Translations by Le Viet Thanh

Le Viet Thanh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 306 results
1.
Background Terms of Use
2011-11-10
Điều khoản sử dụng
2.
Opening link not supported on current platform (''{0}'')
2011-11-10
Liên kết đang mở không được hỗ trợ trên phiên bản (''{0}'')
4.
About
2009-04-26
Giới thiệu
5.
Display the about screen.
2009-04-26
Hiển thị màn hình "Giới thiệu"
6.
Java OpenStreetMap Editor
2009-04-26
Công cụ biên tập Java OpenStreetMap
7.
Version {0}
2009-04-26
Phiên bản {0}
8.
Last change at {0}
2009-04-26
Lần thay đổi mới nhất lúc {0}
9.
Java Version {0}
2009-04-26
Phiên bản Java {0}
10.
Homepage
2009-04-26
Trang chủ
15.
Info
2009-04-26
Thông tin
16.
Readme
2009-06-25
Hướng dẫn trước khi sử dụng
17.
Revision
2009-04-26
Bản sửa đổi
18.
Contribution
2009-06-11
Đóng góp
20.
Plugins
2009-04-26
Phần mở rộng
24.
About JOSM...
2009-06-11
Thông tin về JOSM...
25.
OK
2010-05-02
OK
34.
Cancel
2009-04-26
Huỷ bỏ
35.
Click to abort launching external browsers
2010-05-02
Nhấp chuột vào đây để đóng các trình duyện ngoài
37.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2010-05-02
Hãy chọn ít nhất một node, đường hoặc relation đã được upload
39.
Please select the target layer.
2010-05-02
Hãy chọn layer đích
40.
Select target layer
2010-05-02
Chọn layer đích
41.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2010-05-02
<html>Không có layer nguồn nào <br>''{0}''<br>được merged vào.</html>
42.
No target layers
2010-05-02
Không có layer đích
43.
Select
2009-06-25
Chọn
53.
Error
2009-04-26
Lỗi
55.
Add Node...
2009-04-26
Thêm Nút
57.
Edit: {0}
2009-04-26
Sửa {0}
58.
Align Nodes in Circle
2009-04-26
Canh các nốt theo Vòng tròn
59.
Move the selected nodes into a circle.
2009-04-26
Di chuyển các nốt đã chọn vào trong vòng tròn
60.
Tool: {0}
2009-04-26
Công cụ {0}
62.
Please select at least four nodes.
2009-04-26
Xin hãy chọn ít nhất 4 nốt
65.
Align Nodes in Line
2009-04-26
Canh các nốt theo đường
66.
Move the selected nodes in to a line.
2009-04-26
Di chuyển các nốt đã chọn vào 1 đường
67.
Please select at least three nodes.
2009-04-26
Xin hãy chọn ít nhất 3 nốt
71.
data
2009-04-26
dữ liệu
72.
layer
2009-04-26
lớp
73.
selection
2009-04-26
lựa chọn
74.
conflict
2009-04-26
xung đột
75.
download
2009-04-26
tải về
77.
previous
2010-05-02
trước
78.
next
2010-05-02
kế tiếp
79.
Nothing selected to zoom to.
2009-04-26
Chưa chọn để xem
81.
Zoom to {0}
2009-04-26
Phóng to đến {0}
82.
Zoom the view to {0}.
2009-06-25
Phóng đến {0}
83.
View: {0}
2009-04-26
Xem {0}
84.
No conflicts to zoom to
2009-04-26
Không có xung đột cần xem
85.
Changeset Manager
2010-05-14
Quản lý các thay đổi
88.
Close open changesets
2010-05-14
Đóng các thay đổi đang mở
89.
File: {0}
2009-05-03
Tập tin:{0}
90.
There are no open changesets
2010-05-14
Không có thay đổi đang mở