Translations by Daniel Koć

Daniel Koć has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2603 results
~
Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS RGB
2017-11-27
Kanton Solura aktualne zdjęcia lotnicze SOGIS RGB
~
Canton Solothurn latest aerial imagery SOGIS Infrared
2017-11-27
Kanton Solura aktualne zdjęcia lotnicze SOGIS Podczerwień
28.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2015-01-04
Proszę wybrać co najmniej jeden węzeł, linię lub relację
64.
Intersection of three or more ways can not be solved. Abort.
2015-01-06
Nie można rozwiązać przecięcia trzech lub więcej linii. Akcja przerwana.
2015-01-04
Nie można rozwiązać przecięcia trzech, lub więcej linii. Akcja przerwana.
93.
Could not combine ways<br>(They could not be merged into a single string of nodes)
2015-01-06
Nie można połączyć linii<br>(Nie mogą zostać połączone w jeden ciąg węzłów)
105.
Please select exactly two or three nodes or one way with exactly two or three nodes.
2015-01-04
Proszę wybrać dwa lub trzy węzły lub linię składającą się dokładnie z dwóch lub trzech węzłów.
108.
Update multipolygon
2015-02-20
Zaktualizuj wielokąt złożony
111.
You must select at least one way.
2015-01-04
Musisz zaznaczyć co najmniej jedną linię.
121.
Delete Layer
2016-01-26
Usuń warstwę
123.
Dialogs panel
2017-11-19
Panel boczny
126.
Distribute Nodes
2015-06-06
Rozmieść węzły
129.
Please select : * One no self-crossing way with at most two of its nodes; * Three nodes.
2015-06-22
Wybierz: * Jedną linię, która nie krzyżuje się sama ze sobą i zawiera przynajmniej dwa węzły; * Trzy węzły.
131.
Download map data from a server of your choice
2017-11-19
Pobieranie danych z serwera twojego wyboru
140.
Download from OSM along selected ways
2017-09-05
Pobierz dane OSM wzdłuż wybranych linii
141.
Download notes in current view
2015-06-22
Pobierz uwagi w bieżącym widoku
145.
Download OSM object by ID
2015-06-22
Pobierz obiekt według ID
168.
History (web)
2015-10-23
Historia (strona internetowa)
185.
Please select at least one closed way that should be joined.
2015-01-04
Proszę wybrać co najmniej jedną zamkniętą linię, która powinna być połączona
186.
One of the selected ways is not closed and therefore cannot be joined.
2015-01-04
Jedna z wybranych linii nie jest zamknięta i dlatego nie może być łączona.
187.
Join area confirmation
2014-11-16
Potwierdzenie przy łączeniu obszarów
201.
Delete Ways that are not part of an inner multipolygon
2015-02-20
Usuń linie które nie należą do wielokąta wewnętrznego
2015-01-04
Usuń linie które nie należą do wewnętrznego wielokąta
204.
Split ways into fragments
2015-01-04
Rozdziela linie na fragmenty
205.
Sorry. Cannot handle multipolygon relations with multiple outer ways.
2015-02-20
Wielokąt złożony może zawierać tylko jeden wielokąt zewnętrzny.
207.
Sorry. Cannot handle way that is outer in multiple multipolygon relations.
2015-02-20
Linia nie może być wielokątem zewnętrznym w więcej niż jednym wielokącie złożonym.
208.
Sorry. Cannot handle way that is both inner and outer in multipolygon relations.
2015-02-20
Linia nie może być równocześnie wielokątem zewnętrznym i wewnętrznym w wielokącie złożonym.
209.
Sorry. Cannot handle way that is inner in multiple multipolygon relations.
2015-02-20
Linia nie może być wielokątem wewnętrznym w więcej niż jednym wielokącie złożonym.
2015-02-20
Linia nie może być wielokątem wewnętrznym w więcej niż jednym wielokącie złożonym. .
210.
Removed Element from Relations
2014-08-19
Usuń element z relacji
213.
Join Node to Way
2015-01-04
Połącz węzeł z linią
215.
Move Node onto Way
2015-01-04
Przenieś węzeł na linię
2014-08-19
Przenieś węzeł na drogę
216.
Move the node onto the nearest way segments and include it
2014-08-19
Przenieś węzeł do najbliższego segmentu drogi i dołącz go tam
236.
Supported Rectifier Services:
2014-08-19
Obsługiwane serwisy rektyfikacyjne
240.
Couldn''t match the entered link or id to the selected service. Please try again.
2014-08-19
Wprowadzony link lub id nie pasuje do wybranej usługi. Spróbuj ponownie.
247.
You are about to merge data between layers ''{0}'' and ''{1}''.<br /><br />These layers have different upload policies and should not been merged as it.<br />Merging them will result to enforce the stricter policy (upload discouraged) to ''{1}''.<br /><br /><b>This is not the recommended way of merging such data</b>.<br />You should instead check and merge each object, one by one, by using ''<i>Merge selection</i>''.<br /><br />Are you sure you want to continue?
2015-01-04
Chcesz połączyć warstwy ''{0}'' i ''{1}''.<br /><br />Mają one różną politykę wrzucania na serwer i nie powinny być łączone<br />Połączenie ich wymusi surowe zasady dla ''{1}''.<br /><br /><b>Nie jest to polecana metoda łączenia takich danych</b>.<br />Powinieneś zamiast tego sprawdzić i każdy element, jeden po drugim, używając ''<i>Łączenia wybranych</i>''.<br /><br />Jesteś pewny że chcesz kontynuować?
254.
Cannot merge nodes: Would have to delete way {0} which is still used by {1}
2015-01-04
Błąd łączenia węzłów: należałoby usunąć linię {0} nadal używaną przez {1}
262.
Please select at least one node or way.
2015-01-04
Wybierz co najmniej jeden węzeł lub linię.
276.
Open {0}
2017-11-19
Otwórz {0}
294.
Which tasks to perform?
2015-06-22
Które zadania wykonać?
309.
<h3>When one or more ways are selected, the shape is adjusted such, that all angles are 90 or 180 degrees.</h3>You can add two nodes to the selection. Then, the direction is fixed by these two reference nodes. (Afterwards, you can undo the movement for certain nodes:<br>Select them and press the shortcut for Orthogonalize / Undo. The default is Shift-Q.)
2015-01-04
<h3>Kiedy jedna lub więcej linii jest zaznaczonych, kształt jest dostosowywany tak, że każdy kąt ma 90 lub 180 stopni.</h3>Możesz dodać dwa węzły do zaznaczenia. Wtedy kierunek ustalony jest na podstawie tych dwóch węzłów. (Pyzatym możesz cofnąć zmiany dla niektórych węzłów:<br>Zaznacz je i naciśnij skrót dla Korekta prostopadłości / Cofnij. Domyślnie Shift-Q.)
324.
Paste at source position
2016-08-12
Wklej do pozycji źródłowej
356.
Please select at least one way.
2015-01-04
Proszę zaznaczyć co najmniej jedną linię.
372.
Select all undeleted objects in the data layer. This selects incomplete objects too.
2014-08-19
Zaznacz wszystkie nieusunięte obiekty na warstwie danych. Zaznaczy totakże obiekty niekompletne.
373.
Non-branching way sequences
2015-01-04
Nierozgałęziające sekwencje linii
374.
Select non-branching sequences of ways
2015-01-04
Wybierz nierozgałęziającą się sekwencję linii
375.
Load Session
2015-03-03
Wczytaj sesję
398.
Simplify Way
2015-01-04
Uprość linię
400.
Please select at least one way to simplify.
2015-01-04
Wybierz przynajmniej jedną linię do uproszczenia.