Translations by Anousone

Anousone has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

142 of 42 results
1.
About
2009-09-14
ກ່ຽວກັບ
2.
Display the about screen.
2009-09-14
ສະແດງໜ້າຕ່າງ ການແນະນຳ
5.
Version {0}
2009-09-14
ສະບັບທີ່ {0}
6.
Last change at {0}
2009-09-14
ການປ່ຽນແປງຫຼ້າສຸດທີ່{0}
8.
Homepage
2009-09-15
ຫນ້າຫລັກ
13.
Info
2009-09-15
ຂໍ້ມູນ
14.
Readme
2009-09-15
ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່
15.
Revision
2009-09-15
ປັບປຸງແກ້ໄຂໃໝ່
16.
Contribution
2009-09-15
ການສະໜັບສະໜຸນ
17.
License
2009-09-15
ລິຂະສິດ
18.
Plugins
2009-09-15
ຕົວເສີມ
22.
About JOSM...
2009-09-15
ກ່ຽວກັບ JOSM...
29.
Please select at least one already uploaded node, way, or relation.
2009-09-15
ກະລຸນາເລືອກຢ່າງໜ້ອຍ1ຢ່າງ ຕາມຂໍ້,ທີ່ຕັ້ງ,ຫຼື ຈຸດສຳພັນ
30.
Warning
2009-09-14
ລະວັງ
31.
Please select the target layer.
2009-09-15
ກະລຸນາເລືອກຊັ້ນເປົ້າໝາຍ
32.
Select target layer
2009-09-15
ເລືອກຊັ້ນເປົ້າໝາຍ
33.
Cancel
2009-09-14
ຍົກເລີກ
34.
<html>There are no layers the source layer<br>''{0}''<br>could be merged to.</html>
2009-09-15
<html>ບໍ່ປະກົດມີແຫຼ່ງຂອງຊັ້ນໃດໆ<br>''{0}''<br>ທີ່ຈະຖືກໂຮມ</html>
35.
No target layers
2009-09-15
ບໍ່ມີບັນດາຊັ້ນເປົ້າໝາຍ
49.
Error
2009-09-14
ບັນຫາໃນການປະຕິບັດ
52.
Add Node...
2009-09-15
ເພີ້ມຂໍ້
55.
Align Nodes in Circle
2009-09-15
ຈັດແຖວບັນດາຂໍ້ເປັນວົງກົມ
2009-09-15
ຈັດແຖວບັນດາຂໍ້ໃນວົງກົມ
56.
Move the selected nodes into a circle.
2009-09-15
ຍ້າຍຂໍ້ທີ່ເລືອກໄປຂ້າງເປັນວົງກົມ
2009-09-15
ຍ້າຍຂໍ້ທີ່ເລືອກໄປຂ້າງໃນວົງກົມ
63.
Align Nodes in Line
2009-09-15
ຈັດແຖວເປັນເສັ້ນ
64.
Move the selected nodes in to a line.
2009-09-15
ຍ້າຍຂໍ້ທີ່ເລືອກຈັດເປັນເສັ້ນ
65.
Please select at least three nodes.
2009-09-15
ກະລຸນາເລືອກຢ່າງຕ່ຳ3ຂໍ້
78.
Information
2009-09-15
ຂໍ້ມູນ
104.
Edit: {0}
2009-09-15
ດັດແກ້:{0}
172.
Help
2009-09-14
ຊ່ວຍເຫຼືອ
233.
Latitude
2009-09-15
ເສັ້ນຂະໜານ
234.
Longitude
2009-09-15
ເສັ້ນແວງ
739.
API Capabilities Violation
2009-09-15
API Capabilities Violation
865.
UNKNOWN
2009-09-14
ທີ່ບໍ່ມີການບັນທຶກ
1498.
Ignoring malformed URL: "{0}"
2009-09-14
ຂ້າມຮູບແບບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ URL:"{0}"
2009-09-14
ຍົກເວັ້ນຮູບແບບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຂອງ URL:"{0}"
1499.
Ignoring malformed file URL: "{0}"
2009-09-14
ຂ້າມຮູບແບບເອກະສານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຕາມ URL:"{0}"
1584.
Creating main GUI
2009-09-14
ສ້າງໜ້າຕາຫຼັກ
2009-09-14
ສ້າງໜ້າຫຼັກ
2442.
Merge
2009-09-15
ໂຮມກັນ
4051.
The projection {0} could not be activated. Using Mercator
2009-09-14
ໂຄງການ {0} ບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້. ໃຊ້ Mercator ແທນ