Translations by Mateusz Bartczak

Mateusz Bartczak has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
140.
<html>This action will require {0} individual<br>download request. Do you wish<br>to continue?</html>
<html>This action will require {0} individual<br>download requests. Do you wish<br>to continue?</html>
2020-07-08
2020-07-08
<html>This action will require {0} individual<br>download request. Do you wish<br>to continue?</html>
189.
Invert Selection
2020-07-08
Odwróć zaznaczenie
361.
Restore selected tags
2020-07-08
Przywróć wybrane tagi
425.
(about {0} node to remove)
(about {0} nodes to remove)
2020-07-08
(około {0} węzeł do usunięcia)
(około {0} węzły do usunięcia)
(około {0} węzłów do usunięcia)
607.
Undo delete
2020-07-08
Cofnij usunięcie
701.
You are about to duplicate {0} relation: {1}<br/>This step is rarely necessary. Do you really want to duplicate?
2020-07-08
Masz zamiar zduplikować {0} relację: {1}<br/>Jest to bardzo rzadko wykonywana czynność. Czy zduplikować tę relację?
702.
Duplicate relation?
2020-07-08
Zduplikowaćrelację?
805.
This way is part of a relation.
This way is part of {0} relations.
2020-07-08
Linia jest częścią relacji.
Linia jest częścią {0} relacji.
Linia jest częścią {0} relacji.
811.
Missing relation members will be downloaded. Should this be done automatically from now on?
2020-07-08
Zostaną pobrani brakujący członkowie relacji. Czy od tej pory wykonywać to automatycznie?
853.
<html>Preferences file had errors.<br> Making backup of old one to <br>{0}<br> and trying to read last good preference file <br>{1}<br>.</html>
2020-07-08
<html>Plik preferencji posiadał błędy.<br> Tworzenie kopii zapasowej starego pliku w <br>{0}<br>. Podjęto próbę odczytania ostatniego poprawnego pliku preferencji <br>{1}<br>.</html>
855.
<html>Preferences file had errors.<br> Creating a new default preference file.</html>
2020-07-08
<html>Plik preferencji posiadał błędy.<br> Tworzenie nowego domyślnego pliku preferencji.</html>
1209.
Relation {0} member is missing a lanes or *:lanes tag
Relation {0} members are missing a lanes or *:lanes tag
2020-07-08
W członku relacji {0} brakuje tagu lanes lub *:lanes
W członkach relacji {0} brakuje tagu lanes lub *:lanes
W członkach relacji {0} brakuje tagu lanes lub *:lanes
1309.
Multipolygon rings share node
2020-07-08
Pierścienie wielokąta złożonego posiadają wspólny węzeł
1314.
Multipolygon ring contains segment twice
2020-07-08
Pierścień wielokąta złożonego posiada zdublowane segmenty
1315.
Multipolygon outer way shares segment with other ring
2020-07-08
Zewnętrzna linia wielokąta złożonego dzieli segment z innym pierścieniem
1319.
Multipolygon member repeated with different role
2020-07-08
Członek wielokąta złożonego powtórzony z inną rolą
1320.
Multipolygon member repeated with same role
2020-07-08
Członek wielokąta złożonego powtórzony z tą samą rolą
1364.
Relation contains itself as a member
2020-07-08
Relacja zawiera samą siebie jako członka
1365.
Relations generate circular dependency of parent/child elements
2020-07-08
Relacje tworzą pętlę zależności elementów rodzic/dziecko.
1381.
Could not access data file: {0}
Could not access data files: {0}
2020-07-08
Brak dostępu do pliku danych: {0}
Brak dostępu do plików danych: {0}
Brak dostępu do plików danych: {0}
1386.
Multipolygon tags
2020-07-08
Tagi wielokątów złożonych
1387.
only {0} tag
2020-07-08
tylko tag {0}
1388.
tag describing the area is missing
2020-07-08
brakuje tagu opisującego obszar
1389.
tag describing the area might be missing
2020-07-08
może brakować tagu opisującego obszar
1394.
Tag value contains unusual Unicode character {0}
2020-07-08
Wartość tagu zawiera nietypowy znak Unicode {0}
2011.
Area: {0}
2020-07-08
Obszar: {0}
2028.
Layer {0}
2020-07-08
Warstwa {0}
2029.
List of generated Styles:
2020-07-08
Lista wygenerowanych Stylów:
2059.
scale does not follow native resolution of any layer (click to set this layer)
2020-07-08
skala nie podąża za natywną rozdzielczością żadnej warstwy (kliknij, aby ustawić tę warstwę)
2063.
layer has an offset of {0} (click to remove offset)
2020-07-08
warstwa posiada przesunięcie {0} (kliknij, aby usunąć przesunięcie)
2202.
relations with 2 members
2020-07-08
relacje z 2 członkami
2232.
Zoom to selected element
Zoom to selected elements
2020-07-08
Przybliż do wybranego elementu
Przybliż do wybranych elementów
Przybliż do wybranych elementów
2465.
Copy the key and value of the selected tags to clipboard
2020-07-08
Skopiuj klucze i wartości wybranych tagów do schowka
2470.
Go to OSM wiki for relation help
2020-07-08
Przejdź do wiki OSM, aby uzyskać pomoc na temat relacji
2503.
Change role for {0} in relation {1}
2020-07-08
Zmień rolę {0} w relacji {1}
2540.
Go to OSM Tag History
2020-07-08
Przejdź do Historii Tagów OSM
2568.
<html>You are trying to add a relation to itself.<br><br>This generates a circular dependency of parent/child elements and is therefore discouraged.<br>Skipping relation ''{0}''.</html>
2020-07-08
<html>Próbujesz dodać relację do samej siebie.<br><br>Taka czynność jest niezalecana, ponieważ skutkuje utworzeniem pętli zależności elementów rodzic/dziecko. <br>Pominięto relację ''{0}''.</html>
2569.
<html>You are trying to add a child relation which refers to the parent relation.<br><br>This generates a circular dependency of parent/child elements and is therefore discouraged.<br>Skipping relation ''{0}''.<br>Relations that would generate the circular dependency:<br>{1}</html>
2020-07-08
<html>Próbujesz dodać relację podrzędną do relacji nadrzędnej. <br><br>Taka czynność jest niezalecana, ponieważ skutkuje utworzeniem pętli zależności elementów rodzic/dziecko.<br>Pominięto relację ''{0}''.<br>Relacje, które utworzyłyby pętlę zależności:<br>{1}</html>
2645.
way is connected to previous relation member but has a wrong oneway direction
2020-07-08
linia jest połączona z poprzednim członkiem relacji, lecz posiada zły kierunek oneway
2647.
way is connected to next relation member but has a wrong oneway direction
2020-07-08
linia jest połączona z następnym członkiem relacji, lecz posiada zły kierunek oneway
2692.
Please select at least one download source.
2020-07-08
Proszę wybrać co najmniej jedno źródło pobierania.
2702.
Place your Overpass query below or generate one using the query wizard
2020-07-08
Umieść swoje zapytanie Overpass poniżej lub wygeneruj zapytanie przy użyciu kreatora
2711.
Overpass Query Wizard
2020-07-08
Kreator zapytań Overpass
2742.
Build an Overpass query using the query wizard
2020-07-08
Zbuduj zapytanie Overpass przy użyciu kreatora zapytań
2785.
The members of this relation are in reverse order
2020-07-08
Członkowie tej relacji są w odwrotnej kolejności
2786.
Zoom to member
2020-07-08
Przybliż do członka
2787.
Zoom to this member in the current data layer
2020-07-08
Przybliż do członka w bieżącej warstwie danych
2881.
Download objects via Overpass API
2020-07-08
Pobierz obiekty przez Overpass API
2886.
The server did not return data for the requested object, it was either deleted or does not exist.
The server did not return data for the requested objects, they were either deleted or do not exist.
2020-07-08
Serwer nie zwrócił danych o żądanym obiekcie. Obiekt został usunięty lub nie istnieje.
Serwer nie zwrócił danych o żądanych obiektach. Obiekty zostały usunięte lub nie istnieją.
Serwer nie zwrócił danych o żądanych obiektach. Obiekty zostały usunięte lub nie istnieją.