Translations by Frank Poole

Frank Poole has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 165 results
14.
Name:
2013-06-05
Nazwa:
15.
Command:
2013-06-05
Polecenie:
78.
Panel edit mode
2013-06-05
Tryb edycji panelu
86.
System Settings
2013-05-09
Ustawienia systemowe
326.
Control Center
2013-05-09
Panel sterowania
330.
Turn on-screen keyboard on or off
2013-06-05
Włącz/Wyłącz klawiaturę ekranową
353.
language, install, foreign
2013-06-05
język, instalacja, obcy
360.
video, driver, wifi, card, hardware, proprietary, nvidia, radeon, nouveau, fglrx
2013-06-05
video, sterownik, wifi, karta, hardware, proprietary, nvidia, radeon, nouveau, fglrx
364.
ppa, repository, package, source, download
2013-06-05
ppa, repozytorium, pakiet, źródło, pobieranie
436.
Fade
2013-06-05
Zanikanie
440.
Traditional
2013-06-05
Tradycyjnie
487.
unassigned
2013-06-05
nieprzydzielony
489.
This key combination, '<b>%s</b>' cannot be used because it would become impossible to type using this key.
2013-06-05
Ta kombinacja klawiszy, '<b>%s</b>' nie może być użyta, ponieważ będzie niemożliwe pisanie tym klawiszem.
490.
Please try again with a modifier key such as Control, Alt or Super (Windows key) at the same time.
2013-06-05
Proszę spróbować ponownie z klawiszem funkcyjnym takim jak Control, Alt lub Super (klawisz Windows) naciśniętym w tym samym czasie.
578.
Short
2013-06-05
Krótko
579.
Long
2013-06-05
Długo
601.
You can remove specific instances in panel edit mode via the context menu.
2013-06-05
Możesz usunąć poszczególne instancje w trybie edycji panelu dostępnym w menu kontekstowym
620.
background, picture, screenshot, slideshow
2013-06-05
tapeta, zdjęcie, zrzut ekranu, pokaz slajdów
628.
Picture aspect
2013-06-05
Format zdjęcia
693.
You can remove specific instances from the desktop via that desklet's context menu
2013-06-05
Możesz usunąć poszczególne instancje z pulpitu, używając menu kontekstowe deskletu.
694.
desklet, desktop, slideshow
2013-06-05
desklet, pulpit, pokaz slajdów
697.
General Desklets Settings
2013-06-05
Ustawienia ogólne deskletu
701.
Decoration of desklets
2013-06-05
Dekoracje deskletów
703.
Such requirements override the settings selected here
2013-06-05
Takie ustawienia nadpiszą ustawienia wybrane tutaj
704.
Snap desklets to grid
2013-06-05
Przyciągaj desklety do siatki
705.
Width of desklet snap grid
2013-06-05
Szerokość pól siatki przyciągającej desklety
709.
desktop, home, button, trash
2013-06-05
pulpit, home, przycisk, kosz
725.
effects, fancy, window
2013-06-05
efekty, fantazyjne, okno
726.
Effects
2013-06-05
Efekty
746.
extension, addon
2013-06-05
rozszerzenie, dodatek
747.
Extensions
2013-06-05
Rozszerzenia
757.
Document font
2013-06-05
Czcionka dokumentu
758.
Monospace font
2013-06-05
Czcionka o stałej szerokości
759.
Window title font
2013-06-05
Czcionka tytułu okna
771.
Text scaling factor
2013-06-05
Współczynnik skalowania tekstu
772.
Hinting
2013-06-05
Hinting
774.
Antialiasing
2013-06-05
Wygładzanie
780.
General
2013-06-05
Ogólne
791.
hotcorner, overview, scale, expo
2013-06-05
aktywny narożnik, przegląd, skala, ekspozycja
792.
Hot Corners
2013-06-05
Aktywne narożniki
811.
system, information, details, graphic, sound, kernel, version
2013-06-05
system, informacja, szczegóły, grafika, dźwięk, jądro, wersja
812.
System Info
2013-06-05
Informacje o systemie
817.
Windows
2013-06-05
Okna
824.
System
2013-06-05
System
826.
Launchers
2013-06-05
Aktywatory
827.
Sound and Media
2013-06-05
Dźwięk i multimedia
830.
Custom Shortcuts
2013-06-05
Własne skróty
834.
Cycle through open windows
2013-06-05
Przełączaj pomiędzy otwartymi oknami
840.
Maximize window
2013-06-05
Maksymalizuj okno
841.
Unmaximize window
2013-06-05
Demaksymalizuj okno