Translations by michal

michal has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 185 results
1.
There is more than one node in this spot. Offending node IDs: $1
2011-12-04
V tomto mieste je viac ako jeden bod. Problematické body: $1
2.
This coastline-way is not part of a closed-loop
2011-12-04
Táto cesta označujúca pobrežie nie je súčasťou uzatvorenej cesty.
3.
This way is tagged with '$1=$2' and should be closed-loop.
2011-12-04
Táto cesta je tagovaná ako '$1=$2' a preto by mala byť uzatvorená.
4.
The first node (id $1) of this one-way is not connected to any other way
2011-12-04
Prvý bod (id $1) tejto jednosmernej cesty nie je spojený so žiadnou inou cestou.
5.
The last node (id $1) of this one-way is not connected to any other way
2011-12-04
Posledný bod (id $1) tejto jednosmernej cesty nie je spojený s inou cestou.
6.
This node cannot be reached, because one-ways only lead away from here
2011-12-04
Tento bod sa nebude dať dosiahnuť lebo iba jednosmerné cesty z tadeto smerujú.
7.
You cannot escape from this node, because one-ways only lead to here
2011-12-04
Z tohto bodu nebudete môcť ujísť, lebo sem smerujú iba jednosmerné cesty.
8.
This node is very close but not connected to way #$1
2011-12-04
Tento bod je veľmi blízko ale nie je spojený s cestou #$1
9.
This $1 uses deprecated tag $2 = $3
2011-12-04
$1 používa zastaralý tag $2 = $3
10.
This $1 uses deprecated tag $2 = $3. Please use $4 instead!
2011-12-04
$1 má zastaralý tag $2 = $3. Prosím použite radšej $4!
11.
This $1 has an empty tag: $2
2011-12-04
$1 má prázdny tag: $2
12.
This way has no tags
2011-12-04
Táto cesta nemá žiaden tag.
14.
This way is tagged as motorway and therefore needs a ref, nat_ref or int_ref tag
2011-12-04
Táto cesta je označená ako motorway a preto potrebuje tag ref, nat_ref alebo int_ref
15.
This $1 is tagged as place of worship and therefore needs a religion tag
2011-12-04
$1 je označené ako náboženské miesto a preto potrebuje označenie náboženstva
16.
This node is tagged as $1 and therefore needs a name tag
2011-12-04
Tento bod je označený ako $1 a preto potrebuje názov
17.
This node is tagged as $1 and therefore needs a name tag or an operator tag
2011-12-04
Tento bod je označený ako $1 a preto potrebuje názov alebo operátora
18.
This way has no nodes
2011-12-04
Táto cesta nemá žiadne body
19.
This way has just one single node
2011-12-04
Táto cesta má iba jeden bod
20.
This way is not connected to the rest of the map
2011-12-04
Táto cesta nie je spojená so zbytkom mapy
21.
This crossing of a highway and a railway needs to be tagged as railway=crossing or railway=level_crossing
2011-12-04
Križovanie cesty a železnice musí byť označené ako railway=crossing alebo railway=level_crossing
22.
There are ways in different layers coming together in this railway crossing
2011-12-04
V tomto železničnom križovaní sú cesty z viacerých vrstiev
23.
There are ways tagged as tunnel or bridge coming together in this railway crossing
2011-12-04
V tomto železničnom križovaní sú cesty označené ako tunel alebo most
24.
This $1 is fixme-tagged: $2
2011-12-04
$1 je označené na opravu: $2
25.
This relation has no type tag, which is mandatory for relations
2011-12-04
Táto relácia nemá tag "type", ktorý je povinný pre relácie
26.
This $1 intersects the $2 #$3 but there is no junction node
2011-12-04
Táto $1 sa križuje s $2 #$3 ale nie je tam bod križovania
27.
This $1 intersects the $2 #$3
2011-12-04
Táto $1 križuje $2 #$3
28.
This $1 overlaps the $2 #$3
2011-12-04
Táto $1 sa prekrýva s $2 #$3
29.
This way contains node #$1 $2 times. This may or may not be an error
2011-12-04
Táto cesta obsahuje bod #$1 $2 krát. Toto môže ale nemusí byť chyba
30.
This way contains more than one node at least twice. Nodes are $1. This may or may not be an error
2011-12-04
Táto cesta obsahuje niekoľko bodov aspoň dvakrát. Body sú $1. Toto môže ale nemusí byť chyba
31.
This way has only two different nodes and contains one of them more than once
2011-12-04
Táto cesta má iba dva body a jeden z nich obsahuje aspoň dvakrát
32.
The key of this node's tag is 'key': $2
2011-12-04
Kľúč tohto bodu je 'key': $2
33.
The key of this way's tag is 'key': $2
2011-12-04
Kľúč tejto cesty je 'key': $2
34.
The key of this relation's tag is 'key': $2
2011-12-04
Kľúč tejto relácie je 'key': $2
35.
This $1 is tagged '$2=$3' where $4 looks like $5
2011-12-04
$1 je označená ako '$2=$3' kde $4 vyzerá podobne ako $5
36.
This node is a junction of ways on different layers: $1
2011-12-04
Tento bod je križovatkou rôznych vrstiev: $1
37.
If this mini roundabout is in a country with left-hand traffic then it should have a tag 'direction=clockwise'
2011-12-04
Ak je tento kruhový objazd v krajine s ľavostrannou dopravou, mal by mať označenie 'direction=clockwise'
38.
If this mini roundabout is in a country with right-hand traffic then it should not have a tag 'direction=clockwise'
2011-12-04
Ak je tento kruhový objazd v krajine s pravostrannou dopravou, mal by mať označenie 'direction=clockwise'
39.
This $1 is tagged with layer $2. This need not be an error, but it looks strange
2011-12-04
$1 je označené ako vrstva $2. Toto nemusí byť chyba ale vyzerá to zvláštne
40.
This node is a junction of a motorway and a highway other than motorway, motorway_link, trunk, rest_area or construction. Service or unclassified is only valid if it has access=no/private or if it is a service=parking_aisle.
2011-12-04
Tento bod je križovatkou cesty typu motorway s cestou inou ako motorway, motorway_link, trunk, rest_area alebo construction. Cesta typu service alebo unclassified je platná iba ak má access=no/private alebo je to service=parking_aisle.
41.
This boundary has no name
2011-12-04
Táto hranica nemá žiaden názov
42.
The boundary of $1 has no admin_level
2011-12-04
Táto hranica $1 nemá označenie admin_level
43.
The boundary of $1 has no valid numeric admin_level. Please do not use admin levels like for example 6;7. Always tag the lowest admin_level of all boundaries.
2011-12-04
Táto hranica $1 nemá správne numeričké označenie admin_level. Prosím nepoužívatje hodnoty typu "6;7". Vždy používajte najnižšiu hodnodu admin_level zo všetkých hraníc
44.
The boundary of $1 is not closed-loop
2011-12-04
Hranica $1 nie je uzavretá
45.
The boundary of $1 splits here
2011-12-04
Hranica $1 sa tu rozdeľuje
46.
This boundary-way has admin_level $1 but belongs to a relation with lower admin_level (higher priority); it should have the lowest admin_level of all relations
2011-12-04
Táto cesta má admin_level $1 ale patrí do relácie s nižšou hodnotou admin_level (vyššia priorita); Mala by mať najnižšiu hodnotu admin_level zo všetkých relácií
47.
This turn-restriction has no restriction type
2011-12-04
Tento zákaz odbočenia nemá označený typ zákazu
48.
This turn-restriction has no known restriction type
2011-12-04
Tento zákaz odbočenia má označený typ zákazu, ktorý je neznámy
49.
A turn-restriction needs exactly one $1 member. This one has $2
2011-12-04
Zákaz odbočenia potrebuje práve jeden člen typu $1. Tento ich má $2
50.
From- and To-members of turn restrictions need to be ways. $1
2011-12-04
V zákaze odbočenia členovia Z- a Do- musia byť cesty. $1
51.
from- via- and to- members of a turn resctriction need to be connected
2011-12-04
Členovia zákazu odbočenia Z- Cez- a Do- musia byť spojený