Translations by Mạnh

Mạnh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
276.
New Layer
2015-05-12
Tạo lớp mới
325.
Preferences...
2015-05-12
Tùy chọn ...
327.
Preferences
2015-05-12
Tùy chỉnh
341.
Rename layer
2015-05-12
Đổi tên lớp
385.
Layers
2015-05-12
Các lớp
937.
<not>
2015-05-12
<not>
938.
<or>
2015-05-12
<or>
940.
<left parent>
2015-05-12
<left parent>
941.
<right parent>
2015-05-12
<right parent>
942.
<colon>
2015-05-12
<colon>
943.
<equals>
2015-05-12
<equals>
945.
<question mark>
2015-05-12
<question mark>
954.
Key cannot be empty when tag operator is used. Sample use: key=value
2015-05-12
Key không thể để trống khi điều hành thẻ được sử dụng sử dụng mẫu:. key = value
1524.
Loading imagery preferences
2015-05-12
Đang tải tùy chọn hình ảnh
2363.
Show/hide
2015-05-12
Hiện / ẩn
2365.
Show/hide layer
2015-05-12
Hiện / ẩn lớp