Translations by Kacper Paczos

Kacper Paczos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 110 results
26.
Delete
2020-01-14
Usuń
57.
Check your video drivers
2019-07-21
Sprawdź sterowniki wideo
58.
Your system is currently running without video hardware acceleration.
2019-07-21
Twój system jest obecnie uruchomiony bez przyspieszania sprzętowego wideo.
59.
You may experience poor performance and high CPU usage.
2019-07-21
Możesz doświadczyć niskiej wydajności i wysokiego użycia procesora.
60.
Launch Driver Manager
2019-07-21
Uruchom Menedżer sterowników
64.
You can disable the offending extension(s) in Cinnamon Settings to prevent this message from recurring.
2018-12-19
W Ustawieniach Cinnamon możesz wyłączyć naruszanie rozszerzenia (rozszerzeń), aby zapobiec powracaniu tej wiadomości.
66.
Workspace
2019-07-21
Obszar roboczy
211.
Clear notifications
2019-01-04
Wyczyść powiadomienia
212.
Notification Settings
2019-07-21
Ustawienia powiadomień
253.
Cancel all jobs
2019-07-21
Anuluj wszystkie zadania
254.
'%s' on %s
2019-07-21
„%s” na %s
265.
Click to show the desktop or middle-click to show the desklets
2018-06-07
Kliknij, by pokazać pulpit lub środkowy przycisk myszy, by pokazać desklety
266.
Show Desklets
2018-06-07
Pokaż desklety
317.
Left
2018-12-19
W lewo
318.
Right
2018-12-19
W prawo
327.
Users and Groups
2018-12-19
Użytkownicy i&nbspgrupy
358.
login, lightdm, manager, settings, editor
2018-06-07
login, lightdm, menedżer, ustawienia, edytor
361.
Nvidia Settings
2018-06-07
Ustawienia nvidii
362.
video, driver, proprietary, nvidia, settings
2018-06-07
wideo, sterownik, zastrzeżony, nvidia, ustawienia
366.
update, install, repository, package, source, download
2018-06-07
aktualizuj, instaluj, repozytorium, paczki, źródła, pobieranie
372.
disks, manage, hardware, management, hard, hdd, pendrive, format, erase, test, create, iso, ISO, disk, image
2020-01-14
dyski, zarządzanie, sprzęt, twardy, dysk, pendrive, format, kasowanie, testowanie, tworzenie, iso, ISO, dysk, obraz
404.
Picture
2018-12-19
Obraz konta użytkownika
459.
This applet contains function calls that could potentially cause Cinnamon to crash or freeze. If you are experiencing crashes or freezing, please try removing it.
2018-12-19
Ten aplet zawiera funkcje, które mogą spowodować awarię lub zatrzymanie Cinnamon. Jeśli napotkasz awarię bądź spowolnienia, spróbuj go usunąć.
460.
This desklet contains function calls that could potentially cause Cinnamon to crash or freeze. If you are experiencing crashes or freezing, please try removing it.
2018-12-19
Ten desklet zawiera funkcje, które mogą spowodować awarię lub zatrzymanie Cinnamon. Jeśli napotkasz awarię bądź spowolnienia, spróbuj go usunąć.
463.
Extension %s is not compatible with current version of cinnamon. Using it may break your system. Load anyway?
2018-12-19
Rozszerzenie %s nie jest kompatybilne z aktualną wersją oprogramowania Cinnamon. Używanie go może powodować niestabilność systemu. Załadować mimo to?
480.
%d update available
%d updates available
2018-06-07
%d dostępna aktualizacja
%d dostępne aktualizacje
%d dostępnych aktualizacji
481.
No updates available
2018-06-07
Brak dostępnych aktualizacji
482.
Your cache is out of date. Would you like to update it now?
2018-12-19
Pamięć podręczna jest nieaktualna. Czy chcesz ją teraz odświeżyć?
497.
An error occurred while trying to access the server. Please try again in a little while.
2018-06-07
Wystąpił błąd podczas próby połączenia z serwerem. Proszę spróbuj ponownie za krótką chwilę.
521.
Disabled
2018-12-19
Nieaktywne
600.
Manage Cinnamon applets
2018-12-19
Zarządzaj apletami Cinnamon
689.
Removable media
2018-12-19
Nośniki wymienne
692.
Manage your Cinnamon desklets
2018-12-19
Zarządaj swoimi deskletami Cinnamon
724.
Control Cinnamon visual effects.
2018-12-19
Kontroluj efekty wizualne Cinnamon.
745.
Manage your Cinnamon extensions
2018-12-19
Zarządzaj swoimi rozszerzeniami Cinnamon
764.
Medium
2018-12-19
Średni
778.
Miscellaneous Cinnamon preferences
2018-12-19
Różne preferencje Cinnamon
789.
Enable support for indicators (Requires Cinnamon restart)
2018-12-19
Włącz obsługę wskaźników (Wymagane ponowne uruchomienie Cinnamon)
797.
Enable this corner
2018-06-07
Uaktywnij ten narożnik
798.
Type a command...
2018-06-07
Wykonaj polcecenie
799.
Activation delay (ms)
2018-06-07
Opóźnienie aktywacji (ms)
814.
Upload system information
2018-12-19
Generuj informacje o systemie
831.
Show the window selection screen
2018-06-07
Wyświetl wszystkie okna
832.
Show the workspace selection screen
2018-06-07
Wyświetl obszary robocze
919.
Toggle recording desktop (must restart Cinnamon)
2018-12-19
Przełącz nagrywanie pulpitu (wymaga restartu Cinnamon)
993.
Pointer size and speed
2018-12-19
Rozmiar i prędkość wskaźnika
994.
Size
2018-12-19
Rozmiar wskaźnika
995.
Smaller
2018-12-19
Mniejsza
996.
Larger
2018-12-19
Większa
998.
Acceleration
2018-12-19
Prędkość wskaźnika