Translations by Kacper Paczos

Kacper Paczos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

101114 of 114 results
1468.
When clicking "Move to monitor" in the context menu, this option will move all of an app's windows instead of just the last focused window from the app.
2018-12-23
Po kliknięciu "Przenieś do monitora" w menu kontekstowym, ta opcja przeniesie wszystkie okna aplikacji zamiast tylko ostatniego aktywnego okna z aplikacji
1470.
Window fade-in time
2018-12-23
Czas pojawiania się okna
1474.
Window fade-out time
2018-12-23
Czas zanikania okna
1534.
Play with these widgets and see the automatic reaction in the panel applet. This is a label, and the content can't be modified nor accessed. You may want to use a label to show aditional hints or instructions, for example.
2018-06-15
Eksperymentuj z tymi widżetami i obserwuj automatyczną reakcję panelu z apletami. Ta etykieta i zawartość nie mogą być zmodyfikowane ani odczytane. Możesz chcieć użyć etykiety, aby, na przykład, pokazać dodatkowe wskazówki lub instrukcje.
1577.
Show info
2018-06-13
Wyświetl informacje
1578.
Show info #1
2018-06-13
Wyświetl informacje #1
1579.
Show info #2
2018-06-13
Wyświetl informacje #2
1580.
Don't show info #1 or #2
2018-06-13
Nie wyświetlaj informacji #1 ani #2
1581.
Info #1: You are seeing this info because the first option is selected in the combo box above. Try selecting different options to see different information.
2018-06-15
Informacja #1: Widzisz tę informację, ponieważ pierwsza opcja w polu wyboru powyżej jest zaznaczona. Wypróbuj inne opcje, aby zobaczyć inne informacje.
1582.
Info #2: You are seeing different text now because you selected the second option in the combo box above.
2018-06-15
Informacja #2: Widzisz inną informację, ponieważ zaznaczyłeś drugą opcję w polu wyboru powyżej.
1583.
Number value
2018-06-13
Wartość numeryczna
1584.
The value of the spinner above is less than 5
2018-06-15
Wartość pola numerycznego powyżej jest mniejsza niż 5
1585.
The value of the spinner above is greater than or equal to 5
2018-06-15
Wartość pola numerycznego powyżej jest większa bądź równa 5
1604.
A Cinnamon applet to launch the on-screen keyboard
2018-12-19
Aplet Cinnamon uruchamiający klawiaturę ekranową