Translations by Daniel Koć

Daniel Koć has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 2595 results
431.
Duplicate nodes that are used by multiple ways.
2015-01-04
Powiela węzły które używane są przez różne linie.
438.
* One node that is used by more than one way, or
2015-01-04
* Jeden węzeł który jest użyty przez więcej niż jedną linię lub
439.
* One node that is used by more than one way and one of those ways, or
2015-01-04
* Jeden węzeł, który jest użyty przez więcej niż jedną linię oraz jedną z tych linii lub
440.
* One way that has one or more nodes that are used by more than one way, or
2015-01-04
* Jedną linię która ma jeden lub więcej węzłów użyty przez więcej niż jedną drogę, lub
441.
* One way and one or more of its nodes that are used by more than one way.
2015-01-04
* Jedną linię oraz jeden lub więcej jej węzłów, które są użyte przez więcej niż jedną linię.
456.
Some irrelevant nodes have been removed from the selection
2015-06-22
Zbędne węzły zostały usunięte z zaznaczenia
466.
Updates the currently modified objects from the server (re-downloads data)
2015-01-06
Aktualizuje obecnie zmodyfikowane obiekty z serwerem (pobiera ponownie dane)
482.
Upload note changes to server
2015-01-06
Wyślij zmiany w uwagach na serwer
483.
Upload notes
2015-01-06
Wyślij uwagi
484.
Uploading notes to server
2015-01-06
Wysyłanie uwag na serwer
513.
Zooming disabled because layer of this way is not active
2015-01-04
Przybliżanie wyłączone ponieważ warstwa tej linii jest nieaktywna
531.
Reverse directional way.
2015-01-04
Odwróć linię kierunkową.
532.
When reversing this way, the following changes are suggested in order to maintain data consistency.
2015-01-04
Przy odwracaniu tej linii następujące zmiany są sugerowane w celu zachowania spójności danych.
544.
Determine user id for current user...
2014-11-16
Ustal id bieżącego użytkownika...
545.
Query and download changesets ...
2014-11-16
Odpytaj i pobierz zestawy zmian...
554.
Notes
2014-11-16
Uwagi
555.
{0} note has been downloaded.
{0} notes have been downloaded.
2015-06-22
{0} uwaga została pobrana.
{0} uwagi zostały pobrane.
{0} uwag zostało pobranych.
556.
Since the download limit was {0}, there might be more notes to download.
2015-06-22
Ponieważ limit oczekiwania został ustalony na {0}, mogą istnieć jeszcze dalsze uwagi do pobrania.
557.
Request a smaller area to make sure that all notes are being downloaded.
2015-06-22
Wybierz mniejszy obszar aby mieć pewność, że udało się pobrać wszystkie uwagi.
558.
More notes to download
2015-06-22
Więcej uwag do pobrania
559.
Download OSM Notes within Bounds
2015-06-22
Pobierz uwagi w określonych granicach
560.
Download OSM Note by ID
2015-06-22
Pobierz uwagi według ID
573.
({0}/{1}) Loading parents of way {2}
2015-01-04
({0}/{1}) Ładuję rodzica linii {2}
588.
Add a new Note
2014-11-16
Wprowadź nową uwagę
589.
Add note mode
2014-11-16
Dodaj tryb uwag
590.
Click the location where you wish to create a new note
2014-11-16
Kliknij gdzie chcesz dodać uwagę
591.
Create a new note
2014-11-16
Utwórz nową uwagę
592.
Create note
2014-11-16
Stwórz uwagę
593.
Enter a detailed comment to create a note
2014-11-16
Wprowadź szczegółówy opis do uwagi
594.
You must enter a comment to create a new note
2014-11-16
Aby dodać uwagę musisz wprowadzić opis
599.
Click to delete. Shift: delete way segment. Alt: do not delete unused nodes when deleting a way. Ctrl: delete referring objects.
2015-01-04
Kliknij aby usunąć. Shift: usuwa segment. Alt: nie usuwa węzłów przy usuwaniu linii. Ctrl: usuwa powiązane obiekty.
612.
Connect existing way to node
2015-01-04
Połącz istniejącą linię z węzłem
614.
Add node into way and connect
2015-01-04
Dodaj węzeł do linii i połącz
617.
Insert new node into way.
Insert new node into {0} ways.
2015-01-04
Wstaw w linię nowy węzeł.
Wstaw w linię nowe węzły {0}
Wstaw w linię nowe węzły {0}
618.
Start new way from last node.
2015-01-04
Zacznij nową linię od ostatniego węzła
619.
Continue way from last node.
2015-01-04
Kontynuuj linię od ostatniego węzła.
633.
Switch dual alignment mode while extruding
2014-09-09
Przełącz tryb przesuwania jednoczesnego podczas wytłaczania
636.
Extrude Dual alignment
2014-09-09
Wytłocz z przesuwaniem jednoczesnym
645.
Extrude Way
2015-01-04
Wytłocz linię
648.
improve way accuracy helper line
2014-11-16
linia pomocnicza do poprawniania dokładności
649.
Click on the way to start improving its shape.
2015-01-04
Kliknij linię by zacząć poprawiać jej kształt.
650.
Select a way that you want to make more accurate.
2015-01-04
Zaznacz linię którą chcesz wyrysować dokładniej.
659.
Select ways as in Select mode. Drag selected ways or a single way to create a parallel copy (Alt toggles tag preservation)
2015-01-04
Wybierz linie jak w trybie wyboru. Przeciągnij wybraną linię lub linie by utworzyć równoległą kopię (Alt przełącza zachowywanie tagów)
661.
ParallelWayAction The ways selected must form a simple branchless path
2015-01-04
ParallelWayAction Wybrane linie muszą tworzyć pojedynczą ścieżkę bez rozgałęzień
668.
You moved more than {0} element. Moving a large number of elements is often an error. Really move them?
You moved more than {0} elements. Moving a large number of elements is often an error. Really move them?
2015-04-14
Przesunąłeś więcej niż {0} element. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Naprawdę chcesz je przesunąć?
Przesunąłeś więcej niż {0} elementy. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Naprawdę chcesz je przesunąć?
Przesunąłeś więcej niż {0} elementów. Przesuwanie dużej liczby elementów jest często błędem. Naprawdę chcesz je przesunąć?
678.
Add and move a virtual new node to way
Add and move a virtual new node to {0} ways
2015-01-04
Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do linii
Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} linii
Dodaj i przesuń wirtualny nowy węzeł do {0} linii
731.
Automatically truncating value of tag ''{0}'' on deleted object {1}
2014-11-16
Automatyczne wycinanie wartości tagu ''{0}'' z usuniętego obiektu {1}
734.
{0} nodes in way {1} exceed the max. allowed number of nodes {2}
2015-01-04
{0} węzłów w linii {1} przekracza dopuszczalną liczbę węzłów {2}
742.
Uploading modified notes
2014-11-16
Wysyłanie zmodyfikowanych uwag
743.
Note {0} failed: {1}
2014-11-16
Wysyłanie uwagi {0} nie powiodło się: {1}