Translations by Kristaps Brics

Kristaps Brics has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 161 results
92.
Downloading open changesets ...
2020-04-12
Lejupielādē atvērtās izmaiņkopas ...
93.
Combine Way
2020-04-12
Apvienot ceļu
94.
Combine several ways into one.
2020-04-12
Apvienot vairākus ceļus vienā.
96.
Reverse and Combine
2020-04-12
Mainīt virzienu un apvienot
97.
The ways can not be combined in their current directions. Do you want to reverse some of them?
2020-04-12
Ceļus nevar apvienot pašreizējos virzienos. Vai vēlaties mainīt virzienu dažiem no tiem?
2020-04-12
Ceļus nevar kombinēt pašreizējos virzienos. Vai vēlaties mainīt virzienu dažiem no tiem?
98.
Could not combine ways<br>(They could not be merged into a single string of nodes)
2020-04-12
Nevarēja apvienot ceļus<br>(Tos nevarēja sapludināt vienā mezglu virknē)
99.
Reverse Ways
2020-04-12
Mainīt ceļu virzienu
100.
Combine {0} way
Combine {0} ways
2020-04-12
Apvienot {0} ceļu
Apvienot {0} ceļus
101.
Please select at least two ways to combine.
2020-04-12
Lūdzu, iezīmējiet vismaz divus ceļus, ko apvienosiet.
102.
Combine ways refused<br>(A shared node is outside of the download area)
2020-04-12
Neizdevās apvienot ceļus<br>(Kopīgais mezgls atrodas ārpus lejupielādētā laukuma)
104.
Copy selected objects to paste buffer.
2020-04-12
Kopēt iezīmētos objektus ievietošanai buferī.
106.
Please select something to copy.
2020-04-12
Lūdzu, izvēlieties kaut ko kopēšanai.
108.
Copy coordinates of selected nodes to clipboard.
2020-04-12
Kopēt izvēlēto mezglu koordinātas starpliktuvē.
113.
Please select exactly two or three nodes or one way with exactly two or three nodes.
2020-04-12
Lūdzu, izvēlieties tieši divus vai trīs mezglus, vai vienu ceļu ar tieši diviem vai trim mezgliem.
114.
Those nodes are not in a circle. Aborting.
2020-04-12
Šie punkti nav aplī. Darbība tiek pārtraukta.
115.
Cannot add a node outside of the world.
2020-04-12
Nevar pievienot mezglu ārpus pasaules.
116.
Update multipolygon
2020-04-12
Atjaunot multipoligonu
118.
No data loaded.
2020-04-12
Dati nav ielādēti.
119.
You must select at least one way.
2020-04-12
Izvēlieties vismaz vienu ceļu.
120.
Non-Way member removed from multipolygon
Non-Way members removed from multipolygon
2020-04-12
Bezceļa elements noņemts no multipoligona
Bezceļa elementi noņemts no multipoligona
122.
Delete selected objects.
2020-04-12
Dzēst izvēlētos objektus.
123.
Delete confirmation
2020-04-12
Dzēst apstiprinājumu
125.
You are about to delete incomplete objects.<br>This will cause problems because you don''t see the real object.<br>Do you really want to delete?
2020-04-12
Jūs grasāties izdzēst nepabeigtus objektus.<br>Tas var izraisīt problēmas, jo neredzat īsto objektu.<br>Vai tiešām vēlaties dzēst?
126.
You are about to delete {0} relation: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
You are about to delete {0} relations: {1}<br/>This step is rarely necessary and cannot be undone easily after being uploaded to the server.<br/>Do you really want to delete?
2020-04-12
Jūs grasāties dzēst {0} saistību: {1}<br/>Šī darbība ir reti nepieciešama un nevar tikt vienkārši atsaukta pēc augšupielādes serverī.<br> Vai tiešām vēlaties dzēst?
Jūs grasāties dzēst {0} saistības: {1}<br/>Šī darbība ir reti nepieciešama un nevar tikt vienkārši atsaukta pēc augšupielādes serverī.<br> Vai tiešām vēlaties dzēst?
127.
Delete relation?
2020-04-12
Dzēst saistību?
128.
Delete Layer
2020-04-12
Dzēst slāni
129.
Delete the active layer. Does not delete the associated file.
2020-04-12
Dzēst aktīvo slāni. Netiek izdzēsts saistītā datne.
2020-04-12
Dzēst aktīvo slāni. Netiek izdzēsts saistītais fails.
130.
Dialogs panel
2020-04-12
Dialogu panelis
131.
Toggle dialogs panel, maximize mapview
2020-04-12
Pārslēgt dialogu paneli, maksimizēt kartes skatu
134.
Distribute Nodes
2020-04-12
Sadalīt mezglus
135.
Distribute the selected nodes to equal distances along a line.
2020-04-12
Sadalīt izvēlētos mezglus vienādos attālumos pa līniju.
136.
Ignoring {0} nodes with null coordinates
2020-04-12
Tiek ignorēti {0} mezgli ar nulles koordinātām
137.
Please select : * One no self-crossing way with at most two of its nodes; * Three nodes.
2020-04-12
Lūdzu, izvēlieties : * Vienu ceļu, kas nešķērso sevi, ar ne vairāk kā diviem tā mezgliem; * Trīs mezglus.
138.
Download data
2020-04-12
Lejupielādēt datus
139.
Download data...
2020-04-12
Lejupielādēt datus...
140.
Download map data from a server of your choice
2020-04-12
Lejupielādēt kartus datus no izvēlētā servera
141.
<html>This action will require {0} individual<br>download request. Do you wish<br>to continue?</html>
<html>This action will require {0} individual<br>download requests. Do you wish<br>to continue?</html>
2020-04-12
<html>Šī darbībai būs nepieciešams {0} individuālais<br>lejupielādes pieprasījums. Vai vēlaties<br>turpināt?</html>
<html>Šī darbībai būs nepieciešams {0} individuālie<br>lejupielādes pieprasījumi. Vai vēlaties<br>turpināt?</html>
142.
adding {0} {1}
2020-04-12
pievieno {0} {1}
143.
Calculating Download Area
2020-04-12
Aprēķina lejupielādes laukumu
144.
Download along...
2020-04-12
Lejupielādēt līdzi...
145.
Download OSM data along the selected ways.
2020-04-12
Lejupielādēt OSM datus pa izvēlētajiem ceļiem.
146.
Download Along
2020-04-12
Lejupielādēt līdzi
147.
Please select 1 or more ways to download along
2020-04-12
Lūdzu, izvēlieties vismaz 1 vai vairāk ceļu, ko lejupielādēt līdzi
148.
Download from OSM along selected ways
2020-04-12
Lejupielādēt no OSM pa izvēlētajiem ceļiem
149.
Download notes in current view
2020-04-12
Lejupielādēt piezīmes pašreizējā skatā
150.
Download in current view
2020-04-12
Lejupielādēt pašreizējā skatā
151.
Download map data from the OSM server in current view
2020-04-12
Lejupielādēt kartes datus no OSM servera pašreizējā skatā
153.
Download OSM object by ID
2020-04-12
Lejupielādēt OSM objektu pēc ID