Translations by Jan Kowalski

Jan Kowalski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
1162.
Show information on date format syntax
2013-10-14
Pokazuj informacje dotyczące składni formatowania daty
1367.
Invert the left and right arrow key directions used to shift workspaces during a window drag
2013-10-14
Odwróć kierunek zmiany przestrzeni roboczych (lewa i prawa strzałka) podczas przeciągania okna
1499.
Show an alert in the window list when a window from another workspace requires attention
2013-10-14
Pokazuj ostrzeżenie na liście okien, jeśli okno z innej przestrzeni roboczej wymaga podjęcia akcji
1510.
Adjust this to increase or decrease the width of this spacer
2013-10-14
Dostosuję tę wartość, aby zwiększyć lub zmniejszyć szerokość tej przestrzeni
1540.
Increase or decrease this spinner value to make the applet wider or narrower in the panel
2013-10-14
Zwiększ lub zmniejsz wartość, aby poszerzyć lub zwęzić aplet w panelu
1548.
If you adjust this scale, it updates in the applet. If you adjust the scale in the applet, it updates here
2013-10-14
Jeśli ustawisz skalę tutaj, aplet się odświeży. Jeśli ustawisz skalę w aplecie, ta wartość zostanie odświeżona
1550.
Checking this box allows you to set a custom label in the field below - this demonstrates setting dependencies
2013-10-14
Zaznaczenie tego pola pozwala na ustawienie niestandardowej etykiety w polu poniżej - demonstruje to ustawianie zależności
1557.
Pressing this button activates a callback method in the applet - go ahead, press it.
2013-10-14
Wciśnięcie tego przycisku wywołuje metodą wywołania zwrotnego w aplecie - no dalej, wciśnij go.
1558.
This is a test widget for individual key signal firing
2013-10-14
To jest testowy widget do testowania sygnałów wysyłanych przez pojedyncze klawisze
1609.
Use a custom date format
2013-10-14
Użyj niestandardowego formatu daty
1610.
Check this to define a custom format for the date in the calendar applet.
2013-10-14
Zaznacz, aby zdeiniować niestandardowy format daty w aplecie kalendarza.
1612.
Set your custom format here.
2013-10-14
Podaj niestandardowy format tutaj.
1613.
Click this button to know more about the syntax for date formats.
2013-10-14
Kliknij, aby dowiedzieć się więcej o składni formatów daty.