Translations by Szymon Nieznański

Szymon Nieznański has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
1.
Office and Productivity
2013-06-09
Biuro i produktywność
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
2013-06-09
Kopia licencji jest dostępna tutaj: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
13.
Introduction
2013-06-09
Wprowadzenie
14.
The default office application in <phrase>Kubuntu</phrase> is LibreOffice. It includes Calc, Draw, Impress, Math, and Writer. This suite is the open source equivalent of the <trademark>Microsoft Office</trademark> suite, and each application corresponds to a similar product in that line. Calc is similar to <trademark>Excel</trademark>, Writer is like <trademark>Word</trademark>, Impress is similar to <trademark>PowerPoint</trademark>, Base and <trademark>Access</trademark> have similar functions. LibreOffice applications work well with the files created by their <trademark>Microsoft</trademark> counterparts, with the exception of <trademark>Microsoft Access</trademark> files.
2013-01-11
Domyślną aplikacją biurową w <phrase>Kubuntu</phrase> jest LibreOffice. Zawiera narzędzia takie jak Calc, Draw, Impress, Math i Writer. Ten zestaw jest otwartym odpowiednikiem <trademark>Microsoft Office</trademark> i każda aplikacja odpowiada podobnemu produktowi z tego pakietu. Calc jest podobny do <trademark>Excel</trademark>, Writer przypomina <trademark>Word</trademark>, Impress jest podobny do <trademark>PowerPoint</trademark>, Base i <trademark>Access</trademark> mają podobne funkcje. Aplikacje LibreOffice dobrze radzą sobie z pracą na plikach stworzonych za pomocą ich odpowiedników od <trademark>Microsoft</trademark> z wyjątkiem plików <trademark>Microsoft Access</trademark>.
15.
All of these applications (except for Base) are installed by default. <phrase>Kubuntu</phrase> has renamed the titles listed in the <application>Kickoff Application Launcher</application> to reflect how the applications are used. For more information, visit the LibreOffice suite at <ulink url="http://www.libreoffice.org">LibreOffice</ulink>.
2013-06-06
Wszystkie te aplikacje (oprócz Base) są zainstalowane domyślnie. W <phrase>Kubuntu</phrase> nazwy pojawiające się w <application>Programie uruchamiającym Kickoff</application> zostały zmienione by odzwierciedlać sposób wykorzystania aplikacji. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź witrynę pakietu <ulink url="http://www.libreoffice.org">LibreOffice</ulink>.
2013-01-11
Wszystkie te aplikacje (oprócz Base) są zainstalowane domyślnie. W <phrase>Kubuntu</phrase> nazwy pojawiające się w <application>Program uruchamiający Kickoff</application> zostały zmienione by odzwierciedlać sposób wykorzystania aplikacji. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź witrynę pakietu <ulink url="http://www.libreoffice.org">LibreOffice</ulink>.
16.
LibreOffice Impress (Presentation) can be used to create presentations. Most <trademark>PowerPoint</trademark> files can be opened flawlessly in Impress. LibreOffice Impress can be launched by going to <menuchoice><guimenu>Kickoff Application Launcher</guimenu><guisubmenu>Applications</guisubmenu><guisubmenu>Office</guisubmenu><guimenuitem>Presentation (LibreOffice Present</guimenuitem></menuchoice>.
2013-06-06
LibreOffice Impress (Prezentacja) mozę być używany do tworzenia prezentacji. Większość plików programu <trademark>PowerPoint</trademark> może być otwierana bezbłędnie w Impress. LibreOffice Impress można uruchomić wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Prezentacja (LibreOffice Present</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-11
LibreOffice Impress (Prezentacja) może być używany do tworzenia prezentacji. Większość plików programu <trademark>PowerPoint</trademark> może być otwierana bezbłędnie w Impress. LibreOffice Impress można wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Prezentacja (LibreOffice Present</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-11
LibreOffice Impress (Prezentacja) mozę być używany do tworzenia prezentacji. Większość plików programu <trademark>PowerPoint</trademark> może być otwierana bezbłędnie w Impress. LibreOffice Impress można wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Prezentacja (LibreOffice Present</guimenuitem></menuchoice>.
17.
LibreOffice Calc (Spreadsheets) is a full-featured spreadsheet program. Calc supports multiple spreadsheets, built-in functions, and can read and write most <trademark>Microsoft Excel</trademark> formats. LibreOffice Calc can be launched by going to <menuchoice><guimenu>Kickoff Application Launcher</guimenu><guisubmenu>Applications</guisubmenu><guisubmenu>Office</guisubmenu><guimenuitem>Spreadsheet (LibreOffice Calc)</guimenuitem></menuchoice>.
2013-06-06
LibreOffice Calc (Arkusz kalkulacyjny) jest wpełni funkcjonalnym programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Calc zapewnia wsparcie dla wielu arkuszy, wbudowanych funkcji oraz zapisu i odczytytu większości formatów <trademark>Microsoft Excel</trademark>. Calc można uruchomić wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc)</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-11
LibreOffice Calc (Arkusz kalkulacyjny) jest wpełni funkcjonalnym programem do obsługi arkuszy kalkulacyjnych. Calc zapewnia wsparcie dla wielu arkuszy, wbudowanych funkcji oraz może zapisaywać i odczytywać większość formatów <trademark>Microsoft Excel</trademark>. Calc można uruchomić wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc)</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-11
LibreOffice Calc (Arkusz kalkulacyjny) jest wpełni funkcjonalnym *****. Calc zapewnia wsparcie dla wielu arkuszy, wbudowanych funkcji oraz może zapisaywać i odczytywać większość formatów <trademark>Microsoft Excel</trademark>. Calc można uruchomić wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Arkusz kalkulacyjny (LibreOffice Calc)</guimenuitem></menuchoice>.
18.
LibreOffice Writer (Word Processor) is a full-featured word processor that can create simple or complex documents. Writer can be launched by going to <menuchoice><guimenu>Kickoff Application Launcher</guimenu><guisubmenu>Applications</guisubmenu><guisubmenu>Office</guisubmenu><guimenuitem>Word Processor (LibreOffice Word Processor)</guimenuitem></menuchoice>.
2013-01-11
LibreOffice Writer (Edytor tekstu) jest wpełni funkcjonalnym edytorem tekstu, który potrafi tworzyć zarówno proste jak i złożone dokumenty. Writer można uruchomić wybierając <menuchoice><guimenu>Program uruchamiający Kickoff</guimenu><guisubmenu>Aplikacje</guisubmenu><guisubmenu>Biuro</guisubmenu><guimenuitem>Edytor tekstu (LibreOffice Word Processor)</guimenuitem></menuchoice>.
24.
It is recommended to try both database applications in order to see which works best in a given situation.
2013-01-11
Zaleca się wypróbowanie obydwóch aplikacji do obsługi baz danych w celu przekonania się, która sprawdza się najlepiej w danej sytuacji.