Translations by Rajmond Burgaj

Rajmond Burgaj has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
8.
GNOME Online Accounts is a service which runs in the background and which you can authorize to access your online accounts. Applications can then use this service to interact with your online accounts.
2021-03-19
Llogaria GNOME Online është një shërbim i cili punon në sfond, të cilin ju mund ta autorizoni për aksesimin e llogarive tuaja online. Aplikacionet pastaj mund të përdorin këtë shërbim për të ndërvepruar me llogaritë tuaja online.
9.
The following accounts are supported in Cinnamon:
2021-03-19
Llogaritë e mëposhtme lejohen në Cinnamon:
12.
The following accounts are supported in GNOME applications:
2021-03-19
Llogaritë e mëposhtme lejohen në aplikacionet e GNOME:
47.
Would you like to continue using it anyway, remove it from the panel, or try to move it to a different panel?
2021-03-19
Dëshironi ta përdorni gjithsesi, ta hiqni nga paneli, ose ta zhvendosni në një panel tjetër?
52.
Certain applets do not allow multiple instances or were at their max number of instances so were not copied
2021-03-19
Aplet-e të ndryshme nuk lejojnë krijimin e shumë instancave njëherësh ose keni arritur numri maksimal i tyrë, kështu që nuk janë kopjuar
61.
Invalid overview options: Incorrect number of corners
2021-03-19
Alternativa të gabuara të pasqyruara: Numer i gabuar i këndeve.