Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Launchpad Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 24 results
1.
Office and Productivity
(no translation yet)
Located in docs/office/C/office.xml:12(title)
2.
Credits and License
Công đóng góp và Giấy phép
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-21
Located in docs/office/C/office.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
(no translation yet)
Located in docs/office/C/office.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Tài liệu này được phân phối với giấy phép Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-21
Located in docs/office/C/office.xml:11(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Bạn được quyền tự do chỉnh sửa, mở rộng và cải tiến các tài liệu mã nguồn của Ubuntu theo các điều khoản của giấy phép. Tất cả các tài liệu dẫn xuất phải được phát hành theo giấy phép.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-21
Located in docs/office/C/office.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Những tài liệu này được cung cấp với hy vọng rằng nó sẽ hữu ích cho bạn, nhưng KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không có sự đảm bảo bao hàm của KHẢ NĂNG KINH DOANH ĐƯỢC hay SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỤ THỂ NHƯ MÔ TẢ TRONG ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ TRÁCH NHIỆM.
Translated and reviewed by Viet Hung on 2007-07-21
Located in docs/office/C/office.xml:20(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink url="help:/kubuntu/copyright.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
(no translation yet)
Located in docs/office/C/office.xml:11(para)
8.
2009
(no translation yet)
Located in office/C/office.xml:14(year)
9.
Ubuntu Documentation Project
(no translation yet)
Located in docs/office/C/office.xml:15(ulink)
10.
Canonical Ltd. and members of the <placeholder-1/>
(no translation yet)
Located in docs/office/C/office.xml:15(holder)
110 of 24 results

This translation is managed by Launchpad Vietnamese Translators, assigned by Launchpad Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Viet Hung.