Translations by Minh Nguyễn

Minh Nguyễn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 8114 results
1.
Background Terms of Use
2015-05-12
Background Điều khoản sử dụng
2013-03-13
Điều khoản Sử dụng Hình nền
2.
Opening link not supported on current platform (''{0}'')
2015-05-12
liên kết mạc không được hỗ trợ trên nền tảng hiện tại ('' {0} '')
3.
No tiles at this zoom level
2015-05-12
Không có gạch ở mức thu phóng này
5.
Display the about screen.
2015-05-12
Hiển thị về màn hình.
6.
Java OpenStreetMap Editor
2015-05-12
Java OpenStreetMap Editor
8.
Last change at {0}
2015-05-12
thay đổi cuối tại {0}
9.
Java Version {0}
2015-05-12
Java Version {0}
10.
Homepage
2015-05-12
Homepage
16.
Readme
2015-05-12
Readme
17.
Revision
2015-05-12
Sửa đổi
19.
License
2015-05-12
Giấy phép
20.
Plugins
2015-05-12
Plugins
24.
About JOSM...
2015-05-12
Về JOSM ...
26.
Report bug
2015-05-12
Báo cáo lỗi
27.
unset
2015-05-12
unset
30.
Failed to load resource ''{0}'', error is {1}.
2015-05-12
Không thể tải tài nguyên '' {0} '', lỗi là {1}.
31.
You are about to launch {0} browser window.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
You are about to launch {0} browser windows.<br>This may both clutter your screen with browser windows<br>and take some time to finish.
2015-05-12
Bạn muốn khởi động {0} cửa sổ trình duyệt. <br> Điều này có thể cả lộn xộn của bạnMàn hình với các cửa sổ trình duyệt <br> và mất một thời gian để kết thúc.
33.
Click to continue and to open {0} browser
Click to continue and to open {0} browsers
2015-05-12
Nhấn vào đây để tiếp tục và mở {0} duyệt
34.
Cancel
2015-05-12
Hủy bỏ
35.
Click to abort launching external browsers
2015-05-12
Nhấn vào đây để hủy bỏ tung ra trình duyệt bên ngoài
37.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2015-05-12
Hãy chọn ít nhất một trong những đã được tải lên nút, cách nào, hay một quan hệ.
38.
Merge
2015-05-12
Merge
39.
Please select the target layer.
2015-05-12
Hãy chọn layer mục tiêu.
40.
Select target layer
2015-05-12
Chọn layer mục tiêu
41.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2015-05-12
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
42.
No target layers
2015-05-12
Không có lớp mục tiêu
45.
Select WMS layers
2013-03-13
Chọn lớp WMS
46.
Add layers
2013-03-13
Thêm lớp
47.
Invalid service URL.
2013-03-13
URL dịch vụ không hợp lệ.
48.
WMS Error
2015-05-12
WMS Error
2013-03-13
Lỗi WMS
49.
Could not retrieve WMS layer list.
2013-03-13
Không thể lấy danh sách lớp WMS.
50.
Could not parse WMS layer list.
2013-03-13
Không thể phân tích danh sách lớp WMS.
54.
Select image format for WMS layer
2015-05-12
Chọn định dạng hình ảnh cho lớp WMS
55.
Add Node...
2015-05-12
Add Node ...
56.
Add a node by entering latitude / longitude or easting / northing.
2015-05-12
Thêm một nút bằng cách nhập vĩ độ / kinh độ hoặc đường về hướng đông / đường đi về hướng bắc.
57.
Edit: {0}
2015-05-12
Edit: {0}
58.
Align Nodes in Circle
2015-05-12
Align Nodes trong Circle
59.
Move the selected nodes into a circle.
2015-05-12
Di chuyển các nút được chọn vào một vòng tròn.
60.
Tool: {0}
2015-05-12
Công cụ: {0}
61.
Not enough nodes in selected ways.
2015-05-12
Không đủ các nút trong cách lựa chọn.
62.
Please select at least four nodes.
2015-05-12
Hãy chọn ít nhất bốn nút.
63.
Cannot determine center of selected nodes.
2015-05-12
Không thể xác định trung tâm của các nút lựa chọn.
64.
One or more nodes involved in this action is outside of the downloaded area.
2015-05-12
Một hoặc nhiều hơn các nút tham gia vào hành động này là bên ngoài của khu vực được tải về.
65.
Align Nodes in Line
2015-05-12
Align Nodes trong Line
66.
Move the selected nodes in to a line.
2015-05-12
Di chuyển các nút được chọn vào một đường.
67.
Please select at least three nodes.
2015-05-12
Hãy chọn ít nhất ba nút.
68.
Can not align a polygon. Abort.
2015-05-12
Không thể sắp xếp một đa giác. Abort.
69.
Intersection of three or more ways can not be solved. Abort.
2015-05-12
Giao điểm của ba hoặc nhiều hơn những cách không thể được giải quyết. Abort.