Translations by Paweł Pańczyk

Paweł Pańczyk has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 97 results
18.
Launch in Terminal?
2019-12-05
Uruchamiać w terminalu?
28.
Add/Edit Launcher
2019-12-05
Dodaj/Edytuj aktywator
29.
Type:
2019-12-05
Typ:
34.
Custom Application
2019-12-05
Własna aplikacja
36.
Are you sure you want to remove %s?
2019-08-30
Czy na pewno chcesz usunąć %s?
214.
%d notification
%d notifications
2019-12-05
%d powiadomienie
%d powiadomienia
%d powiadomień
255.
Send to front
2019-12-05
Przekaż na wierzch
273.
Current background:
2019-08-30
Obecne tło:
316.
Normal
2019-09-04
Standardowe
365.
Package Management
2018-06-10
Zarządzanie pakietami
422.
Reload %s
2019-12-05
Przeładuj %s
427.
Cancel Job
2019-08-30
Anuluj zadanie
428.
Do you really want to cancel this job?
2019-08-30
Czy na pewno chcesz anulować to zadanie?
429.
Keep Printing
2019-08-30
Kontynuuj drukowanie
430.
Do you really want to cancel all jobs?
2019-08-30
Czy na pewno chcesz anulować wszystkie zadania?
431.
Cancel All Jobs
2019-08-30
Anuluj wszystkie zadania
583.
Control the pointer using the keypad
2018-12-30
Kontrolowanie wskaźnika przy użyciu klawiatury numerycznej
609.
Solid color
2019-08-30
Jednolity kolor
610.
Horizontal gradient
2019-08-30
Gradient poziomy
611.
Vertical gradient
2019-08-30
Gradient pionowy
618.
Background color
2019-08-30
Kolor tła
633.
Network time
2019-12-05
Czas sieciowy
634.
Manually set date and time
2019-12-05
Ręcznie ustaw datę i czas
711.
Manage display settings
2019-12-05
Zarządzaj ustawieniami wyświetlania
713.
Layout
2019-12-05
Układ
781.
Compositor Options
2018-12-15
Opcje kompozytora
782.
VSync method
2019-08-30
Metoda synchronizacji pionowej
789.
Enable support for indicators (Requires Cinnamon restart)
2019-09-04
Włącz obsługę wskaźników (wymagane ponowne uruchomienie Cinnamona)
997.
Custom Acceleration
2017-07-27
Własne przyspieszenie
999.
Custom Sensitivity
2017-07-27
Własna czułość
1008.
Disable touchpad when a mouse is attached
2019-12-05
Wyłącz płytkę dotykową, kiedy podłączona jest mysz
1037.
Center Zone
2019-12-05
Środkowa część
1039.
Left Zone
2019-12-05
Lewa część
1040.
Right Zone
2019-12-05
Prawa część
1042.
Top Zone
2019-12-05
Górna część
1043.
Bottom Zone
2019-12-05
Dolna część
1052.
Panel appearance
2019-12-05
Wygląd panelu
1053.
Allow theme to determine font size
2019-12-05
Pozwól motywom ustawić rozmiar czcionki
1057.
Colored icon size
2019-12-05
Rozmiar ikon kolorowych
1058.
Symbolic icon size
2019-12-05
Rozmiar ikon symbolicznych
1096.
Turn off the screen when inactive for
2018-12-30
Wyłącz ekran po nieaktywności przez
1108.
On battery, dim screen when inactive
2018-12-30
Przyciemnij ekran gdy nieaktywny w trakcie pracy na baterii
1111.
Backlight brightness
2018-06-10
Jasność podświetlania
1137.
Internet connectivity
2019-08-30
Łączność sieciowa
1138.
Check connectivity
2019-08-30
Sprawdzaj połączenie
1139.
Check that network connections can reach the Internet. This makes it possible to detect captive portals, but also generates periodic network traffic.
2019-08-30
Sprawdza, czy połączenie sieciowe ma dostęp do Internetu. Umożliwia to wykrycie strony logowania do sieci, ale generuje okresowy ruch sieciowy.
1162.
Show information on date format syntax
2019-09-04
Pokaż informacje dotyczące składni formatowania daty
1166.
Show this message when the screen is locked
2018-12-30
Pokaż tę wiadomość, kiedy ekran jest zablokowany
1235.
Could not execute '%s' %s
2017-07-27
Nie można wykonać '%s' %s
1263.
Scrollbar behavior
2019-08-30
Zachowanie pasków przewijania