to install Linux Mint alongside it. If you choose this option, the installer automatically resizes your existing operating system, makes room and installs Linux Mint beside it. A boot menu is set up to choose between the two operating systems each time you start your computer.
2017-12-17
Jeśli inny system operacyjny jest obecny na komputerze, instalator wyświetli opcję aby zainstalować Linux Mint obok niego. Jeśli wybierzesz tę opcję, instalator automatycznie zmieni rozmiar obecnego systemu operacyjnego i zainstaluje Linux Mint obok niego. Menu uruchamiania zostanie ustawione do wyboru pomiędzy dwoma systemami operacyjnymi za każdym razem kiedy uruchomisz komputer.
159.
If you want to manage the partitions or specify which partitions to use, select :guilabel:`Something else`.
2017-12-17
Jeśli chcesz zarządzać partycjami lub ustalić jakich partycji użyć, wybierz :guilabel:`Użycie innego rozwiązania`
160.
Linux Mint requires one partition to be mounted on the root ``/`` directory.
2017-12-17
Linux Mint wymaga jednej partycji zamontowanej jako główny folder ``/``.
161.
The Linux Mint operating system (without additional software or personal data) takes roughly 15GB, so give this partition a decent size (100GB or more).
2017-12-17
System operacyjny Linux Mint (bez dodatkowych programów czy plików osobistych) zajmuje mniej więcej 15GB, więc nadaj tej partycji przyzwoity rozmiar (100GB lub więcej)
162.
``ext4`` is recommended. It is the most popular Linux filesystem.
2017-12-17
Rekomendowany jest ``ext4``. To najpopularniejszy system plików Linux.
163.
Also create a ``swap`` partition. This partition is used for hibernation and as a safety buffer in case your computer runs out of RAM. Give this partition a size equal to the amount of RAM in your computer.
2017-12-17
Dodatkowo stwórz partycję ``swap``. Zostanie ona użyta do hibernacji oraz jako bufor bezpieczeństwa w przypadku gdy zostanie zużyta cała pamięć RAM komputera. Ustal rozmiar tej partycji odpowiedni do posiadanej pamięci RAM w komputerze.